U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and improved air quality

Deadline

Code

LC-CLA-11-2020

Inleiding

De uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht is wereldwijd een groot probleem, vanwege het directe gevolg voor de menselijke gezondheid en de extra effecten op het klimaat. In de EU veroorzaakt luchtvervuiling naar schatting 400.000 voortijdige sterfgevallen per jaar, waarbij steden wereldwijd meer dan 70% van de broeikasgassen produceren. Stedelijke burgers zijn, vanwege de bevolkingsconcentratie en bronnen van vervuiling in dichtbevolkte gebieden, bijzonder kwetsbaar. Acties gericht op verbetering van de luchtkwaliteit dragen in veel gevallen ook bij tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen in de lucht. Op de natuur gebaseerde oplossingen op basis van het creëren, verbeteren of herstellen van ecosystemen, inclusief bodems en groene infrastructuur, in steden kunnen de luchtkwaliteit verbeteren en BKG in de atmosfeer reguleren, zowel rechtstreeks door de verwijdering van luchtverontreinigende stoffen en koolstofopslag en -opslag en indirect door de energiebehoeften en uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen door natuurlijke koeling en actieve mobiliteit. Daarbij leveren ze ook meerdere voordelen op met betrekking tot verschillende beleidsdoelen, bijvoorbeeld gezondheid en welzijn, biodiversiteit, stadsvernieuwing, water-, regenwater- en / of afvalwaterbeheer en klimaatadaptatie / -beperking. De mogelijkheden die door de natuur geboden oplossingen worden geboden om de luchtkwaliteit en de beperking van broeikasgassen in steden aan te pakken, zijn echter afhankelijk van complexe, sterk contextafhankelijke processen en onderlinge verbanden. Bovendien wordt de bijdrage van deze oplossingen bij het aanpakken van de lucht- en koolstofuitdaging in steden, samen met andere stedelijke uitdagingen als gevolg van hun meerdere diensten, niet goed begrepen, noch gemeten en beoordeeld. Het opvullen van deze kennis- en bewijslacunes zal een sterke reden zijn voor een brede inzet van dergelijke oplossingen.

Doelstellingen

Acties moeten de directe en indirecte bijdrage van op de natuur gebaseerde oplossingen in verschillende structuren en configuraties (bijv. Mix van vegetatie en bomen, soorten, vorm, ruimtelijke verdeling van openbaar groen en vegetatiedekking) aan de bestrijding van luchtvervuiling beoordelen en het allergiepotentieel van stedelijke gebieden verminderen. milieu en beperking van de uitstoot van broeikasgassen en andere luchtverontreinigende stoffen in steden, ook in de toekomst met scenario's voor klimaatverandering.

Acties moeten optimale oplossingen en passende typologieën aanbevelen die passen bij verschillende contexten in termen van verschillende klimatologische, ecologische en sociaal-economische omstandigheden en verschillende stedelijke ontwerpen. Baten en baten (inclusief gezondheid en welzijn van burgers, aanpassing aan biodiversiteit en klimaatverandering), synergieën (inclusief effecten op sociale ongelijkheden) en afwegingen die door de ingezette oplossingen worden geleverd, moeten worden geëvalueerd. Hulpmiddelen, modellen, ontwerprichtlijnen, normen en protocollen om deze oplossingen te integreren in lokale besluitvorming en sociaal-economische transitiepaden, ook in ruimtelijke planning, moeten worden ontwikkeld en gevalideerd.

Acties moeten de voortdurende monitoring van luchtvervuiling en atmosferische koolstofconcentratie mogelijk maken en aldus bijdragen tot de verbetering van de relevante modelleringscapaciteit, indicatoren toepassen die eenvoudige beoordeling, communicatie, vergelijking en uitwisseling van beste praktijken ter plaatse mogelijk maken, evenals digitale oplossingen met netwerken van sensoren, big data, geolokalisatie, observatieprogramma's zoals Copernicus (en met name de Copernicus Atmosfeer Monitoring Service en de Climate Change Service met hun producten en informatie met toegevoegde waarde) en GEOSS, satellietnavigatie- en positioneringsdiensten aangeboden door EGNOS / Galileo, en observatoria van burgers.

Acties moeten innovatieve bestuurs-, bedrijfs- en financieringsmodellen testen die participatieve co-creatieprocessen bevorderen bij het ontwikkelen, implementeren en beoordelen van de impact van deze oplossingen en rekening houdend met de onderlinge afhankelijkheid met het achterland van de stad en met andere maatregelen voor de beperking van de luchtkwaliteit

Om de breedst mogelijke toegankelijkheid van de gegenereerde gegevens en kennis te waarborgen voor effectieve communicatie, openbare raadpleging en uitwisseling van ervaringen, moeten de gefinancierde projecten bovendien hun definitieve gegevens uploaden op gevestigde netwerken en mechanismen voor het delen van informatie op Europese schaal, zoals Oppla, de Europese Milieuagentschap (EER) luchtvervuiling datacenter en Klimaat-ADAPT.

Een interdisciplinaire benadering, inclusief burgerwetenschap en de deelname van toegepaste natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, gegevenswetenschappen en geesteswetenschappen (zoals gedragseconomie, genderstudies, stadsplanning, ontwerp en bestuur) wordt als cruciaal beschouwd om de complexe uitdagingen van deze onderwerp.

Om de impact te vergroten en opschaling en replicatie van deze oplossingen te bevorderen, moeten acties rekening houden met voorwaarden en mechanismen voor de manier waarop de interventie, als onderdeel van het voorgestelde project, de gewenste resultaten oplevert om onze kennis over de causale factoren voor de werking van interventies te vergroten. in context.

Bovendien moeten acties aanzienlijke netwerk- en opleidingsactiviteiten ontplooien om hun ervaringen, kennis en inzetpraktijken te verspreiden en uit te wisselen met steden die van plan zijn soortgelijke oplossingen te ontwerpen en te implementeren in een opeenvolgende fase na de duur van het project.

Om de impact te vergroten, moet worden gestreefd naar samenwerking en synergieën met de activiteiten die worden ondernomen in het kader van het mondiale convenant van burgemeesters voor klimaat en energie, en met name het regionale burgemeestersconvenant - Europa (ondersteund door de EG). Acties moeten clustering van activiteiten omvatten met andere relevante lopende en toekomstige op de natuur gebaseerde oplossingen en relevante burgerobservatoria-projecten die zijn gefinancierd in het kader van eerdere en huidige H2020-werkprogramma's voor samenwerking tussen projecten, overleg en gezamenlijke activiteiten over horizontale kwesties en het delen van resultaten als evenals deelname aan gezamenlijke vergaderingen en communicatie-evenementen. Te dien einde moeten voorstellen voorzien in een specifiek werkpakket en / of een taak en moeten de nodige middelen dienovereenkomstig worden gereserveerd. Ze moeten gebruik maken van en bijdragen aan kennisuitwisseling en netwerken van Europese platforms (bijv. Climate-ADAPT, ThinkNature, OPPLA). Actie moet profiteren van gegevens en informatie die door het Copernicus-programma worden verstrekt.

Voorstellen moeten aandacht besteden aan de speciale oproepvoorwaarden voor dit onderwerp. In subsidies die onder dit onderwerp worden toegekend, mogen de kosten voor de bouw en installatie van "infrastructuurgerichte" interventies niet meer dan 20% van de totale subsidiabele kosten uitmaken. Eigen middelen van de begunstigden en / of mobilisatie en hefboomwerking van aanvullende investeringen na Horizon 2020, zowel particulier als publiek, moeten de resterende investeringskosten vormen en economische en financiële duurzaamheid waarborgen voor de uitvoering van het project.
 

Budget

30 000 000 euro

Begunstigden

Lees hier alles over de begunstigden. 

Info & contact

Kathleen Goris (VLAIO): kathleen.goris@vlaio.be/ 02 432 42 82

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons