U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Solidarity Corps - Quality Label Humanitarian Aid - Full Procedure

Deadline

Code

ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-FP Grant

Inleiding

Het programma van het Europees Solidariteitskorps brengt jongeren samen om een meer inclusieve samenleving op te bouwen, kwetsbare personen te ondersteunen en te reageren op maatschappelijke en humanitaire uitdagingen. Het biedt een inspirerende en stimulerende ervaring voor jongeren die willen helpen, leren en zich ontwikkelen en biedt één enkel toegangspunt voor dergelijke solidariteitsactiviteiten in de hele Unie en daarbuiten. Het biedt meer en betere mogelijkheden op een breed scala van gebieden, zoals integratie van migranten, milieu-uitdagingen, preventie van natuurrampen, onderwijs en jeugdactiviteiten, humanitaire hulp. Het ondersteunt ook nationale en lokale actoren bij hun inspanningen om het hoofd te bieden aan verschillende maatschappelijke uitdagingen en crises.

Door zijn werkterrein uit te breiden tot vrijwilligerswerk ter ondersteuning van humanitaire hulpoperaties, biedt het Europees Solidariteitskorps op de behoeften afgestemde noodhulp en helpt het bijstand, hulp en bescherming te bieden waar dat het meest nodig is. Zo helpt het niet alleen onvervulde maatschappelijke behoeften in Europa aan te pakken, maar ook humanitaire uitdagingen in derde landen.

De activiteiten van het Europees Solidariteitskorps ondersteunen de doelstellingen van de EU-strategie voor jongeren voor 2019-2027, die jongeren aanmoedigt om actieve burgers te worden, actoren van solidariteit en positieve verandering voor gemeenschappen in heel Europa, geïnspireerd door EU-waarden en een Europese identiteit.

WAT IS HET KWALITEITSLABEL?

Het kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk in het kader van humanitaire hulpverlening certificeert  een organisatie om solidariteitsactiviteiten van hoge kwaliteit uit te voeren overeenkomstig de beginselen, doelstellingen en eisen van de actie "Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening". Het verkrijgen van dit kwaliteitslabel is een voorwaarde om te mogen deelnemen aan vrijwilligersactiviteiten ter ondersteuning van humanitaire hulpoperaties.

WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE SOORTEN KWALITEITSLABELS?

Bij het aanvragen van een kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk in het kader van humanitaire hulpverlening kunnen aanvragende organisaties een van de volgende rollen kiezen:

Ondersteunende rol - omvat het ondersteunen, voorbereiden en/of opleiden van deelnemers vóór vertrek, bemiddeling tussen hen en hun gastorganisaties en/of het bieden van ondersteuning aan deelnemers bij terugkeer van hun activiteit. De ondersteunende rol geeft de organisatie ook het recht om projectaanvragen in te dienen en partnerschappen te coördineren voor projecten van vrijwilligerswerk in het kader van humanitaire hulp;
de rol van gastheer - omvat alle activiteiten in verband met het ontvangen van een deelnemer aan het Solidariteitskorps, waaronder het opstellen van een activiteitenprogramma voor de jongere en het begeleiden en ondersteunen van de deelnemer tijdens alle fasen, voor zover van toepassing.

HOE WERKT HET?

Het kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk in het kader van humanitaire hulpverlening wordt toegekend na een selectieprocedure die drie belangrijke fasen omvat: indiening van de aanvraag, beoordeling en toekenning.

De aanvragen voor het kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk in het kader van humanitaire hulp kunnen tijdens de programmeringsperiode doorlopend (d.w.z. op elk moment) worden ingediend bij het uitvoerend agentschap, dat het enige uitvoeringsorgaan voor deze actie is. De aanvragen zullen met vaste tussenpozen worden geëvalueerd volgens een jaarlijks tijdschema dat is afgestemd op het tijdschema van de oproep tot het indienen van projecten voor vrijwilligerswerk in het kader van de humanitaire hulp.

De aanvragen zullen worden getoetst aan de subsidiabiliteits-, selectie-, uitsluitings- en gunningscriteria (voor meer informatie over de selectie- en uitsluitingscriteria, zie deel E van deze gids). Aan succesvolle organisaties zal het kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk in het kader van humanitaire hulpverlening worden toegekend. Het Uitvoerend Agentschap zal dit kwaliteitslabel toekennen, toezien op de naleving ervan en eventueel periodieke herbeoordelingen uitvoeren. Het kwaliteitslabel is geldig voor de gehele duur van de programmeringsperiode en tot het einde van het laatste project waarbij de organisatie betrokken is.

Om het vinden van partners en het opzetten van projectconsortia te vergemakkelijken, worden de profielen van alle organisaties met dit kwaliteitslabel gepubliceerd in een databank van organisaties met het kwaliteitslabel op het European Solidarity Corps Portal. Om potentiële partners te vinden, kan gebruik worden gemaakt van het partnerzoekinstrument op het portaal voor financiering en aanbestedingsmogelijkheden.

Zodra organisaties een kwaliteitslabel hebben gekregen, krijgen zij toegang tot het European Solidarity Corps Portal, waar zij worden uitgenodigd om activiteiten te adverteren. De organisaties moeten gebruik maken van de databank van het Europees Solidariteitskorps Portal om potentiële partners en deelnemers te zoeken. De informatie in de databank wordt gepubliceerd zoals zij is geformuleerd in het aanvraagformulier voor het kwaliteitslabel.

AANVRAAG VAN EEN KWALITEITSLABEL NAMENS EEN GASTORGANISATIE - DE VEREENVOUDIGDE GASTPROCEDURE

Een organisatie die in een programmaland is gevestigd en een ondersteunende rol aanvraagt, kan ook een gastrol aanvragen namens haar filialen in niet-programmalanden waarmee zij dezelfde rechtspersoonlijkheid deelt (vereenvoudigde gastprocedure). Deze procedure is bedoeld om grotere organisaties te helpen, met meerdere filialen in verschillende landen.

De ondersteunende organisatie die een aanvraag indient, is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de activiteiten die worden aangeboden door de vereenvoudigde gastorganisatie(s) namens welke zij een aanvraag indient.

Info & contact

Meer informatie hierover vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

European Solidarity Corps

Inleiding

Het Europees Solidariteitskorps, voorheen bekend als Europees Vrijwilligerswerk (EVS), is hét initiatief voor jongeren die maatschappelijk betrokken willen zijn. Anders dan bij haar voorganger, voorziet het Europees Solidariteitskorps voor de periode 2021-2027 ook in vrijwilligerswerk op het gebied van humanitaire hulp.

Doelstellingen

Het European Solidarity Corps brengt jongeren bij elkaar om te bouwen aan een inclusieve samenleving en een antwoord te bieden aan maatschappelijke uitdagingen. Door kansen te creëren en te investeren in de jeugd draagt het European Solidarity Corps bij aan een meer solidaire wereld.

Het subsidieprogramma wil solidariteit promoten door beroep te doen op het engagement van jongeren en organisaties. Met toegankelijke en kwalitatieve activiteiten draagt iedereen zo bij aan verbinding, solidariteit, democratie en Europees burgerschap.

Goed om weten 

 • Projecttype

Internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Geen Europese samenwerking/partnerschap vereist

 • Aanvraagprocedure

Internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/888 inzake de vaststelling van het programma ”Europees Solidariteitskorps”

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)
 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Erasmus+ Jeugd

Budget

Budget 2021-2027: 1 miljard euro.

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Energie en klimaat
Migratie
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Sport
Werk en Sociale Zaken
Zorg en welzijn

Info & contact

 • Website Europees fonds

Europees Solidariteitskorps

 • Vlaams contactpunt:

JINT vzw
Grétrystraat 26, 1000 Brussel
02 209 07 20 
projecten@jint.be 
www.jint.be
www.europeansolidaritycorps.be

 • Contact Europese Commissie:

DG Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Lees meer
Volg ons