U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ sport - Call: "Sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen"

Deadline

Code

EAC/S16/2018

Inleiding

Nu een groeiend aantal vluchtelingen zich in de Europese Unie wil vestigen, is er meer behoefte aan initiatieven om een doeltreffende integratie en sociale inclusie te bevorderen. Sport is een van de beschikbare instrumenten om vluchtelingen met succes te integreren in nieuwe gemeenschappen en lokale sportprojecten hebben daarbij een grotere rol te vervullen. De Commissie zette daarom in het verleden al in op sport als als instrument voor sociale inclusie. Nu is er ook voor 2018 een oproep om projecten in te dienen.

Doelstellingen

Het doel van deze call is lokale sportprojecten te steunen die gericht zijn op de integratie van vluchtelingen. Ongeveer 25 projecten zullen worden geselecteerd. Bij deze projecten moeten lokale sportorganisaties worden betrokken. Bovendien moeten de middelen worden ingezet voor activiteiten waaraan zowel mannen als vrouwen deelnemen en waarbij vluchtelingen, vooral van jonge leeftijd (tot 30 jaar), worden betrokken bij gemengde sportactiviteiten.

Naast concrete acties gericht op de integratie van vluchtelingen via sport worden de volgende resultaten verwacht:

 • de bevordering van de rechtstreekse betrokkenheid van vluchtelingen en hun gastgemeenschappen op strategische locaties binnen de EU;
 • de bevordering van een Europese aanpak waardoor Europese gastgemeenschappen in heel Europa vluchtelingen beter via sport kunnen laten integreren.

Een belangrijke doelstelling van deze oproep tot het indienen van voorstellen is het in kaart brengen en ondersteunen van goede praktijken in de EU, net als het ontwikkelen van methodes om het effect op een systematische en kopieerbare manier te beoordelen. De inspanningen op het gebied van de integratie van vluchtelingen via sport moeten beschikbaar zijn in een netwerkplatform.

Budget

De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten wordt geraamd op €1 400 000.

De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de in aanmerking komende kosten. De voorzieningen voor de volgende jaren zullen in een later stadium worden bevestigd.

De maximale subsidie bedraagt €60 000.

De Commissie zal naar verwachting ongeveer 25 voorstellen financieren.

Begunstigden

De voorgestelde activiteiten moeten gericht zijn op sportprojecten waaraan zowel mannen als vrouwen deelnemen. De activiteiten moeten worden vastgelegd in het kader van de Europese gemeenschappelijke waarden en de belangrijkste beginselen respecteren, met name verdraagzaamheid, gelijkheid van vrouwen en mannen en non-discriminatie.

 

Een niet-limitatieve lijst van de belangrijkste subsidiabele activiteiten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen:

 • sportactiviteiten om de participatie van vluchtelingen te bevorderen;
 • ontwikkelen, in kaart brengen, bevorderen en delen van activiteiten en goede praktijken inzake de deelname van vluchtelingen aan sportactiviteiten met als duidelijk doel hun integratie in de gastsamenleving

Deze activiteiten moeten plaatsvinden in de lidstaten van de EU.

Uitvoeringsperiode:

 • de activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2019 van start gaan;
 • de activiteiten moeten uiterlijk op 31 december 2019 worden afgesloten.

Aanvragen voor projecten die langer lopen dan de in deze oproep vermelde periode, worden nietaanvaard.

Info & contact

Een Nederlandse samenvatting van de call vindt u in bijlage.
De volledige call kan u hier vinden.

Indien u nog vragen heeft, kan u mailen naar : EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
Of contact opnemen met de nationale contactpersoon voor Erasmus+ sport:
Philippe De Witte: philippe.dewitte@eusportlink.be of 09 243 12 98

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Sport

Inleiding

Het subprogramma Sport is het derde subprogramma van Erasmus+. Het focust op breedtesport. Andere onderdelen zijn Onderwijs en Opleiding en Jeugd.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

 • Samenwerkingsverbanden
 • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk met meerdere landen
 • Versterking van de kennis (evidence base) voor beleidsvorming
 • Dialoog met Europese belanghebbenden

Doelstellingen

 • Strijd tegen grensoverschrijdende bedreigingen voor de integriteit van de sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing, geweld en alle vormen van intolerantie en discriminatie
 • Steun voor beter bestuur in de sport en dubbele loopbaan (dual careers) van atleten
 • Steun voor vrijwilligerswerk in de sport, betere maatschappelijke integratie, gelijke kansen en groter bewustzijn van het belang van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging, door meer deelname aan sport en gelijkwaardige toegang tot sport voor iedereen

Budget

Het luikje sport van het Erasmus+ programma bedraagt 268 miljoen euro (1,8 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Professionele sporters en trainers, vrijwilligers in de sport, atleten en coaches 
 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten,
 • Europese Economische Ruimte,
 • Kandidaat-lidstaten,
 • Zwitserland 
 • Landen buiten de EU

Info & contact

Vlaams contactpunt

Bart Verschueren
EU Sport Link
bart.verschueren@eusportlink.be
T 0486 76 28 03
www.eusportlink.be

Meer lezen
ec.europa.eu/sport/opportunities/index_en.htm

Lees meer
Volg ons