U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Integrated local energy systems (Energy islands): International cooperation with India

Deadline

Code

LC-SC3-ES-13-2020

Doelstellingen

De snelle groei van de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen biedt nieuwe en economisch aantrekkelijke kansen voor het koolstofarm maken van lokale energiesystemen (bijv. geïsoleerde dorpen, kleine steden, stadsdelen, plattelandsgebieden met zwakke of niet-bestaande netaansluitingen). Het is ook een technologische en financiële uitdaging voor het elektriciteitsnetwerk om meer hernieuwbare energiebronnen te integreren, maar het is ook een kans om de werking van het elektriciteitssysteem te optimaliseren in synergie met andere energiedragers / vectoren om de hostingcapaciteit voor hernieuwbare energiebronnen te vergroten, niet alleen voor elektriciteit, maar ook voor verwarming / koeling, transport en / of industrie in een sectorale koppelingsaanpak. Nieuwe benaderingen om de netwerkarchitectuur, planning en ontwikkeling te optimaliseren op basis van de mogelijkheden die worden geboden door geïntegreerde lokale energiesystemen en mogelijk gemaakt door digitalisering en vermogenselektronica, kunnen bijdragen tot het aanpakken van de uitdaging, evenals opslag van elektriciteit in alle energievectoren (bijv. elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval, etc.), inclusief mogelijkheden die worden geboden door batterijen en elektrische voertuigen.

Geïntegreerde lokale energiesystemen kunnen worden gebruikt om economisch aantrekkelijke voorwaarden te creëren om lokale energiebronnen te stimuleren en lokale vraagrespons te activeren. Innovatieve benaderingen, bijvoorbeeld op basis van hernieuwbare-energiegemeenschappen, in overeenstemming met de onlangs goedgekeurde richtlijn hernieuwbare energie (EU) 2018/2001, kunnen leiden tot aantrekkelijke businesscases voor lokale investeringen in slimme geïntegreerde energiesystemen met zwakke of niet-bestaande netaansluitingen. Tegelijkertijd kan decarbonisatie hand in hand gaan met de verbetering van de lokale luchtkwaliteit en de betrokkenheid van burgers.

Budget

Het budget voor deze oproep is 9 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Naast het minimumaantal deelnemers dat in de algemene bijlagen is vermeld, zullen de voorstellen als internationale partners in het kader van de subsidieovereenkomst ten minste drie juridische entiteiten uit India opnemen die een aanvraag indienen en in aanmerking komen voor DST-financiering.

Voorstellen worden alleen geselecteerd op voorwaarde dat de bijdrage aan het project van Indiase internationale partners door de DST wordt gefinancierd.

De verkiesbaarheidsvoorwaarden voor de Indiase aanvragers zullen te zijner tijd door de DST worden bekendgemaakt. De geschiktheid van de aanvragers wordt kort na de afsluiting van de oproep gecontroleerd. Daartoe zal de Commissie een lijst met alle projectnamen, voorstelnummers en acroniemen delen, evenals de namen van begunstigden en internationale partners per voorstel met de DST.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie contacteer Bart De Caesemaeker (bart.decaesemaeker@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons