U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals to promote gender equality

Deadline

Code

CERV-2022-GE

Inleiding

"Gelijkwaardig leiderschap in de hele samenleving" is een van de drie pijlers van de gendergelijkheidsstrategie van de EU Gelijkheidsstrategie 2020-2025.  Het bereiken van genderevenwicht in de besluitvorming en politiek is een cruciale stap op weg naar gendergelijkheid. Ook al is er enige bemoedigende vooruitgang is geboekt, zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in besluitvormingsposities in de politiek in veel lidstaten van de EU, alsmede in het bedrijfsleven.  Deze situatie ondermijnt de volledige werking van democratische
 instellingen en processen. Zij vormt ook een belemmering voor de emancipatie van vrouwen en belemmering voor economische groei en duurzame ontwikkeling.  Bovendien zijn de stemmen en deskundigheid van vrouwen ondervertegenwoordigd in de media en meer in het algemeen in publieke debatten, en wanneer vrouwen zich in deze fora uiten worden zij vaak geconfronteerd met genderstereotypen en seksisme. De stem van vrouwen moet worden gewaardeerd door democratische participatie en moeten worden gehoord en gelijk vertegenwoordigd in besluitvormingsprocessen.
Deze oproep beoogt de ondersteuning van de lidstaten en de relevante belanghebbenden bij het ontwikkelen/identificeren/verspreiden van strategieën, acties, instrumenten en de uitwisseling van goede praktijken.

De volgende prioriteiten zijn voorzien voor 2022:

 • Gelijke deelname en vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de politieke en economische besluitvorming
 • Bestrijding van genderstereotypen, ook met de nadruk op jongeren, en in reclame en media

Doelstellingen

 • Ondersteuning, bevordering en uitvoering van alomvattende beleidsmaatregelen ter bevordering van de volledige uitoefening van de rechten van vrouwen
 • het ten volle genieten van rechten, het vrij zijn van genderstereotypen, gendergelijkheid, waaronder evenwicht tussen werk en privéleven, empowerment van vrouwen en gendermainstreaming. Beleidsinitiatief ondersteund: Strategie voor gendergelijkheid 2020-2025.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: s EUR 6 800 000

Begunstigden

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Acties

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 2 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/692 inzake de vaststelling van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV)

Bekijk hier een korte video over het programma

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid

Info & contact

 • Website fonds

 Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

 • Nationaal contactpunt

Er is geen nationaal/Vlaams contactpunt voor CERV.

Voor meer informatie:

Lees meer
Volg ons