U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Beroepsonderwijs en opleiding > Calls >

Erasmus+ KA3: Gemeenschappelijke kwalificaties voor beroepsonderwijs en -opleiding

Deadline

Doelstellingen

De algemene doelstellingen van deze oproep zijn enerzijds het vergroten van de inzetbaarheid van jongeren en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een hoogopgeleide, gekwalificeerde en mobiele beroepsbevolking, waarook bedrijven van kunnen profiteren, en anderzijds het ondersteunen van gemeenschappelijke ontwikkelingen op hetgebied van BOO in Europa en het versterken van de algemene kwaliteit, relevantie en aantrekkelijkheid ervan.De specifieke doelstelling van deze oproep is het verlenen van ondersteuning aan het opstellen of opzetten van gemeenschappelijke BOO-kwalificaties, waaronder kwalificaties op een hoger niveau, of het verbeteren van dergelijke bestaande kwalificaties.

Budget

De totale begroting voor de medefinanciering van projecten wordt geraamd op maximaal 6 miljoen EUR.Het maximale medefinancieringspercentage van de EU bedraagt 80 %.De subsidie bedraagt per project tussen 200 000 en 500 000 EUR. Naar verwachting zullen circa twintig voorstellenworden gefinancierd.

Begunstigden

Het partnerschap moet bestaan uit partners uit ten minste twee verschillende Erasmus+-programmalanden (waarvan er ten minste één een lidstaat van de Europese Unie moet zijn):

 • de 28 lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden;
 • bij het programma aangesloten niet-EU-landen: de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije.

Aan het partnerschap moeten ten minste drie partners deelnemen, waaronder de volgende twee organisaties:

 • een BOO-aanbieder (op middelbaar of postsecundair niveau, niet-tertiair of tertiair onderwijs);
 • een onderneming (publiek of particulier) of een kamer van koophandel, nijverheid en ambachten of een sectorale/beroepsorganisatie.

Voor aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk: U dient zich ervan bewust te zijn dat u gedurende de gehele looptijd van de subsidie aande subsidiabiliteitscriteria moet voldoen. Indien het Verenigd Koninkrijk tijdens de looptijd van de subsidie de EU verlaat zonder eenovereenkomst te hebben gesloten met de EU waarin expliciet wordt vastgelegd dat Britse aanvragers in aanmerking blijven komen, zalde EU-subsidie aan u worden stopgezet (terwijl u waar mogelijk blijft deelnemen) of zult u het project moeten verlaten.

Info & contact

De richtsnoeren voor aanvragers en het elektronische aanvraagformulier zijn te vinden op dit internetadres.

Voor inhoudelijke vragen kan u terecht op dit e-mailadres: EACEA-EPLUS-VET@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons