U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Information and training measures for workers' organisations

Deadline

Code

VP/2019/002

Inleiding

De maatregelen moeten werknemersorganisaties helpen bij te dragen aan de aanpak van de overkoepelende uitdagingen voor de EU op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid, met name vastgelegd in:

1. De mededeling van de Commissie tot oprichting van een Europese pijler van sociale rechten (COM (2017) 0250) en de daarmee samenhangende gezamenlijke proclamatie van het Europees Parlement, Raad en Commissie van november 2017 en de mededeling van de Commissie

2. De jaarlijkse groeianalyse (annual growth survey):  het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid en de aanbevelingen
gericht aan de lidstaten in de context van het Europees semester;

3. De politieke richtsnoeren gepresenteerd door Jean-Claude Juncker in de Agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering en de werkprogramma's van de Commissie;

De begrotingslijn kan worden gebruikt om acties te financieren waarbij vertegenwoordigers van werknemersorganisaties uit de kandidaat-lidstaten zijn betrokken. Het is ook bedoeld om gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvormingsorganen van werknemersorganisaties te bevorderen.

Doelstellingen

Deze oproep heeft tot doel de capaciteit van werknemersorganisaties te versterken om op EU- / transnationaal niveau uitdagingen aan te pakken die verband houden met veranderingen in werkgelegenheid en werk en sociale dialoog, zoals: modernisering van de arbeidsmarkt, het creëren van banen en het matchen van banen, kwaliteit van het werk, anticiperen, voorbereiden en beheren van veranderingen en herstructureringen, digitalisering van de economie en de samenleving - met inbegrip van kunstmatige intelligentie, de vergroening van de economie, flexizekerheid, vaardigheden, arbeidsmobiliteit binnen de EU, migratie, werkgelegenheid voor jongeren, gezondheid en veiligheid op het werk, modernisering van socialezekerheidsstelsels, combinatie van werk en gezinsleven, gendergelijkheid, actie op het gebied van antidiscriminatie, actief ouder worden, gezonder en langer werken, actieve inclusie en waardig werk.

Er wordt ook verwacht dat acties bijdragen aan de prioriteiten en activiteiten van de Europese sociale dialoog, met inbegrip van die welke zijn vastgelegd in de werkprogramma's van de commissies van de bedrijfstakoverschrijdende en sectorale sociale dialoog van de EU, alsmede die welke deel uitmaken van de verklaring van juni 2016 van de Commissie, het voorzitterschap van de Raad en de Europese sociale partners over "een nieuwe start voor de sociale dialoog"/ 

In die context wordt bijzondere nadruk gelegd op het versterken van de betrokkenheid van de sociale partners bij het Europees semester en het vergroten van hun bijdrage aan de EU-beleidsvorming. Maatregelen die bijdragen tot het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, sociale en economische kwesties, zoals vastgesteld in de Europese pijler van sociale rechten, zullen ook bijzonder welkom zijn.

De soorten activiteiten die in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen kunnen worden gefinancierd, zijn onder meer: conferenties, seminars, rondetafelgesprekken, studies, enquêtes, publicaties, opleidingscursussen, ontwikkeling van opleidingsinstrumenten, het opzetten van netwerken en de ontwikkeling en uitwisseling van beste praktijken.

Budget

Het totale budget voor de EU-cofinanciering van projecten in het kader van deze oproep wordt geraamd op 5.183.621 euro.

De gevraagde EU-subsidie moet indicatief tussen 150 000 en 500 000 EUR zijn.


De Commissie behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare middelen te verdelen. De Commissie behoudt zich het recht voor om het bedrag van de fondsen te verhogen en deze te verdelen onder voorstellen die op de reservelijst worden toegelaten, indien beschikbaar. Deze herlading is beperkt tot 20% van het oorspronkelijke budget van de oproep.

Medefinancieringspercentage
In het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen mag de EU-subsidie niet meer bedragen dan 90% van de totale subsidiabele kosten van de actie. De aanvragers moeten hun cofinanciering garanderen van het resterende bedrag dat door de eigen middelen van de aanvragers wordt gedekt of van andere bronnen dan de begroting van de Europese Unie.
.

Info & contact

Meer info hier. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons