U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese beleidsexperimenten op het gebied van onderwijs en opleiding onder leiding van overheidsinstanties op hoog niveau

Deadline

Code

EACEA/38/2019

Inleiding

Europese beleidsexperimenten zijn transnationale samenwerkingsprojecten die worden geleid door overheidsinstanties op hoog niveau van de programmalanden. Deze omvatten het testen van de relevantie, de doeltreffendheid, de potentiële impact en de schaalbaarheid van beleidsmaatregelen via parallelle veldexperimenten in verschillende landen, op basis van (semi-)experimentele benaderingen en gemeenschappelijke evaluatieprotocollen. Door strategisch leiderschap, methodologische deugdelijkheid en een sterke Europese dimensie te combineren, maken zij wederzijds leren mogelijk en ondersteunen zij empirisch onderbouwd beleid op Europees niveau.

PERCEEL 1:

— Digitaal onderwijs en digitale vaardigheden

— Onderwijs en onderwijsgevenden

PERCEEL 2:

— Financieringsmechanismen voor bijscholing en omscholing, met inbegrip van soortgelijke regelingen als individuele leerrekeningen

— Beleid en processen ter ondersteuning van de validatie van niet-formeel en informeel leren, onder meer door middel van doeltreffende richtsnoeren

Doelstellingen

De voorgestelde projecten moeten tot significante resultaten leiden op de volgende gebieden:

— ondersteuning van de prioriteiten voor beleidssamenwerking op EU-niveau zoals uiteengezet in het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020), voor zover noodzakelijk;

— verbeterde kennis en empirische onderbouwing voor hervormingen met een potentieel grote systemische impact in de betrokken sectoren in de in aanmerking komende landen;

— Europese meerwaarde door gezamenlijk beste praktijken en lessen over “wat werkt” en “wat werkt niet” te identificeren;

— schaalbaarheid en overdraagbaarheid van innovatieve maatregelen. Het opschalen betekent niet noodzakelijk alleen het dupliceren van de geteste maatregelen over een groter aantal begunstigden. Het moet veeleer worden begrepen als het creëren van de beste voorwaarden om de met succes geteste maatregelen onderdeel van een beleid of systeem te maken;

— gedegen samenhang en complementariteit tussen theorie en praktijk; tussen EU-beleid en -financieringsprogramma’s; tussen Europese, nationale en regionale maatregelen; tussen de rollen van beleidsmakers, belanghebbenden en onderzoekers.

Budget

14 000 000 euro verdeeld over twee percelen (zie onder) 

Perceel 1: 12 000 000 euro

Perceel 2: 2 000 000 euro 

Begunstigden

Aanvragers die in aanmerking komen voor deelname aan deze oproep zijn:

a) overheidsinstanties (ministerie of gelijkwaardig) die op het hoogste niveau verantwoordelijk zijn voor onderwijs en opleiding in de desbetreffende (nationale of gedecentraliseerde) context; overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor andere sectoren dan onderwijs en opleiding (bv. werkgelegenheid, jeugdzaken, financiën, sociale zaken, binnenlandse zaken, justitie, gezondheid enz.) komen in aanmerking, mits zij aantonen dat zij een specifieke bevoegdheid hebben op het gebied waar de proefneming zal worden uitgevoerd;

b) publieke of private organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs en opleiding of op andere relevante gebieden;

c) publieke of private organisaties of instellingen die sectoroverschrijdende activiteiten ontplooien op het gebied van onderwijs en opleiding in andere sociaaleconomische sectoren (bv. ngo’s, informatie- en voorlichtingsdiensten, overheidsinstanties, bureaus of diensten die verantwoordelijk zijn voor: onderwijs, opleiding, jeugdzaken, werkgelegenheid, sociale zaken, binnenlandse zaken, justitie, kwaliteitsborging, accreditatie en/of validatie, loopbaanbegeleiding, kamers van koophandel, het bedrijfsleven en sociale partners, vakorganisaties, maatschappelijke organisaties, culturele of sportorganisaties, evaluatie-entiteiten, onderzoeksinstellingen, media enz.).

Info & contact

Lees de volledige call hier. 

Alle informatie betreffende oproep EACEA/38/2019 is beschikbaar op de volgende website:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Oproepkenmerk EACEA/38/2019

E-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons