Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

Kleinschalige samenwerkingsprojecten Creative Europe

Deadline

Inleiding

Met deze subsidiemaatregel wil de Europese Commissie culturele en creatieve organisaties uit verschillende deelnemende landen stimuleren om professioneel en innovatief samen te werken en hun culturele en artistieke bereik over de grenzen uit te breiden. Deze organisaties zijn actief in de podiumkunsten, beeldende kunsten, erfgoed, architectuur, design, audiovisuele media, enz. Ook beroepsverenigingen, onderzoekscentra, universiteiten, culturele instellingen en overheden komen in aanmerking.

Doelstellingen

 1. Transnationale mobiliteit van de culturele spelers en circulatie van creaties met de bedoeling om culturele- en taalkundige diversiteit te promoten en een brede en duurzame interesse voor de Europese culturele content te bevorderen.
   
 2. Professionele ontwikkeling (capacity building):
  • ontwikkelen van innoverende businessmodellen
  • ontwikkelen van kennis en vaardigheden om te kunnen participeren in onze snel evoluerende maatschappij, gekenmerkt door digitale en technologische vooruitgang;
  • ondersteunen van artiesten en culturele actoren om een internationale carrière uit te bouwen.
    
 3. Duurzame publieksontwikkeling (audience engagement):
  • bedenken van strategische acties voor betere en grotere publieksbetrokkenheid.
 4. NIEUW! Stimuleren van interculturele dialoog, het promoten van gedeelde EU waarden, begrip en respect voor andere culturen met als doel om bij te dragen aan de sociale integratie van migranten en vluchtelingen;

 5. NIEUW! Bewustmaken van gemeenschappelijke Europese waarden en gedeelde geschiedenis, alsook het aanmoedigen van het samenhorigheidsgevoel dat als bindend thema benut werd tijdens het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Budget

 • Het betreft een cofinanciering waarbij maximaal 200.000 euro (= max. 60% van de  totale subsideerbare projectkost) door Europa wordt betaald.
 • De overige kosten (min. 40%) worden door alle partners samen betaald. Dit kan met eigen middelen, nationale, regionale of locale subsidies, sponsering etc.

Begunstigden

 • Organisaties uit de culturele of creatieve sector met een publiek-of privaatrechtelijke rechtsvorm.
 • Overheden, universiteiten en commerciële organisaties met een culturele of creatieve hoofdactiviteit.
 • Aantal deelnemers: minimum 3 organisaties (1 projectleider en 2 partnerorganisaties) uit minimum 3 verschillende deelnemende landen van het subprogramma Cultuur.
 • De projectleider moet tenminste officieel 2 jaar bestaan op het ogenblik van de aanvraag. Dit criterum geldt niet meer voor de partnerorganisaties.
 • NIEUW! Als projectleider kan je slechts éénmalig per oproepjaar deelnemen. Als partner mag je in meerdere projecten deelnemen.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van Creative Europe Desk Vlaanderen.

Nationaal contactpunt:

Gudrun Heymans
gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.be
+32 2 553 06 59

Onderaan deze pagina kan je een fiche vinden van een projectleider die nog op zoek is naar een Belgische partner.

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Joyce Palmers: joyce.palmers@cjsm.vlaanderen.be
Delphine Dumon: delphine.dumon@cjsm.vlaanderen.be
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons