U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Modernisering van de Europese auteursrechten

De commissie lanceerde midden september 2016 een voorstel tot hervorming van het auteursrecht in de Europese Unie. Ze willen een beter evenwicht vinden tussen het vergoeden van 'makers' (bv. artiest) en de 'verspreiders' (bv. YouTube) van de content.

Het Parlement stemde in september 2018 over zijn onderhandelingspositie over het voorstel. De onderhandelingen met de Raad en de Commissie moeten nu worden aangevat. 

De commissie lanceerde in september 2016 een voorstel tot hervorming van het auteursrecht in de Europese Unie. Het heeft als doelstelling om de 'makers' van content meer te belonen. Want vandaag profiteren vooral (Amerikaanse) internet-giganten van deze content. Maar tegenstanders van dit voorstel zeggen dat deze richtlijn het idee van volledig vrij internet tegengaat. 

Op 13 februari 2019 bereikten de Raad en het Europees Parlement een akkoord over het voorstel. Wanneer dit formeel is goedgekeurd door beide instellingen en het in het Europees Publicatieblad is verschenen, heb de lidstaten 24 maanden om de tekst om te zetten naar nationale wetgeving.

Maak een account aan

Geen gerelateerd nieuws
 • Goedgekeurd voorstel
  Tekst gepubliceerd in Europees publicatieblad

  De tekst werd gepubliceerd in het Europees Publicatieblad en is van kracht 20 dagen na publicatie. Lidstaten hebben tot 7 juni 2021 om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

 • Raad van de Europese Unie
  Tekst finaal goedgekeurd door lidstaten

  De tekst werd door de lidstaten goedgekeurd. Italië, Nederland, Finland, Luxemburg, Polen en Zweden stemden tegen. België, Estland en Slovenië hebben zich onthouden in de stemming. 

 • Europees Parlement
  Alle ingediende amendementen in Europees Parlement voor stemming 26 maart

 • Europees Parlement
  Parlementaire comité's keuren akkoord goed

  De relevante parlementaire comité's hebben het akkoord goedgekeurd.

  Plenaire stemming staat gepland eind maart.

 • Document trialoog
  Compromis tekst beschikbaar

  De compromistekst van het akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement is beschikbaar.

 • Raad van de Europese Unie
  Lidstaten keuren akkoord goed

  De nodige gekwalificeerde meerderheid werd makkelijk behaald. 21 lidstaten stemden voor. Italië, Polen, Luxemburg, Nederland en Finland stemden tegen. België en Slovenië onthielden zich.

 • Europees Parlement
  Stemming plenaire Europees Parlement

  Op donderdag 5 juli stemde de plenaire vergadering van het Europees Parlement over hun positie m.b.t. de auteursrechtenhervorming. Bij een positief resultaat konden onderhandelingen met Raad en Commissie worden aangevat. Er werd tegengestemd.

  Het standpunt van het Parlement zal nu tijdens de volgende plenaire vergadering, in september, worden besproken, geamendeerd en in stemming worden gebracht.

 • Raad van de Europese Unie
  Compromisvoorstel Bulgaars voorzitterschap

  Nieuwe compromistekst van de Raad beschikbaar. Het Bulgaars voorzitterschap stelt nieuw compromis voor m.b.t. artikel artikel 3a en 13.

 • Europees Parlement
  Plenaire stemming Europees Parlement op 26/27 maart 2018

 • Europees Parlement
  JURI-commissie (lead) stemt op 13/7

  • Bespreking amendementen: 29 en 30 mei (i.p.v. 3 mei)
  • Stemming over de ontwerptekst: 13 juli (i.p.v. 19 juni)
  • De stemming in plenaire is verschoven naar het tweede semester van 2017
 • Europees Parlement
  Stemming amendementen in IMCO uitgesteld

  De IMCO commissie in het Europees parlement heef zijn timetable voor het dossier 'hervorming auteursrechten' gewijzigd. Normaal gezien ging er gestemd worden op 30 mei. Dit werd nu verplaatst naar 8 juni. Er wordt verwacht dat de amendementen, die ingediend moesten worden voor 29/3/17, snel gepubliceerd zullen worden.

 • Raad van de Europese Unie
  De Raad zal voorstel hervorming auteursrechten eind mei 2017 bespreken

 • Andere
  Europees Hof van Justitie: BitTorrent sites verantwoordelijk voor piraterij

  Het Europees Hof van Jusitie, bij monde van advocaat generaal Maciej Szpunar, presenteerden op 8/2/17 hun conclusies over een rechtszaak. Een groep Nederlandse auteursrechtenbeschermers spanden een zaak aan tegen één van de bekendste torrentswebsite: The Pirate Bay. Na verschillende rechtszaken op nationaal niveau kwam het dossier bij het Europees Hof van Justitie terecht. Het Hof besliste dat torrentswebsites, zoals The Pirate Bay, schuldig zijn aan het schenden van de auteursrechten omdat ze illegaal verspreiden van content mogelijk maken.

  Deze zaak kan een belangrijke impact hebben op toekomstige rechtszaken.

 • Advies Comité van de Regio's
  Het Comité van de Regio's spreekt zich tijdens de plenaire vergadering van 8 en 9 februari uit over hun aanbevelingen

 • Europees Parlement
  Besprekingen hervorming auteursrecht gaan van start

  De commissie lanceerde midden september een voorstel tot hervorming van het auteursrecht in de Europese Unie. Afgelopen week ging zowel het Europees Parlement als de Raad hier voor de eerste keer mee aan de slag. De algemene teneur bij de stakeholders is positief maar er is nog werk aan de winkel.

 • Europees Parlement
  Commissie Cultuur in Europees Parlement keurt standpunt goed

  Het opinierapport van de cultuurcommissie met als rapporteur de Duitse Christendemocrate Sabine Verheyen werd aangenomen in zitting van 15 juli 2016. De Engelstalige versie is toegevoegd in bijlage. Gezien het reces zijn de vertalingen nog niet beschikbaar.

 • Andere
  Raad en Parlement reageren niet op de Mededeling van de Commissie

  De Raad en het Parlement kozen er voor om niet formeel te antwoorden op de Mededeling van de Europese Commissie van 9 december 2015 onder de titel 'Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten'

  De werkzaamheden rond de mededeling zijn daarmee te beschouwen als afgerond.

  Het "voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van onlineinhoudsdiensten in de interne markt", dat onderdeel uitmaakte van het gepresenteerde pakket op 9 decemeber 2015 kent wel zijn verdere verloop via codecisie.

 • Voorstel Europese Commissie
  Commissie lanceert voorstel inzake auteursrechten

  De Europese commissie doet een voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt.

 • Raad van de Europese Unie
  De Raad bepaalt houding ivm voorstel verordening portabiliteit van onlineinhoudsdiensten

  In een vergadering van de Raad op 26 april 2016 werd de houding ten aanzien van het voorstel van verordening overeengekomen.

  De grote lijnen in reactie op het voorstel van de Commissie werden vastgelegd.

  The president of the Council and minister for economic affairs of the Netherlands, Henk Kamp, made the following comments: "This initiative will make life easier for European citizens when they travel, by allowing them to keep accessing online content they have legally acquired or subscribed to in their home member state when they are temporarily in another member state. This means that citizens who are in another member state for purposes such as holidays or business trips can enjoy for example music, films, games or sporting events just like at home".

  De Raad toonde zich ook bereid de onderhandelingen met het Parlement te willen openen, zodra het Parlement haar standpunt heeft vastgelegd

 • Raad van de Europese Unie
  Auteursrechten op agenda Frans-Duitse top in Metz

  Frankrijk en Duitsland gaan samenwerken om hun belangen te verdedigen in de strategie van de Europese Commissie rond de eengemaakte digitale markt. Ze spraken dat af op 7 april in Metz, tijdens een 18de gezamenlijke Frans-Duitse top.
  Frankrijk en Duitsland zijn het eens: samenwerken rond een aantal onderdelen van de strategie van de Europese Commissie om de digitale markt één te maken, moet de positie van beide landen in het dossier versterken. Ze bevestigden ook hun steun aan de basisprincipes territorialiteit, culturele diversiteit en culturele uitzonderingen.

  Ze tekenden twee verklaringen in Metz:

  de eerste over auteursrechten 
  een tweede over cultuur en de media 
  De Franse en Duitse ministers bevestigden de vitale rol van auteursrechten ter ondersteuning van innovatie, creativiteit en de promotie van culturele diversiteit en vragen de Commissie nu om een aantal prioriteiten in acht te nemen bij de hervorming van het auteursrecht (mei-juni), namelijk 

  de rol van digitale platformen en tussenpersonen
  de haalbaarheid van de regels voor uitzonderingen en het kopiëren voor privégebruik
  het bewaken van de subsidiariteit
  Ze legden ook de nadruk op het belang van landengebonden regels voor het overleven van de creatieve sectoren, in het bijzonder de audiovisuele sector en de film.

  In de gezamenlijke verklaring over cultuur en media herhaalden de ministers hun wil om culturele diversiteit te beschermen, zowel bij de hervorming van de richtlijn over audiovisuele media als in transnationale handelsakkoorden zoals TTIP. Frankrijk en Duitsland - in deze gesteund door Italië - zetten ook hun pleidooi voor een instrument om illegale handel in culturele goederen te bestrijden in de verf. Wat dat laatste betreft kregen ze de toezegging van Europees Commissaris Tibor Navracsics die tijdens de Raad Cultuur toezegde dit te willen onderzoeken. Hij start nog dit jaar een haalbaarheidsstudie waarin onder andere fiscale en douane kwesties en de omvang van bedragen die met dergelijke illegale import gepaard gaan, aan bod komen. 

 • Raad van de Europese Unie
  Experten raadswerkgroep komen samen over modernisering auteursrechten

  Op 22 en 23 februari komen de experten van de raadswerkgroep intellectuele eigendommen samen om over het voorstel van de Commissie van 9 december 2015 te discussiëren. De Commissie zal een presentatie geven en dan volgt er een gedachtenwisseling.

 • Europees Parlement
  Briefingrapport "Cross-border portability of online content services" door studiedienst Europees parlement

  Briefing EU Legislation in Progress February 2016 EPRS | European Parliamentary Research Service Author: Tambiama Madiega Members' Research Service PE 577.970 EN 

  Cross-border portability of online content services

 • Andere
  Impact Assessment bij de verordening online-inhoud

 • Voorstel Europese Commissie
  Voorstel voor een verordening: grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

 • Openbare raadpleging
  Consultatie modernisering auteursrechten

Europese Commissie

Europees Parlement

Rapporteur: JURI (Lead): Axel Voss (EPP, Germany)

Schaduwrapporteurs:

 • Jiří Mastalka (GUE/NGL, Czech Republic)
 • Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D, Poland)
 • Angel Dzhambazki (ECR, Bulgaria)
 • Jean-Marie Cavada (ALDE, France)
 • Julia Reda (Greens/EFA, Germany)
 • Isabella Adinolfi (EFDD, Italy)
 • Marie-Christine Boutonnet (ENF, France).

 

Raad van de Europese Unie

 • Alexander De Croo, federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post
 • Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Volg ons