U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Adult education (AE)

Deadline

Code

ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3

Inleiding

Na de recente pandemie is de behoefte aan innovatie in onze onderwijs- en opleidingsstelsels, en ook bij jongeren, nog nooit zo groot geweest. Innovatie in onderwijzen en leren is van cruciaal belang, zowel op individueel als op institutioneel niveau. Deze innovatieve benaderingen moeten de werknemers van vandaag en morgen niet alleen de juiste vaardigheden voor de snel veranderende arbeidsmarkten bijbrengen, maar ook wapenen met creativiteit en vaardigheden om het hoofd te bieden aan de toenemende complexiteit van de maatschappelijke uitdagingen waarmee wij allen worden geconfronteerd, zoals klimaatverandering, de bescherming van de biodiversiteit, schone energie, volksgezondheid, digitalisering en automatisering, kunstmatige intelligentie, robotica en gegevensanalyse.

Deze oproep is gericht op het bevorderen van innovatie, creativiteit en participatie, alsmede sociaal ondernemerschap op verschillende gebieden van onderwijs en opleiding, binnen sectoren of over sectoren en disciplines heen.

Toekomstgerichte projecten zijn grootschalige projecten die gericht zijn op het identificeren, ontwikkelen, testen en/of beoordelen van innovatieve (beleids)benaderingen die het potentieel hebben om mainstream te worden en zo de onderwijs- en opleidingsstelsels te verbeteren. Ze zullen toekomstgerichte ideeën ondersteunen die beantwoorden aan belangrijke Europese prioriteiten en die het potentieel hebben om te worden gemainstreamd en input te leveren voor de verbetering van onderwijs-, opleidings- en jeugdstelsels, en om een substantieel innovatief effect teweeg te brengen in termen van methoden en praktijken voor alle soorten leer- en actieve participatieomgevingen ten behoeve van de sociale samenhang van Europa.

Het doel is steun te verlenen aan transnationale samenwerkingsprojecten die een samenhangend en alomvattend pakket van sectorale of sectoroverschrijdende activiteiten uitvoeren die

 • innovatie bevorderen in termen van reikwijdte, baanbrekende methoden en praktijken, en/of
 • zorgen voor de overdracht van innovatie (tussen landen, beleidssectoren of doelgroepen) en aldus op Europees niveau zorgen voor een duurzame exploitatie van innovatieve projectresultaten en/of overdraagbaarheid naar verschillende contexten en doelgroepen.

De partnerschappen moeten bestaan uit een mix van openbare en particuliere organisaties die onderzoekers, praktijkmensen en partners met het vermogen om beleidsmakers te bereiken, combineren.

Toekomstgerichte projecten moeten daarom worden uitgevoerd door een gemengd partnerschap van organisaties:

 • die gebaseerd zijn op uitmuntendheid en state of the art kennis,
 • die over het vermogen beschikken om te innoveren
 • in staat zijn om met hun activiteiten systemische effecten teweeg te brengen en het potentieel bezitten om de beleidsagenda op het gebied van onderwijs en opleiding aan te sturen.

De ondersteunde projecten moeten systemische effecten op Europees niveau nastreven door de capaciteit te hebben om hun innovatieve resultaten op Europese schaal toe te passen en/of door in staat te zijn deze naar andere thematische of geografische contexten over te dragen.

Projecten in het kader van deze oproep zijn gericht op de volwasseneneducatiesector.

Doelstellingen

De algemene doelstellingen zijn:

 • Innovatieve initiatieven met een sterke impact op de onderwijs- en opleidingshervormingen op specifieke strategische beleidsgebieden;
 • Bijdragen aan de versterking van de innovatiecapaciteit van Europa door de bevordering van innovatie in onderwijs en opleiding;
 • Systemische veranderingen teweegbrengen door innovatie zowel in de praktijk als op beleidsniveau te stimuleren;
 • het ondersteunen van toekomstgerichte ideeën die gericht zijn op belangrijke onderwerpen en prioriteiten op EU-niveau en een duidelijk potentieel hebben om in een of meer sectoren te worden geïntegreerd;
 • Als volledig innovatieve, baanbrekende onderwijsmethoden en -praktijken en/of overdracht van innovatie: zorgen voor een duurzame exploitatie op EU-niveau van innovatieve projectresultaten en/of overdraagbaarheid naar verschillende contexten en doelgroepen.

De specifieke doelstellingen omvatten:

 • Identificeren, ontwikkelen, testen en/of beoordelen van innovatieve benaderingen die het potentieel hebben om te worden gemainstreamd teneinde de onderwijs- en opleidingsstelsels te verbeteren en de doeltreffendheid van het beleid en de praktijken op het gebied van onderwijs en opleiding te vergroten;
 • proefprojecten op te zetten om oplossingen voor huidige en toekomstige uitdagingen uit te testen en zo een duurzaam en systemisch effect op gang te brengen
 • ondersteuning van transnationale samenwerking en wederzijds leren inzake toekomstgerichte vraagstukken tussen de voornaamste belanghebbenden, en hen in staat stellen innovatieve oplossingen te ontwikkelen en de overdracht van die oplossingen naar nieuwe omgevingen te bevorderen, met inbegrip van capaciteitsopbouw bij de belanghebbenden.

Begunstigden

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je terug op het Funding and Tenders portal

Vlaams contactpunt

 

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons