U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Key Action 1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees-Partnership with Japan 2019

Deadline

Code

EAC/A03/2018

Inleiding

Een Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) is een prestigieus, geïntegreerd, internationaal studieprogramma, gezamenlijk afgeleverd door een internationaal consortium van instellingen voor hoger onderwijs (HOI's) en, waar relevant, andere partners met specifieke expertise en belangstelling voor de opleiding.

EMJMD's streven naar:

- Het bevorderen van excellentie, innovatie en internationalisering in instellingen voor hoger onderwijs
- De aantrekkelijkheid van de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHOR) vergroten en het externe optreden van de EU op het gebied van het hoger onderwijs ondersteunen
- Verbetering van het niveau van competenties en vaardigheden van Master-afgestudeerden en hun inzetbaarheid

In 2019 opent Erasmus Mundus voor het eerst een nieuw partnerschapsmodel in de vorm van een gezamenlijke oproep EU-Japan. Het doel van de gezamenlijke oproep is om uitstekende consortia van Europese en Japanse universiteiten te selecteren om sterk geïntegreerde gezamenlijke masterprogramma's te ontwikkelen en beurzen aan studenten aan te bieden. Mobiliteit van studenten en wetenschappers tussen de EU en Japanse universiteiten die bij projecten zijn betrokken, zal een sleutelelement van de actie zijn.

Het partnerschap zal indicatief 3 gemeenschappelijke masters co-financieren die innovatie en excellentie in de Europese en Japanse hogeronderwijsgebieden zullen bevorderen. Deze projecten zullen worden uitgevoerd door internationale consortia bestaande uit ten minste 3 instellingen voor hoger onderwijs van Erasmus + programmalanden en ten minste 1 instellingen voor hoger onderwijs uit Japan. Alle Erasmus Mundus Joint Master Degrees-voorwaarden die hieronder en in de Erasmus + programmagids worden beschreven, zijn van toepassing op projecten die medegefinancierd worden door het partnerschap EU-Japan, tenzij anders vermeld.

Budget

6.000.000 euro 

Begunstigden

Elke hogeronderwijsinstelling die in een van de programmalanden is gevestigd, kan een aanvraag indienen namens het consortium dat de EMJMD levert. Vestigingen van hogeronderwijsinstellingen van partnerlanden die zijn gevestigd in een programmaland of filialen van programmaland-hogeronderwijsinstellingen die zijn gevestigd in een partnerland, komen niet in aanmerking voor toepassing.

In een programmaland gevestigde hogeronderwijsinstellingen moeten in het bezit zijn van een geldig Erasmus Handvest voor hoger onderwijs (ECHE). Een ECHE is niet vereist voor deelnemende hogeronderwijsinstellingen in partnerlanden.

Elk consortium moet HOI's uit ten minste drie verschillende programmalanden omvatten.

Voor consortia die medegefinancierd worden door de EU en MEXT, moet ten minste één aanvullende, verplichte Japanse partner-instelling voor hoger onderwijs worden opgenomen en aangewezen als de coördinator voor MEXT, naast de verplichte coördinator van het land van het programma (aanvrager).

IHO's van programmalanden (en hogeronderwijsinstellingen voor de consortia die mede worden gefinancierd door de EU en MEXT) moeten in staat zijn om EMJMD-studenten te huisvesten en ten minste het minimumaantal ECTS-credits (of het equivalente Japanse kader) voor de bestudeerde onderzoeksperiode te leveren in hun instelling.

Andere organisaties zoals bedrijven, overheidsinstanties, NGO's en onderzoeksinstituten kunnen ook deelnemen aan een EMJMD als partners of geassocieerde partners. Voor de lijst met organisaties die kunnen deelnemen, raadpleegt u het tabblad 'wie kan profiteren'.

Raadpleeg de Erasmus + programmagids voor meer informatie over wie zich kan aanmelden.

Info & contact

Alle info is te vinden op deze site. 
Algemene info over Erasmus Mundus Joint Master Degrees
Raadpleeg zeker ook eens de Erasmus+-programmagids

Als u op zoek bent naar aanvullende informatie over Erasmus Mundus Joint Master Degrees - partnerschap met Japan, of als u specifieke vragen hebt over het aanvraagproces, kunt u een e-mail sturen naar de volgende mailbox:

EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu

Als u na het raadplegen van de e-Form gebruikershandleiding nog steeds een vraag hebt of een technisch probleem hebt ondervonden met betrekking tot het e-Formulier, neem dan contact op met de HelpDesk-services.

HelpDesk e-mailadres: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

 

Daarnaast kan u ook steeds terecht bij EPOS, het nationaal agentschap voor Erasmus+ in Vlaanderen.

https://www.epos-vlaanderen.be/

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons