U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background

Deadline

Code

ERASMUS-EDU-2022-NET-EDU-MIGRANTS

Inleiding

De algemene doelstelling van deze oproep is de ontwikkeling en ondersteuning van een Europabreed netwerk van relevante organisaties (beleidsmakers, mensen uit de praktijk, onderzoekers, vertegenwoordigers van migrantengemeenschappen en andere belanghebbenden) om kennis te analyseren en te co-creëren over doeltreffende beleidsbenaderingen voor inclusief onderwijs van hoge kwaliteit voor kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden te bevorderen, doeltreffende praktijken en innovatieve benaderingen op ruimere schaal te verspreiden, en de beleidswerkzaamheden van de Commissie inzake de integratie van kinderen en jongeren met een migratieachtergrond in en door het onderwijs in de context van de Europese onderwijsruimte, zoals hierboven geschetst, te ondersteunen.

Dit netwerk zal voortbouwen op bestaande activiteiten die op Europees niveau zijn ontwikkeld, met name op initiatieven en projecten die worden gesteund via programma's en beleidsinitiatieven van de Europese Unie op onderwijsgebied.

Het werkterrein en de inhoud van de werkzaamheden van het netwerk worden bepaald door de gedeelde politieke prioriteiten van de lidstaten van de EU en de Commissie, zoals geschetst in deel 1 hierboven. Het volgt de relevante prioriteiten van de mededeling van september 2020 over de totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte tegen 2025 en de resolutie van de Raad van februari 2021 betreffende het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding, naar een Europese onderwijsruimte en verder, alsook de prioriteiten van het EU-actieplan voor integratie en inclusie (2021-2027).

Voorts dient het netwerk rekening te houden met de ontwikkeling van de prioriteiten van de Europese onderwijsruimte en de huidige politieke context, passend onderzoek en ontwikkelingen in andere internationale organisaties.

Thema's en prioriteiten

De nadruk zal met name liggen op de volgende prioritaire gebieden om inclusief onderwijs aan kinderen en jongeren met een migrantenachtergrond te waarborgen:

 • Professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders;
 • Zorgen voor een alomvattende en multidimensionale beoordeling van de competenties van pas aangekomen vluchtelingenkinderen en -jongeren;
 • Erkenning van kwalificaties van nieuw aangekomen leerlingen en studenten;
 • Ondersteuning van de verwerving van de taal van het onderwijs met behoud van de bestaande taal/talen en cultuur;
 • Geestelijke gezondheid en welzijn van vluchtelingen- en immigrantenleerlingen, sociaal en emotioneel leren, aanpak van trauma's in en door het onderwijs;
 • Preventie van discriminatie, pesten, interculturele conflictbeheersing;
 • Onderwijs over migratie, conflicten, oorlog;
 • Inclusieve digitalisering;
 • Holistische ondersteuning van integratie, waarbij gezinnen en bredere gemeenschappen worden betrokken;
 • Systemische gegevensverzameling om het beleid te onderbouwen met bewijzen

 

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor deze oproep tot het indienen van voorstellen:

 • Oprichting en verdere ontwikkeling van het netwerk; samenwerking met partnerinstellingen en -organisaties binnen en buiten het netwerk;
 • Activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen, testen, aanpassen en invoeren/implementeren van innovatief beleid en innovatieve praktijken;
 • Uitwisseling van ervaringen en goede praktijken, peer-learningactiviteiten, peer reviews, studiebezoeken en workshops; organisatie van conferenties en seminars;
 • Gezamenlijk onderzoek, enquêtes, studies en analyses op het thematische gebied van de uitnodiging, inclusief landenanalyse of het in kaart brengen van benaderingen en praktijken; analyse van recente of lopende hervormingen;
 • Bewustmaking en verspreiding van resultaten;
 • Voortdurende rapportering, met inbegrip van beleidsaanbevelingen, evaluatie en monitoring van netwerkactiviteiten.

Doelstellingen

Door het verzamelen van feitenmateriaal en informatie over en het co-creëren van doeltreffende praktijken met betrekking tot de hierboven genoemde thema's en prioriteiten, en door een doeltreffende verspreiding daarvan, bijdragen aan de verbetering van de integratie en inclusie van kinderen en jongeren met een migratieachtergrond.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons