U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Sector Skills Alliances

Deadline

Code

EPP-SSA-2020

Inleiding

Sector Skills Alliances (SSA's) zijn ontworpen om vaardigheden aan te pakken en beroepsonderwijs en -opleiding (VET) aan te passen aan de behoeften van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt door:

 • modernisering van beroepsonderwijs en -opleiding door aanpassing aan de behoeften van vaardigheden en integratie van werkgebaseerd leren,
 • versterking van de uitwisseling van kennis en beste praktijken,
 • verbetering van de mobiliteit op de arbeidsmarkt,
 • de erkenning van kwalificaties vergroten.

Prioriteit wordt gegeven aan projecten die betrekking hebben op een van de specifieke doelstellingen, waaronder:

 • verbetering van vaardigheden en competentieniveaus,
 • bevordering van kwaliteit, innovatie en internationalisering,
 • bevordering van de ontwikkeling en modernisering van het onderwijs,
 • versterking van de internationale dimensie van onderwijs en opleiding,
 • verbeteren van het leren en onderwijzen van talen.

Doelstellingen

Sector Skills Allianties zijn een kans voor in aanmerking komende organisaties om een project te beheren om de bovenstaande uitdagingen aan te gaan. Concreet houdt dit in:

 • het definiëren van vaardigheden of opleidingsbehoeften in een specifieke economische sector
 • gezamenlijke curricula ontwerpen
 • gezamenlijke curricula afleveren.

De activiteiten moeten betrekking hebben op een sector met duidelijke onevenwichtigheden, die zijn geïdentificeerd als:

 • productie en engineering
 • handel
 • informatie-en communicatietechnologie
 • omgevingstechnologie
 • culturele en creatieve sectoren
 • gezondheidszorg, en
 • toerisme.
   

Budget

30 000 000 euro in totaal

Begunstigden

Een Sector Skills Alliance moet bestaan ​​uit een consortium van organisaties uit ten minste drie programmalanden. Daarnaast moeten er ten minste drie organisaties uit elk land betrokken zijn bij de SSA, één uit elk van de volgende categorieën:

 • Publieke of private entiteiten die beroepsonderwijs en -opleiding aanbieden,
 • Publieke of private entiteiten die sectorspecifieke expertise hebben en die een bepaalde sector vertegenwoordigen of aanwezig zijn,
 • Publieke of private entiteiten die een regulerende functie hebben voor onderwijs- en opleidingssystemen.

De enige uitzondering hierop is wanneer een consortium een ​​koepelorganisatie bevat; in dergelijke gevallen zijn geen verdere organisaties uit het land van de koepelorganisatie vereist, op voorwaarde dat aan het minimum aantal deelnemende organisaties en landen wordt voldaan (exclusief de koepelorganisatie).

Een consortium moet worden geleid door een aanvrager, gevestigd in een programmaland en verantwoordelijk voor het indienen van het voorstel namens het consortium, evenals voor het algemene beheer van de SSA. Projectpartners kunnen zijn:

 • Volwaardige partners die actief deelnemen aan het project onder het gezag van de aanvrager, en
 • Geassocieerde partners, die bijdragen aan de activiteiten van het programma maar niet contractueel gebonden zijn aan het consortium.

De rol van geassocieerde partners moet duidelijk worden gedefinieerd in de aanvraagfase en zij kunnen geen geld ontvangen. Beide soorten partners kunnen uit programma- of partnerlanden komen.

Info & contact

Voor hulp met betrekking tot deze oproep of als u specifieke vragen hebt over het aanvraagproces, kunt u contact opnemen met: EACEA-EPLUS-SSA@ec.europa.eu

Meer informatie kan u hier en hier vinden of in de programmagids. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Welke soort acties:

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs
 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding
 • mobiliteit van scholieren en personeel
 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie
 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma
 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 
 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties
 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 
 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma
 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Raadpleeg de programmagids voor 2021 hier.

Type projecten

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Bekijk hier een korte video over Erasmus+ Onderwijs

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons