U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training

Deadline

Code

EACEA/34/2019

Inleiding

Deze oproep tot het indienen van voorstellen ondersteunt transnationale samenwerkingsprojecten op het gebied van algeme(e)n(e) onderwijs en opleiding enerzijds en volwasseneneducatie anderzijds. De oproep bestaat uit twee partijen: een voor algeme(e)n(e) onderwijs en opleiding (partij 1), en een voor volwasseneneducatie (partij 2). Iedere aanvraag moet betrekking hebben op één algemene doelstelling en een van de specifieke doelstellingen, die voor partij 1 en partij 2 afzonderlijk zijn vermeld. Zowel de algemene als de specifieke doelstellingen van deze oproep zijn limitatief: voorstellen die niet op deze doelstellingen zijn gericht, worden niet in aanmerking genomen.

Doelstellingen

Partij 1 — Algeme(e)n(e) onderwijs en opleiding

Algemene doelstellingen

Projecten die voor deze partij worden ingediend, moeten gericht zijn op:

1. het verspreiden en/of uitbreiden van goede praktijken op het gebied van inclusief leren, in het bijzonder die welke zijn geïnitieerd op lokaal niveau. In de context van de onderhavige oproep betekent uitbreiden het reproduceren van goede praktijken op een grotere schaal/het overbrengen van goede praktijken naar een andere context of het invoeren van deze praktijken op een hoger/systemisch niveau; of

2. het ontwikkelen en invoeren van innoverende methoden en praktijken ter bevordering van inclusief onderwijs en gemeenschappelijke waarden.

Specifieke doelstellingen

De voorstellen moeten gericht zijn op een van de volgende specifieke doelstellingen:

a) het verbeteren van de verwerving van sociale en burgerlijke competenties, het bevorderen van de kennis van, het inzicht in en het verantwoordelijkheidsgevoel jegens waarden en grondrechten;

b) het bevorderen van inclusieve vormen van onderwijs en opleiding en het stimuleren van onderwijs aan lerenden met achterstanden, mede door de inzet van ondersteunend onderwijspersoneel, om tegemoet te komen aan diversiteit en de diversiteit bij het onderwijspersoneel te vergroten;

c) het bevorderen van kritisch denken en mediageletterdheid onder lerenden, ouders en onderwijspersoneel;

d) het ondersteunen van de deelname van pas gearriveerde migranten aan onderwijs van goede kwaliteit, onder meer door het beoordelen van hun kennis en het valideren van reeds eerder gevolgd onderwijs;

e) het bevorderen van digitale vaardigheden en competenties van groepen die van de digitale samenleving zijn uitgesloten (onder wie ouderen, migranten en jongeren uit kansarme milieus) via partnerschappen tussen scholen, het bedrijfsleven en de niet-formele sector, waaronder openbare bibliotheken. 

Partij 2 — Volwasseneneducatie

Het doel van deze partij is om projecten te ondersteunen die transnationale en nationale netwerken van aanbieders van volwasseneneducatie creëren of verder ontwikkelen. Deze projecten dienen bij te dragen aan versterking van de capaciteit van aanbieders van volwasseneneducatie om het Europees beleid betreffende volwasseneneducatie op nationaal en regionaal niveau uit te voeren.

Algemene doelstellingen

De voorstellen moeten gericht zijn op een van de volgende drie algemene doelstellingen:

1. in deelnemende landen helpen met het opzetten van nieuwe nationale of regionale netwerken van aanbieders van volwasseneneducatie en hun deelname aan Europese samenwerking bevorderen ( 1 ), of

2. in deelnemende landen ondersteuning voor capaciteitsopbouw bieden aan bestaande nationale of regionale netwerken van aanbieders van volwasseneneducatie en bijdragen aan de versterking van hun samenwerking op Europees niveau, of

3. bestaande transnationale netwerken van aanbieders van volwasseneneducatie versterken door middel van wederzijds leren, collegiaal advies en capaciteitsopbouw.

Specifieke doelstellingen

Daarnaast moeten de voorstellen de Europese samenwerking tussen verschillende aanbieders (en de betrokken belanghebbenden) bevorderen op een van de volgende gebieden:

a) specifieke thema’s op het gebied van volwasseneneducatie (bijv. digitale vaardigheden, lees- en rekenvaardigheid, burgerschap, vaardigheden op het gebied van loopbaanbeheer, gezondheidsvaardigheden, persoonlijke financiën, de integratie van migranten, intergenerationeel leren, sociale inclusie …), of

b) specifieke vernieuwende pedagogische benaderingen op het gebied van volwasseneneducatie (bijv. gemengd leren, gepersonaliseerde leermethoden, onderwijstechnologieën …), of

c) volwasseneneducatie voor specifieke groepen lerenden (bijv. volwasseneneducatie voor ouderen of voor mensen in afgelegen plattelandsgebieden, voor inactieven, gedetineerden …), of

d) specifieke thema’s met betrekking tot organisatiebeheer (financiële duurzaamheid, het opzetten van lokale of regionale netwerken, internationalisering, de strategische beroepsontwikkeling van personeel, communicatie en gebruik van sociale media enz.), of

e) specifieke modellen van volwasseneneducatie (bijv. volkshogescholen, tweedekansonderwijs), of

f) volwasseneneducatie in het algemeen.

Budget

Het totale budget dat beschikbaar is voor de cofinanciering van projecten in het kader van deze oproep bedraagt 20 000 000 EUR. Het bedrag wordt als volgt verdeeld:

— Partij 1 — Algeme(e)n(e) onderwijs en opleiding yrkesutbildning 14 000 000 EUR

— Partij 2 — Volwasseneneducatie 6 000 000 EUR

De financiële bijdrage van de EU kan niet meer bedragen dan 80 % van de totale subsidiabele kosten. De maximale subsidie per project bedraagt:

— 400 000 EUR voor projecten met een duur van 24 maanden;

— 500 000 EUR voor projecten met een duur van 36 maanden. 

Info & contact

De volledige tekst vind je hier, alle praktische informatie hier. Mailen voor info kan naar EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons