U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

i-Portunus: Muziek

Deadline

Doelstellingen

i-Portunus verleent steun aan kunstenaars en culturele actoren voor mobiliteit tussen alle landen die deelnemen aan het Creative Europe-programma. Dit pilootproject wordt geleid door een consortium van het Goethe-Institut, het Institut français en Izolyatsia. Dit is de laatste oproep van dit pilootproject.

 • i-Pontunus geeft financiële steun om de reiskosten (vervoer, verblijf, enz.) naar één (of meer) ander(e) Creative Europe-land(en) gedeeltelijk te financieren;
 • De duur van de mobiliteit ligt tussen 7 en 60 dagen en vindt uiterlijk plaats vóór 30 november 2021;
 • De reis kan aaneengesloten of in delen worden gemaakt;

Budget

De subsidie bestaat uit een vast bedrag van 350 euro voor vervoer en een dagvergoeding van maximaal 2650 euro per persoon.

Begunstigden

Deze oproep is bestemd voor componisten, musici en zangers, bij voorkeur in de genres klassieke muziek, jazz en traditionele muziek (individueel of in groepen van maximaal 5 personen), ouder dan 18 jaar, van alle opleidings- en ervaringsniveaus, die legaal in een Creative Europe-land verblijven

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van i-Portunus.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Inleiding

Onder het motto van ‘Imagine, Create, Share’ ondersteunt Creative Europe projecten met een Europese toegevoegde waarde. Het programma is ontwikkeld vanuit een blijvende overtuiging dat cultuur een belangrijke meerwaarde biedt aan de ontwikkeling van de Europese samenleving en betrokken moet zijn bij de Europese beleidsvoering.

Doelstellingen

De algemene doelstellingen van het programma zijn:

 • Beschermen en promoten van het Europese culturele erfgoed en de culturele en taaldiversiteit
 • Bevorderen van artistieke en culturele samenwerking op Europees niveau met het oog op  het versterken van de economische, sociale en externe dimensie van de culturele en creatieve sectoren van Europa;
 • Versterken van concurrentievermogen, schaalbaarheid en duurzaamheid;
 • Bevordering van beleidssamenwerking en innovatieve acties ter ondersteuning van alle onderdelen van het programma, ter bevordering van een diverse, onafhankelijke en pluralistische mediaomgeving, en media geletterdheid, waardoor vrijheid van artistieke expressie, interculturele dialoog en sociale inclusie wordt bevorderd.

De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

 • Verbeteren van de toegang tot cultuur en audiovisuele werken voor een ruim en nieuw publiek waaronder vooral kinderen, jongeren en ondervertegenwoordigde groepen;
 • Stimuleren van grensoverschrijdende en transnationale mobiliteit van culturele, creatieve en audiovisuele werken en professionals via uitwisseling, co-creatie  en Europese netwerking;  
 • Versterken van de capaciteit van de CCS, alsook het concurrentievermogen van de audiovisuele sector, met focus op publieksontwikkeling, digitalisering en nieuwe business- en managementmodellen.

Het programma bevat 3 onderdelen: ‘Cultuur’, ‘Media’ en ‘Sectoroverschrijdend’.

Welke acties - Welke soort acties:

In overeenstemming met de vermelde doelstellingen heeft het onderdeel CULTUUR de volgende prioriteiten:

 • de transnationale, grensoverschrijdende samenwerking en creatie bevorderen; verspreiding en zichtbaarheid van Europese werken aanmoedigen en de mobiliteit van culturele en creatieve actoren versterken;
 • de toegang tot cultuur verbeteren en publieksbetrokkenheid en -ontwikkeling in heel Europa aanmoedigen;
 • de  maatschappelijke veerkracht versterken en sociale inclusie en interculturele dialoog via cultuur en cultureel erfgoed mogelijk maken;
 • de capaciteit van de Europese culturele en creatieve sectoren vergroten- met inbegrip van alle culturele actoren - om talenten te koesteren, te innoveren en op internationaal niveau actief te kunnen werken;
 • de Europese identiteit en waarden versterken door middel van cultureel bewustzijn, kunsteducatie en op cultuur gebaseerde creativiteit in het onderwijs en daarbuiten;

Het onderdeel MEDIA heeft de volgende prioriteiten:

 • talenten, competenties en vaardigheden koesteren en grensoverschrijdende samenwerking, mobiliteit en innovatie bij de creatie en productie van Europese audiovisuele werken te stimuleren, waarbij samenwerking tussen lidstaten met verschillende audiovisuele capaciteiten wordt aangemoedigd;
 • de verspreiding en promotie - zowel online als in cinema’s - van Europese audiovisuele werken binnen de Unie en internationaal in de nieuwe digitale omgeving verbeteren, onder meer door middel van innovatieve bedrijfsmodellen;
 • bevordering van Europese audiovisuele werken, met inbegrip van erfgoedwerken, en ondersteuning van de betrokkenheid en ontwikkeling van publiek van alle leeftijden, met name jonge doelgroepen, in heel Europa en daarbuiten.

Deze prioriteiten worden aangepakt door steun voor de ontwikkeling, productie, promotie, toegang en verspreiding van Europese werken met als doel een divers publiek te bereiken binnen Europa en daarbuiten.

Het SECTOROVERSCHRIJDEND onderdeel heeft de volgende prioriteiten:

 • ondersteuning van  transnationale beleidssamenwerking om de zichtbaarheid van het CE-programma en de overdraagbaarheid van resultaten te bevorderen;
 • aanmoediging van innovatieve benaderingen in het creëren, toegankelijk maken, verspreiden en promoten van inhoud mbt  culturele en creatieve sectoren, onder meer door aandacht voor de digitale verschuiving (zowel markt- als niet-marktgericht);
 • bevordering van sectoroverschrijdende activiteiten die gericht zijn op aanpassing aan de structurele en technologische veranderingen waarmee de media worden geconfronteerd, met inbegrip van het bevorderen van een vrije, diverse en pluralistische mediaomgeving, kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid, ook in de digitale omgeving;
 • oprichting van programmabureaus in de deelnemende landen ondersteunen en  grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van beste praktijken  stimuleren.

Budget

Budget 2021-2027: 2.2 miljard euro

 • 33% voor subprogramma Cultuur
 • 58% voor subprogramma MEDIA
 • 9% voor sectoroverschrijdend subprogramma

Cofinancieringspercentage: Onbekend

Synergieën

Erasmus+, Europees Programma Rechten en waarden, ESF+, EFRO/Interreg, Interne Marktprogramma, Digital Europe, Horizon Europe

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Migratie
Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
Jeugdbeleid
Cultuur en Media

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons