U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals to prevent and combat all forms of violence against children, young people and women

Deadline

Code

REC-RDAP-GBV-AG-2020

Inleiding

Projecten moeten binnen één van de volgende vier prioriteiten passen: 

Prioriteit 1. Preventie van gendergerelateerd geweld

De nadruk ligt op primaire preventie van gendergerelateerd geweld, dwz veranderende sociale attitudes en gedrag, om een ​​einde te maken aan de tolerantie voor alle vormen van geweld, met acties zoals (maar niet beperkt tot): educatie en bewustmaking, training en praktische activiteiten om vooroordelen en genderstereotypen, normen, attitudes en gedragingen aanpakken die geweld aanmoedigen, goedkeuren of minimaliseren. Preventie omvat ook acties gericht op daders, om te voorkomen dat ze opnieuw beledigen. Acties kunnen gericht zijn op de ontwikkeling van empowerment- en interventieprogramma's om vrouwen en mannen uit te rusten met de middelen om geweld als omstanders op te roepen en te verdedigen en rolmodellen te zijn in de strijd tegen gendergerelateerd geweld.

Onder deze prioriteit moeten aanvragers gedragsinzichten en praktische hulpmiddelen uit de gedragswetenschappen in hun voorstellen toepassen met het oog op het bereiken van veranderingen in attitudes en gedrag. Een stapsgewijze aanpak is hieronder te vinden onder het kopje Toepassen van gedragsinzichten.

Doelgroepen moeten duidelijk worden geïdentificeerd en de toegang daartoe moet worden gewaarborgd door de oprichting van het partnerschap of door ondersteunende brieven te verstrekken.

Prioriteit 2. Aanpak van online geweld tegen vrouwen

De nadruk ligt op preventie en reactie op online geweld tegen vrouwen, met acties zoals (maar niet beperkt tot): bewustmaking van het grote publiek en / of doelgroepen; informatie en steun aan (potentiële) slachtoffers om copingstrategieën te ontwikkelen en hun rechten op te eisen; informatie en ondersteuning aan (potentiële) slachtoffers bij het markeren of melden van schadelijke inhoud aan IT-platforms en / of wetshandhavingsinstanties; capaciteitsopbouw voor relevante professionals; preventie en behandeling van andere vormen van gendergerelateerd geweld (inclusief huiselijk geweld) met een cyberdimensie; en vooroordelen en genderstereotypen en normen aanpakken die online geweld aanmoedigen of goedkeuren.

Acties kunnen met name gericht zijn op de ontwikkeling van hulpmiddelen voor het melden, markeren en / of verwijderen van schadelijke online gewelddadige inhoud tegen vrouwen. Samenwerking met en tussen nationale audiovisuele regelgevende instanties, niet-gouvernementele organisaties, IT-platforms, nationale autoriteiten, gelijkheidsorganen en strafrechtsystemen wordt sterk aangemoedigd.

Prioriteit 3. Bescherming en ondersteuning van kinderen, jongeren en vrouwen die slachtoffer zijn en potentiële slachtoffers (inclusief getuigen) van geweld

De acties zijn gericht op vroegtijdige opsporing, bescherming en ondersteuning van (potentiële) slachtoffers / getuigen van geweld, gericht op hun specifieke behoeften. Projecten zijn gericht op het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking en het versterken van capaciteitsopbouw voor relevante professionals in contact met slachtoffers, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - wetshandhaving, justitie, slachtofferhulp of sociale diensten, gezondheidswerkers, zorgprofessionals en opvoeders.

Acties kunnen het opzetten, implementeren en faciliteren van toegang tot gespecialiseerde ondersteunende diensten zijn die gericht zijn op het helpen van slachtoffers en getuigen van geweld om trauma, geestelijke gezondheidsproblemen en psychologische schade in verband met hun ervaring met geweld te overwinnen. Acties kunnen ook specifiek gericht zijn op kinderen, jongeren en vrouwen in migratie.

De doelgroep is (niet-limitatieve lijst): professionals in de sociale dienstverlening, gezondheids- en zorgprofessionals, leraren, mensen die met kinderen en jongeren werken, vertegenwoordigers van wetshandhavers, personeel in opvangcentra of in alternatieve zorginstellingen, personeel in detentiecentra, justitiële professionals, hulplijnen en meldpunten, psychologen en therapeuten die werken met kinderen, gezinnen, kinderen, jongeren en vrouwen. De voorstellen moeten worden ontworpen met een op slachtoffers gebaseerde aanpak, rekening houdend met hun specifieke behoeften, met name die van de meest kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen en migranten, personen met een handicap, Roma, personen die behoren tot nationale, etnische of religieuze minderheden, LGBTI, oudere vrouwen, dakloze vrouwen.

Deze prioriteit heeft tot doel bij te dragen tot de uitvoering van Richtlijn 2012/29 / EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van misdrijven; Richtlijn 2011/99 / EU betreffende het Europees beschermingsbevel; Verordening 606/2013 betreffende wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken; en / of de bepalingen van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul), met name de hoofdstukken IV en V betreffende steun- en beschermingsmaatregelen (inclusief de bepalingen over kindslachtoffers / getuigen).

Voorstellen vormen een aanvulling op de inspanningen van de EU op het gebied van steun en rechten van slachtoffers en de bestrijding van op gender gebaseerd geweld. Aanvragers leggen uit en demonstreren hoe hun voorstellen zijn afgestemd op het respectieve EU-beleid en op de documenten die zijn gepubliceerd door de Europese Commissie.

Prioriteit 4. Preventie, bestrijding en reactie op geweld van leeftijdsgenoten onder kinderen

De acties zijn gericht op het voorkomen, bestrijden en reageren op geweld van leeftijdsgenoten bij kinderen (gepleegd door kinderen bij kinderen). Acties zijn gericht op het ondersteunen van slachtoffers, daders en / of getuigen van geweld, en op het helpen van ouders, professionals op scholen, in jeugdorganisaties en clubs, in de gezondheids- en zorgsector, enz. Om beter uitgerust te zijn om dit te detecteren en hierop te reageren fenomeen. Acties zijn gericht op alle vormen van geweld, inclusief online.

Doelstellingen

Activiteiten omvatten:

 • bewustmakings- en empowermentactiviteiten;
 • capaciteitsopbouw en training voor professionals;
 • ontwerp en implementatie van protocollen, ontwikkeling van werkmethoden en tools;
 • ontwerp, implementatie en facilitering van toegang tot gespecialiseerde ondersteunende diensten;
 • uitwisseling van goede praktijken, wederzijds leren.

Budget

12 435 000 euro

Begunstigden

Begunstigde organisaties: 

De aanvrager en de partners moeten overheidsinstanties of particuliere organisaties zijn, naar behoren gevestigd in een van de landen die aan het programma deelnemen, of internationale organisaties.

Organisaties die winstgericht zijn, mogen alleen aanvragen indienen in samenwerking met openbare instellingen of particuliere organisaties zonder winstoogmerk.

In het kader van het REC-programma worden entiteiten die gelieerd zijn aan een begunstigde en gelieerde derden niet als projectdeelnemers beschouwd, tenzij ze als partners in het voorstel zijn opgenomen.

Begunstigde projecten:

(a) Het project kan nationaal of transnationaal zijn;
(b) De aanvraag moet worden ingediend door een partnerschap, waaronder ten minste twee organisaties (aanvrager en partner) die actief betrokken zijn bij de uitvoering van de voorgestelde actie (tenzij anders vermeld);
(c) De gevraagde EU-subsidie mag niet lager zijn dan 75 000 EUR. Er is geen maximumlimiet.

Info & contact

Alle informatie is hier te vinden.

Neem contact op met de helpdesk van het REC-programma voor verdere assistentie met betrekking tot de oproep, onderwerpen en de inhoud van voorstellen EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Inleiding

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waar gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast.

Soorten acties:

 • Studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, handleidingen, educatief materiaal, workshops, seminaries, vergaderingen en conferenties
 • Opleidingsactiviteiten: uitwisseling van personeel, online opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules
 • Uitwisselen van beste praktijken, mediacampagnes, informatiecampagnes, verspreiden van resultaten, ontwikkelen van ICT-tools;
 • Steun aan Europese actoren, netwerken, diensten van maatschappelijk belang, bijstaan van lidstaten bij de uitvoering van acties met Europese meerwaarde en van het recht en het beleid van de Unie,
 • Europese netwerkactiviteiten, inclusief steun in de vorm van actie- en exploitatiesubsidies

Doelstellingen

Dit programma focust op:

 • Effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • Voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • Beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • Beschermen van de rechten van het kind
 • Beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • Uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • Uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Budget

Het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bedraagt 439,5 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma) 
 • Internationale organisaties

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte 
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons