U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Sector Skills Alliances

Deadline

Code

EPP-SSA-2020

Inleiding

Sector Skills Alliances (SSA's) zijn ontworpen om vaardigheden aan te pakken en beroepsonderwijs en -opleiding (VET) aan te passen aan de behoeften van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt door:

 • modernisering van beroepsonderwijs en -opleiding door aanpassing aan de behoeften van vaardigheden en integratie van werkgebaseerd leren,
 • versterking van de uitwisseling van kennis en beste praktijken,
 • verbetering van de mobiliteit op de arbeidsmarkt,
 • de erkenning van kwalificaties vergroten.

Prioriteit wordt gegeven aan projecten die betrekking hebben op een van de specifieke doelstellingen, waaronder:

 • verbetering van vaardigheden en competentieniveaus,
 • bevordering van kwaliteit, innovatie en internationalisering,
 • bevordering van de ontwikkeling en modernisering van het onderwijs,
 • versterking van de internationale dimensie van onderwijs en opleiding,
 • verbeteren van het leren en onderwijzen van talen.

Doelstellingen

Sector Skills Allianties zijn een kans voor in aanmerking komende organisaties om een project te beheren om de bovenstaande uitdagingen aan te gaan. Concreet houdt dit in:

 • het definiëren van vaardigheden of opleidingsbehoeften in een specifieke economische sector
 • gezamenlijke curricula ontwerpen
 • gezamenlijke curricula afleveren.

De activiteiten moeten betrekking hebben op een sector met duidelijke onevenwichtigheden, die zijn geïdentificeerd als:

 • productie en engineering
 • handel
 • informatie-en communicatietechnologie
 • omgevingstechnologie
 • culturele en creatieve sectoren
 • gezondheidszorg, en
 • toerisme.
   

Budget

30 000 000 euro in totaal

Begunstigden

Een Sector Skills Alliance moet bestaan ​​uit een consortium van organisaties uit ten minste drie programmalanden. Daarnaast moeten er ten minste drie organisaties uit elk land betrokken zijn bij de SSA, één uit elk van de volgende categorieën:

 • Publieke of private entiteiten die beroepsonderwijs en -opleiding aanbieden,
 • Publieke of private entiteiten die sectorspecifieke expertise hebben en die een bepaalde sector vertegenwoordigen of aanwezig zijn,
 • Publieke of private entiteiten die een regulerende functie hebben voor onderwijs- en opleidingssystemen.

De enige uitzondering hierop is wanneer een consortium een ​​koepelorganisatie bevat; in dergelijke gevallen zijn geen verdere organisaties uit het land van de koepelorganisatie vereist, op voorwaarde dat aan het minimum aantal deelnemende organisaties en landen wordt voldaan (exclusief de koepelorganisatie).

Een consortium moet worden geleid door een aanvrager, gevestigd in een programmaland en verantwoordelijk voor het indienen van het voorstel namens het consortium, evenals voor het algemene beheer van de SSA. Projectpartners kunnen zijn:

 • Volwaardige partners die actief deelnemen aan het project onder het gezag van de aanvrager, en
 • Geassocieerde partners, die bijdragen aan de activiteiten van het programma maar niet contractueel gebonden zijn aan het consortium.

De rol van geassocieerde partners moet duidelijk worden gedefinieerd in de aanvraagfase en zij kunnen geen geld ontvangen. Beide soorten partners kunnen uit programma- of partnerlanden komen.

Info & contact

Voor hulp met betrekking tot deze oproep of als u specifieke vragen hebt over het aanvraagproces, kunt u contact opnemen met: EACEA-EPLUS-SSA@ec.europa.eu

Meer informatie kan u hier en hier vinden of in de programmagids. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons