U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ KA3: Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth

Deadline

Code

(EACEA/10/2018)

Inleiding

De Europese Commissie lanceert in het kader van het Erasmus+ programma een oproep voor voorstellen die transnationale samenwerkingsprojecten ondersteunen op gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken.

Doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen ondersteunt transnationale samenwerkingsprojecten op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken.

De oproep bestaat uit twee partijen: één voor onderwijs en opleiding (partij 1), en één voor jeugdzaken (partij 2).
Iedere aanvraag moet betrekking hebben op één algemene doelstelling en een van de specifieke doelstellingen, welke voor partij 1 en partij 2 afzonderlijk zijn vermeld. Zowel de algemene als de specifieke doelstellingen van deze oproep zijn limitatief: voorstellen die niet op deze doelstellingen zijn gericht, worden niet in aanmerking genomen.

Algemene doelstellingen

Voor beide partijen geldt dat projecten die naar aanleiding van deze oproep worden ingediend, gericht moeten zijn op:

 1. het onder de aandacht brengen en/of uitbreiden van goede praktijken op het gebied van inclusief onderwijs/inclusieve jeugdomgevingen en/of bevordering van gemeenschappelijke waarden, met name initiatieven daartoe op lokaal niveau. In de context van de onderhavige oproep betekent uitbreiden het reproduceren van goede praktijken op een grotere schaal/het overbrengen van goede praktijken naar een andere context of het invoeren van deze praktijken op een hoger/systemisch niveau
 2. het ontwikkelen en invoeren van innoverende methoden en praktijken ter bevordering van inclusief onderwijs/ inclusieve jeugdomgevingen en bevordering van gemeenschappelijke waarden in specifieke contexten. Bij beide partijen wordt het actief bij de projecten betrekken van rolmodellen alsook activiteiten in verband met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, voor zover van toepassing, gestimuleerd.

Specifieke doelstellingen

1) Onderwijs en opleiding

 • het verbeteren van de verwerving van sociale en burgerlijke competenties, het bevorderen van de kennis van, het inzicht in en het verantwoordelijkheidsgevoel jegens gemeenschappelijke waarden en grondrechten;
 • het bevorderen van inclusief onderwijs en inclusieve opleiding, en van het onderwijs aan kansarme leerlingen, onder meer door ondersteuning van leerkrachten, opleiders en leiders van onderwijsinstellingen bij de omgang met diversiteit en de bekrachtiging van sociaal-economische verscheidenheid in de leeromgeving; — het bevorderen van kritisch denken en mediageletterdheid onder leerlingen, ouders en onderwijspersoneel;
 • het ondersteunen van de deelname van pas gearriveerde migranten aan onderwijs van goede kwaliteit, onder meer door het beoordelen van de kennis en het valideren van reeds eerder gevolgd onderwijs;
 • het bevorderen van digitale vaardigheden en competenties van groepen die van de digitale samenleving zijn uitgesloten (onder wie ouderen, migranten en jongeren uit kansarme milieus) via partnerschappen tussen scholen, het bedrijfsleven en de niet-formele sector, waaronder openbare bibliotheken;
 • het bevorderen van Europese waarden, cultureel erfgoed en met het erfgoed verband houdende vaardigheden, gezamenlijke geschiedenis, interculturele dialoog en sociale inclusie door middel van onderwijs, niet-formeel leren en een leven lang leren, in lijn met de doelstellingen van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

2) Jeugdzaken

 • het bevorderen van burgerparticipatie onder jongeren door de rol van vrijwilligerswerk ten behoeve van sociale inclusie te ontwikkelen;
 • het voorkomen van de marginalisering en radicalisering die tot gewelddadig extremisme onder jongeren leidt.

 

Budget

Het totale budget dat beschikbaar is voor de cofinanciering van projecten in het kader van deze oproep bedraagt €14 000 000.

Het bedrag wordt als volgt verdeeld:

 • Onderwijs en opleiding: € 12 000 000 
 • Jeugdzaken: €2 000 000

De financiële bijdrage van de EU kan niet meer bedragen dan 80 % van de totale subsidiabele kosten.
De maximale subsidie per project bedraagt €500 000.

Begunstigden

Aanvragers zijn publieke en particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken of andere sociaal-economische sectoren of organisaties die sectoroverschrijdende activiteiten ontplooien (bijv. culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, sportorganisaties, centra voor academische erkenning, kamers van koophandel, vakorganisaties enz.).

De activiteiten moeten van start gaan op 31 december 2018 of op 15 of 31 januari 2019. De duur van het project moet tussen de 24 en 36 maanden liggen.

Info & contact

Voor meer informatie over deze call, klik hier

Voor vragen, mail naar:  EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons