U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights and activities on strategic litigation relating to democracy, the rule of law and fundamental rights breaches

Deadline

Code

CERV-2022-CHAR-LITI

Inleiding

Deze oproep is gericht op de bescherming, bevordering en bewustmaking van rechten door financiële steun te verlenen aan maatschappelijke organisaties die op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau actief zijn op het gebied van de bevordering en cultivering van deze rechten, waardoor ook de bescherming en bevordering van de waarden van de Unie en de eerbiediging van de rechtsstaat worden versterkt en wordt bijgedragen aan de opbouw van een democratischere Unie, een democratische dialoog, transparantie en goed bestuur.

De EU-beleidsinitiatieven die in het kader van deze oproep worden gesteund, zijn de volgende: Europees actieplan voor democratie, Verslag over de rechtsstaat, Strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de grondrechten in de EU

Doelstellingen

Het doel van deze oproep tot het indienen van voorstellen is het bevorderen van capaciteitsopbouw en bewustmaking inzake het Handvest van de grondrechten van de EU en activiteiten inzake strategische geschillenbeslechting in verband met democratie, de rechtsstaat en inbreuken op de grondrechten.

De projecten moeten betrekking hebben op een (of beide) van de volgende beleidsprioriteiten die voor 2022 zijn vastgesteld:

1. Capaciteitsopbouw en bewustmaking inzake het Handvest van de grondrechten van de EU

Bijdragen tot de doeltreffende en coherente toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten (het Handvest), overeenkomstig de strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest in de EU en ter bevordering van een grondrechtencultuur in de lidstaten.

2. Activiteiten inzake strategische procesvoering

Het versterken van de kennis en het vermogen van rechtsbeoefenaars, beoefenaars van juridische beroepen, maatschappelijke organisaties en onafhankelijke mensenrechtenorganen om op nationaal en Europees niveau daadwerkelijk geschillen te beslechten, en het verbeteren van de toegang tot de rechter en de handhaving van de rechten uit hoofde van het EU-recht, met inbegrip van het Handvest, door middel van opleiding, het delen van kennis en de uitwisseling van goede praktijken.

Info & contact

Meer info vind je op het Funding and Tenders Portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Acties

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 2 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/692 inzake de vaststelling van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV)

Bekijk hier een korte video over het programma

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid

Info & contact

 • Website fonds

 Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

 • Nationaal contactpunt

Er is geen nationaal/Vlaams contactpunt voor CERV.

Voor meer informatie:

Lees meer
Volg ons