U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EIT Community New European Bauhaus Call for proposals for Co-Creation of public space through citizen engagement

Deadline

Inleiding

De EIT-community nodigt aanvragers uit om toepassingen te ontwikkelen en in te dienen die zijn afgestemd op het Nieuwe Europese Bauhaus-initiatief, dat zich richt op de bewoonde plaatsen en op onze relatie met de natuurlijke omgeving, buiten de gebouwde ruimte.
Het is een praktische benadering om mooie, duurzame en inclusieve manieren van leven te ontdekken en deze te gebruiken om onze weg voorwaarts te inspireren. 

Doelstellingen

De huidige oproep tot het indienen van projecten van de EIT-gemeenschap is bedoeld om een oplossing te vinden voor de uitdagingen waarmee steden, peri-urbane en plattelandsgebieden worden geconfronteerd, waarbij de nadruk ligt op NEB-uitdagingen innovatie en actie in de openbare ruimte door middel van betrokkenheid van de burgers bij het herontwerpen ervan. De oproep is bedoeld om inspirerende, mooie, duurzame en inclusieve projectvoorstellen te identificeren die nieuwe oplossingen laten zien die de transformatie van steden, peri-urbane en plattelandsgebieden stimuleren door mensen en gemeenschappen dichter bij de natuur te brengen, het gevoel te geven erbij te horen, in te spelen op de behoeften van gebieden en gemeenschappen die specifieke aandacht nodig hebben, en de waardeketens en de levensduur van materialen om te vormen in de richting van circulariteit.

Verder moeten alle voorstellen de drie kernwaarden van Nieuw Europees Bauhaus (duurzaamheid, esthetiek, inclusie) en de drie kernbeginselen van Nieuw Europees Bauhaus (multilevel, participatieve, transdisciplinaire aanpak) in hun projecten verankeren en integreren.

Ondersteunde activiteiten
Gezien de doelstelling, de verwachte resultaten en het effect van de projecten voor 2022 zullen subsidies worden toegekend voor de implementatie van producten en diensten (met inbegrip van snelle productprototypes), het mede-ontwerpen van de openbare ruimte en sociale en educatieve activiteiten die een antwoord beogen te bieden op de uitdagingen van het Nieuwe Europese Bauhaus:

 1. Opnieuw contact maken met de natuur EIT-gemeenschap NEB-uitdaging
 2. Het herwinnen van het gevoel van gemeenschap en saamhorigheid EIT-gemeenschaps-NIEB-uitdaging
 3. Prioriteit geven aan de plaatsen en mensen die het het hardst nodig hebben EIT-gemeenschapsuitdaging NEB
 4. De noodzaak van een langetermijn-, levenscyclus- en geïntegreerd denken in industriële ecosystemen EIT-gemeenschaps-NEB-uitdaging

Een aanvraag moet betrekking hebben op ten minste één van de bovengenoemde EIT-community NEB-uitdagingen; lees voor nadere informatie, waaronder voorbeelden van specifieke soorten activiteiten, hoofdstuk 4 van het document over de oproep zorgvuldig door.

Budget

Het financieringspercentage bedraagt 100% tot 45 000 euro voor elk project.

In totaal kunnen zes geselecteerde projecten (idealiter minimaal 1 voorstel per EIT-gemeenschappelijke NEB-uitdaging) tussen 1 juli en 31 december 2022 worden uitgevoerd in zes regio's/steden in de lidstaten van de Europese Unie of in met Horizon Europe geassocieerde landen.

Begunstigden

Aanvragen moeten consortia zijn van minimaal 2 partners en maximaal 4 partners.  Een van deze partners moet een stad of regio zijn, of een entiteit die gelieerd is aan een stad of regio in een EU-lidstaat of een met Horizon Europe geassocieerd derde land. Wanneer het consortium uit 2 partners bestaat, moeten de aanvragers onafhankelijke organisaties zijn (er mag geen sprake zijn van een verwante band tussen de partners). Eén partner moet als hoofdpartner worden voorgesteld.

KIG-partners en niet-partners komen in aanmerking om een aanvraag in te dienen. Aanvragen uit RIS-landen worden positief aangemoedigd. 

Meer informatie over subsidiabiliteit vindt u in hoofdstuk 9.1 van het oproepdocument. 

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je terug op deze website

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons