U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Beroepsonderwijs en opleiding > Calls >

Support for Policy Reform Centres of Vocational Excellence

Deadline

Code

2019/C 349/09

Inleiding

Het algemene doel van deze oproep is het ondersteunen van de oprichting en ontwikkeling van transnationale samenwerkingsplatformen van kenniscentra voor beroepsopleiding (kenniscentra) om centra die binnen een bepaalde lokale context actief zijn, op Europees niveau met elkaar te verbinden.

Via deze transnationale samenwerkingsplatformen zullen kenniscentra bij elkaar worden gebracht die:

 • betrokken zijn bij dezelfde specifieke sector of bedrijfstak (bv. luchtvaart, e-mobiliteit, gezondheidszorg, toerisme enz.), of
 • samen innovatieve methoden ontwikkelen om maatschappelijke, technologische en economische uitdagingen het hoofd te bieden (bv. klimaatverandering, digitalisering, kunstmatige intelligentie, doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, integratie van migranten, ondersteuning van leerlingen met een handicap/bijzondere behoeften, bijscholing van laagopgeleiden enz.).

De platformen zullen referentiepunten van wereldklasse vormen voor beroepsopleiding. Ze zullen inclusief zijn en ofwel bestaande kenniscentra voor beroepsopleiding uit verschillende landen bij elkaar brengen ofwel het model uitbreiden door gevestigde kenniscentra in het ene land te koppelen aan partners in andere landen voor de ontwikkeling van de kenniscentra in hun lokale ecosysteem en daarmee bij te dragen aan de “opwaartse convergentie” van beroepsonderwijs en -opleiding (Vocational education and training — VET) van topkwaliteit.

De kenniscentra voor beroepsopleiding zullen een bottom-up-benadering van kwaliteit hanteren, waarbij VET-instellingen zich snel kunnen aanpassen aan veranderende lokale behoeften aan vaardigheden. Het doel van de centra is om een reeks lokale/regionale partners, zoals aanbieders van initieel en voortgezet beroepsonderwijs en -opleiding, instellingen voor tertiair onderwijs zoals toegepaste wetenschappen aan universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstellingen, wetenschapsparken, bedrijven, sociale ondernemingen, kamers en bijbehorende verenigingen, sociale partners, raden voor sectorvaardigheden, beroeps-/sectorale verenigingen, nationale en regionale autoriteiten en ontwikkelingsinstanties, openbare diensten voor arbeidsvoorziening enz., bij elkaar te brengen.

 

Doelstellingen

Er moet worden aangetoond dat een project tot doel heeft:

 • op zowel lokaal als transnationaal niveau sterke en duurzame relaties op te bouwen tussen de VET-gemeenschap en bedrijven, waarbij het contact wederzijds is en voor beide partijen voordeel oplevert, en
 • activiteiten te integreren, reflexieve relaties tot stand te brengen tussen de verschillende activiteiten en diensten, en
 • sterk te zijn verankerd in bredere kaders van regionale ontwikkeling, innovatie en/of slimme specialisatiestrategieën. Daarbij kan het gaan om bestaande strategieën (die duidelijk moeten worden beschreven) of om strategieën die in het kader van het project worden ontwikkeld (waarbij moet worden beschreven welke bijdrage het project levert aan deze strategieën).

Budget

De totale begroting die bestemd is voor de medefinanciering van projecten, wordt geraamd op maximaal 20 miljoen EUR. De financiële bijdrage van de EU kan niet hoger zijn dan 80 % van de totale subsidiabele kosten.

De maximale subsidie van de EU per project is 4 miljoen EUR.

Info & contact

Vind alle informatie hier en hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons