U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Learning EU Initiatives

Deadline

Code

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Inleiding

De EU-initiatieven in het kader van Jean Monnet-Leren zullen de invoering van een EU-invalshoek in de onderwijscultuur van scholen en beroepsopleidingen (ISCED 1 -4) bevorderen en bijdragen tot de versterking van de Europese identiteit en het actief burgerschap van leerlingen en leerkrachten.

 • Leerkrachten in staat stellen om met boeiende methoden les te geven over de EU en hun leerlingen feiten en kennis over de Europese Unie bij te brengen;
 • De leerresultaten over EU-aangelegenheden verbeteren;
 • De EU-geletterdheid op scholen (ISCED 1- 4) versterken;
 • Interesse wekken voor de Europese Unie en een basis vormen om de participatie van leerlingen en studenten in het democratische proces te vergroten en hen beter uit te rusten om actieve burgers te worden.

 

Doelstellingen

Kwantitatief

 • een groter aantal scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding (ISCED 1 -4) die lesgeven over de Europese Unie per EU-lidstaat of derde land dat met het programma is geassocieerd.
 • een groter aantal klassen in scholen en beroepsopleidingen (ISCED 1 -4) die leerervaringen met onderwerpen uit de Europese Unie opdoen
 • een toename van het aantal kernvakgebieden of buitenschoolse activiteiten waarin de EU wordt onderwezen op scholen en in beroepsonderwijs en -opleidingen (ISCED 1 -4) per EU-lidstaat of derde land dat met het programma geassocieerd is.
 • een groter aantal leerkrachten dat zich bezighoudt met de verbetering van de EU-geletterdheid

Kwalitatief

 • Wat de rechtstreeks bij de acties betrokken deelnemers betreft, zullen de EU-initiatieven Jean Monnet-Leren positieve en langdurige effecten hebben op scholen en beroepsopleidingen (ISCED 1 -4), voor lerenden en leerkrachten, onder meer door
 • een hogere kwaliteit van innovatieve onderwijs- en leermethoden van de EU, met bijzondere aandacht voor de EU-prioriteiten
 • meer mogelijkheden voor het onderwijzend personeel op het gebied van beroepsontwikkeling
 • betere leerresultaten over de EU van studenten die beter zijn toegerust met kennis van en inzicht in de EU, haar geschiedenis, waarden en doelstellingen, alsmede de instellingen en besluitvormingsprocessen die van invloed zijn op het dagelijks leven van jonge Europeanen
 • kritischer denken over de EU door het aanreiken van feiten en kennis in de klas en andere schoolactiviteiten, zoals studiebezoeken, uitwisselingen, projecten, om het belang van het EU-burgerschap en -rechten te illustreren

Wat de deelnemende organisaties betreft, zullen de Jean Monnet-leerinitiatieven van de EU een nieuwe dynamiek versterken en

 • hun capaciteit vergroten en systematiseren om met een multidisciplinaire aanpak les te geven over onderwerpen die de Europese Unie betreffen
 • meer en nieuwe leerkrachten en lerenden aantrekken die belangstelling hebben voor het verwerven van feiten en kennis over de EU

Begunstigden

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Vlaams contactpunt

EPOS VZW

Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons