U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+: Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs

Deadline

Doelstellingen

Deze actie wil de modernisering, toegankelijkheid en internationalisering van het hoger onderwijs in de partnerlanden van de EU ondersteunen. De actie moet worden uitgevoerd in het kader van de prioriteiten die zijn vastgesteld in de mededelingen "Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering" en "Het Europese hoger onderwijs in de wereld".

Capaciteitsopbouwprojecten zijn transnationale samenwerkingsprojecten die berusten op multilaterale partnerschappen, voornamelijk tussen hogeronderwijsinstellingen uit programmalanden en begunstigde partnerlanden die door bovengenoemde instrumenten gefinancierd worden. Daarbij kunnen ook partners van buiten de academische wereld betrokken zijn om de banden met de maatschappij en het bedrijfsleven te verstevigen en het systeemeffect van de projecten te versterken. Via gestructureerde samenwerking, uitwisseling van ervaringen en goede praktijken en individuele mobiliteit, zijn capaciteitsopbouwprojecten erop gericht:

 • de modernisering, de toegankelijkheid en de internationalisering van het hoger onderwijs in de begunstigde partnerlanden te ondersteunen;
 • begunstigde partnerlanden te ondersteunen bij het aanpakken van de uitdagingen van hun instellingen en systemen voor hoger onderwijs, onder meer met betrekking tot kwaliteit, relevantie, gelijke toegang, planning, aanbod, management en beheer;
 • bij te dragen aan de samenwerking tussen de EU en de begunstigde partnerlanden (en tussen de begunstigde partnerlanden onderling);
 • vrijwillige convergentie met de ontwikkelingen in het hoger onderwijs van de EU te stimuleren;
 • contacten tussen mensen, intercultureel bewustzijn en begrip te stimuleren.

Budget

Minimumsubsidie van de EU voor gezamenlijke en structurele projecten: 500 000 EUR

Maximumsubsidie van de EU voor gezamenlijke en structurele projecten: 1 000 000 EUR 

Begunstigden

Wie kan een aanvraag indienen?

De volgende soorten deelnemende organisaties kunnen een subsidie aanvragen:

 • instellingen voor hoger onderwijs (IHO's);
 • verenigingen of organisaties van hogeronderwijsinstellingen;
 • alleen voor structurele projecten: wettelijk erkende nationale of internationale rectoren-, docenten- of studentenorganisatie.

gevestigd in een programmaland of in een begunstigd partnerland.

Deze organisatie dient de aanvraag in namens alle deelnemende organisaties die bij het project betrokken zijn.

Uitzondering: deelnemende organisaties uit Libië en Syrië (regio 3) en uit de Russische Federatie (regio 4) kunnen geen aanvraag indienen.IHO's uit de begunstigde partnerlanden worden aangemoedigd op te treden als aanvragers, op voorwaarde dat zij over voldoende financiële draagkracht en operationele capaciteit beschikken.

Deelnemende organisaties kunnen zijn:

 • publieke of particuliere organisatie, met aan hen gelieerde entiteiten (indien van toepassing), die complete studieprogramma's aanbieden die worden bekroond met hogeronderwijsgraden en erkende diploma's op tertiair niveau.9 (gedefinieerd als instelling voor hoger onderwijs en als zodanig erkend door de bevoegde autoriteiten);

of

 • publieke of particuliere organisaties, met aan hen gelieerde entiteiten (indien van toepassing), die actief zijn op de arbeidsmarkt of op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken.

Begunstigde partnerlanden: Partnerlanden die behoren tot de regio's 1 tot en met 4 en 6 tot en met 11 (zie deel A van de programmagids onder "Begunstigde landen").

Info & contact

Webpagina Europese Commissie - EACEA

Meer informatie vindt u in de Erasmus+ programmagids 2018 online of in de pdf-versie vanaf pagina 156. 

Contact: EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons