U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > onderwijs jeugd cultuur en sport > cultuur en media > calls >

European Youth Together

Deadline

Code

ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-LOT2

Inleiding

De projecten "European Youth Together" zijn gericht op het opzetten van netwerken ter bevordering van regionale partnerschappen, waardoor jongeren in heel Europa gezamenlijke projecten kunnen opzetten, uitwisselingen kunnen organiseren en opleidingen kunnen bevorderen (bv. voor jeugdleiders) door middel van zowel fysieke als online activiteiten. 

Belangrijke thematische prioriteiten zijn het werken met en het bevorderen van de EU-doelstellingen voor jongeren en, in het algemeen, de EU-strategie voor jongeren 2019-202. De Europese Jongerendoelstellingen zijn ook terug te vinden in het politieke richtsnoer van de Commissievoorzitter von der Leyen. Projectvoorstellen kunnen ook betrekking hebben op de thema's van de "Conferentie over de toekomst van Europa".

Jongeren en jongerenorganisaties zijn belangrijke actoren bij het herstel van de COVID-19-pandemie. Jongerennetwerken moeten zich buigen over manieren om solidariteit en inclusiviteit tot stand te brengen, en over de vraag hoe de levenskwaliteit na de pandemie kan worden verbeterd, die samenhangen met uitdagingen in verband met digitale vaardigheden en duurzame groene levensstijlen.

Doelstellingen

De oproep is specifiek gericht op de ondersteuning van

 • de bevordering en ontwikkeling van meer transnationale gestructureerde samenwerking, online en offline, tussen verschillende jongerenorganisaties om partnerschappen op te zetten of te versterken die gericht zijn op solidariteit en inclusieve democratische participatie van iedereen tegen de achtergrond van de terugslag op sociaaleconomische structuren en in lijn met de EU-strategie voor jongeren, de EU-doelstellingen voor jongeren en de dialoog met jongeren;
 • de uitvoering van EU-kaders en initiatieven zoals landenspecifieke aanbevelingen van het Europees semester, voor zover deze betrekking hebben op jeugdzaken;
 • initiatieven om jongeren aan te moedigen deel te nemen aan het democratisch proces en aan de samenleving door opleidingen te organiseren, de overeenkomsten tussen Europese jongeren onder de aandacht te brengen en discussies en debatten over hun band met de EU, haar waarden en democratische grondslagen aan te moedigen, onder meer door de jeugd een betekenisvolle stem te geven in het kader van het herstelproces van Covid-19
 • het bevorderen van de participatie van ondervertegenwoordigde groepen jongeren in de politiek, jongerenorganisaties en andere organisaties van het maatschappelijk middenveld door kwetsbare en sociaaleconomisch achtergestelde jongeren in te schakelen;
 • nieuwe manieren om jongerenorganisaties in staat te stellen de nasleep van de Covid-19-pandemie het hoofd te bieden, door innovatieve manieren van samenwerking en netwerkvorming, -ontwikkeling en -beheer te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de samenwerking tussen jongerenorganisaties in een digitale context wordt verbeterd door middel van niet-formele leermethoden en organisatiemodellen zoals alternatieve wijzen van uitwisseling en wederzijdse hulp.
 • versterking van de Europese dimensie van de activiteiten van jongerenorganisaties, met inbegrip van activiteiten inzake beter samenleven na de pandemie en het helpen ontwerpen van duurzame toekomstige manieren om transnationaal te leven.

Begunstigden

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders Portal

Vlaams contactpunt

JINT vzw
projecten@jint.be
T 02 209 07 20
www.jint.be en www.erasmusplusjeugd.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Jeugd

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma Erasmus+ Jeugd zich op de bevordering van de mobiliteit voor niet-formeel en informeel leren en de actieve participatie van jongeren, alsook van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op jeugdgebied

Doelstellingen

Niet-formele en informele leermobiliteit en actieve participatie van jongeren bevorderen, alsmede samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugdzaken.

Acties

Op het gebied van jeugdzaken ondersteunt het programma de volgende acties 

Kernactiviteit 1: 

 • de transnationale mobiliteit van jongeren
 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie
 • activiteiten in het kader van DiscoverEU
 • de mobiliteit van jeugdwerkers

Kernactiviteit 2: 

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma 
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa
 • online platforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking

Kernactiviteit 3: 

 • voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie voor jongeren, met steun van het Youth Wiki-netwerk 
 • instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties en vaardigheden, met name via de Youthpass 
 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder netwerken in de gehele Unie, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van jeugdzaken, de EU-jeugddialoog en steun voor het Europees Jeugdforum 
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma; 
 • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander beleid van de Unie 
 • activiteiten voor bewustmaking over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma

Raadpleeg de programmagids hier.

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)  
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Europees Solidariteitkorps

Bekijk hier een korte video over Erasmus+ Jeugd

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 10,3% voorzien is voor jeugdgerelateerde activiteiten.

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Energie en klimaat
  Justitie en burgerschap
  EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
  Jeugdbeleid
  Cultuur en Media

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons