U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Capacity Building in the field of Higher Education - Strand 3 - Structural reform projects - ERASMUS+

Deadline

Code

ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3

Inleiding

De actie Capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs (CBHE) ondersteunt internationale samenwerkingsprojecten op basis van multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van het hoger onderwijs. De actie ondersteunt de relevantie, de kwaliteit, de modernisering en het reactievermogen van het hoger onderwijs in derde landen die niet geassocieerd zijn met het Erasmus+-programma voor sociaaleconomisch herstel, groei en welvaart en als reactie op recente trends, met name de economische globalisering, maar ook de recente achteruitgang van de menselijke ontwikkeling, kwetsbaarheid en toenemende ongelijkheid op sociaal, economisch en milieugebied, die nog wordt verergerd door de COVID-19-pandemie.

Verwacht wordt dat de actie zal bijdragen tot de overkoepelende prioriteiten van de Europese Commissie: de Green Deal (inclusief klimaatverandering, milieu en energie), digitale transformatie en datatechnologieën, allianties voor duurzame groei en werkgelegenheid, migratiepartnerschappen, en governance, vrede en veiligheid, en tot de externe dimensie van het interne beleid van de EU op het gebied van onderwijs. Het zal een succesvol groen en duurzaam mondiaal economisch herstel ondersteunen in de derde landen die niet geassocieerd zijn met het Erasmus+-programma, gekoppeld aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) en de Overeenkomst van Parijs.

De activiteiten en resultaten van de projecten van het GHE moeten zodanig zijn dat zij ten goede komen aan de in aanmerking komende derde landen die niet met het programma zijn geassocieerd, aan hun instellingen voor hoger onderwijs en aan hun systemen.

Doelstellingen

Projecten in het kader van deze oproep ondersteunen inspanningen in derde landen die niet geassocieerd zijn met het Erasmus+-programma om samenhangende en duurzame hogeronderwijssystemen te ontwikkelen teneinde te voorzien in hun sociaaleconomische behoeften en brede ambitie om een kenniseconomie te creëren. Mainstreaming en opschaling van succesvolle resultaten, alsmede synergieën met lopende of geplande steun op dit gebied in het kader van bilaterale steunprogramma's, zijn ook elementen van dit onderdeel. Structurele hervormingsprojecten zijn gericht op de behoeften van in aanmerking komende derde landen die niet geassocieerd zijn met het Erasmus+-programma, aan ondersteuning van duurzame systemische en structurele verbetering en innovatie op het niveau van de hogeronderwijssector. Meer specifiek zijn deze projecten gericht op de inspanningen van landen om coherente en duurzame hogeronderwijssystemen te ontwikkelen om aan hun sociaaleconomische behoeften te voldoen en uiteindelijk een kenniseconomie tot stand te brengen. Door de bevoegde nationale autoriteiten (met name ministeries van Onderwijs) van derde landen die niet bij het programma zijn geassocieerd, instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en andere relevante autoriteiten/organen en belanghebbenden bij deze projecten te betrekken, zullen deze projecten met name

 • samenwerking en wederzijds leren tussen en onder overheidsinstanties op het hoogste institutionele niveau van de EU-lidstaten of de met het Erasmus+-programma geassocieerde landen en de in aanmerking komende derde landen die niet met het Erasmus+-programma geassocieerd zijn, bevorderen om systemische verbetering en innovatie in de hogeronderwijssector te stimuleren.
 • inclusieve hogeronderwijssystemen te bevorderen die studenten met verschillende achtergronden de juiste voorwaarden kunnen bieden om toegang te krijgen tot leren en te slagen. Bijzondere aandacht moet derhalve uitgaan naar kansarmen.
 • De capaciteiten van instellingen voor hoger onderwijs van derde landen die niet geassocieerd zijn met het Erasmus+-programma, met hogeronderwijsinstanties en bevoegde autoriteiten (met name ministeries) te vergroten door hen te laten deelnemen aan het definiëren, uitvoeren en monitoren van hervormingsprocessen om hun hogeronderwijsstelsels te moderniseren, met name op het gebied van bestuur en financiering;
 • synergieën te identificeren met lopende EU-initiatieven in het (de) derde land(en) die niet met het programma geassocieerd zijn op gebieden die onder Erasmus+ vallen.
   

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons