U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

Deadline

Code

CERV-2022-DAPHNE

Inleiding

Deze call is gebaseerd op bestrijding van geweld, met inbegrip van op gender gebaseerd geweld, om:
1. op alle niveaus alle vormen van gendergerelateerd geweld te voorkomen en te bestrijden tegen vrouwen en meisjes en huiselijk geweld, onder meer door bevordering van de normen die zijn vastgelegd in het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;
2. voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld tegen kinderen, jongeren en andere risicogroepen, zoals LGBTQ-personen en personen met handicaps;
3. ondersteuning en bescherming van alle directe en indirecte slachtoffers van de in punt 1 bedoelde vormen van geweld
4. ondersteuning en bescherming van alle directe en indirecte slachtoffers van de in de punten 1) en 2) vermelde vormen van geweld, zoals slachtoffers van huiselijk geweld dat binnen het gezin of binnen intieme relaties wordt gepleegd met inbegrip van kinderen die wees zijn geworden ten gevolge van huiselijke geweldpleging, en ondersteuning en in de gehele Unie hetzelfde beschermingsniveau te waarborgen voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld.

Ondersteunde beleidsinitiatieven: Strategie voor gendergelijkheid, EU-strategie voor de rechten van het
kind, EU-strategie voor de rechten van slachtoffers.

Doelstellingen

Met deze oproep, onderverdeeld in 5 prioriteiten, worden projecten gefinancierd die:

 • de preventie van verschillende vormen van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen in verschillende contexten integreren, met een systemische aanpak (prioriteit 1, "grootschalige projecten")
 • schadelijke praktijken tegen vrouwen en meisjes aanpakken (prioriteit 2)
 • gendergerelateerd geweld te voorkomen door de onderliggende oorzaken aan te pakken (prioriteit 3)
 • het verzamelen van nationale gegevens over geweld tegen kinderen te ondersteunen en te verbeteren (prioriteit 4)
 • de maatregelen ter voorkoming en ondersteuning van minderjarige slachtoffers van geweld te versterken door de kinderbeschermingssystemen op nationaal en lokaal niveau te versterken (prioriteit 5)

Beoogde activiteiten

 • bewustmakings- en responsabiliseringsactiviteiten;
 • capaciteitsopbouw en opleiding voor professionalsontwerp, ontwikkeling en uitvoering van protocollen, ontwikkeling van
 • werkmethoden en -instrumenten, coördinatieplatform en -groepen
 • ontwerp van diensten en maatregelen ter verbetering van de toegang tot diensten voor slachtofferhulp
 • uitwisseling van goede praktijken, wederzijds leren;
 • in kaart brengen van de systemen voor gegevensverzameling (prioriteit 4);
 • opzetten en uitvoeren van strategieën en systemen voor gegevensverzameling met inbegrip van case management systemen (prioriteit 4);
 • evaluatie van tendensen in het verschijnsel geweld, en gegevensverzameling en analyse van het effect van het preventiebeleid en de preventieve maatregelen (prioriteit 4);
 • gerichte communicatie/promotie-activiteiten met het oog op de coördinatie van reacties op geweld tegen kinderen (prioriteit 5);
 • capaciteitsopbouw en opleiding voor beroepsbeoefenaars, met specifieke groepen van beroepsbeoefenaars die rechtstreeks met kinderen werken (bijv. gezondheidswerkers leerkrachten) (prioriteit 5);

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 30 500 000

Begunstigden

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Meer informatie vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Acties

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 2 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/692 inzake de vaststelling van het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV)

Bekijk hier een korte video over het programma

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid

Info & contact

 • Website fonds

 Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

 • Nationaal contactpunt

Er is geen nationaal/Vlaams contactpunt voor CERV.

Voor meer informatie:

Lees meer
Volg ons