U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Civil Society Cooperation in the field of Youth

Deadline

Code

ERASMUS-YOUTH-2022-CSC-OG

Inleiding

Het doel van deze oproep is structurele steun te verlenen (exploitatiesubsidies) aan Europese niet-gouvernementele organisaties (ENGO's) en EU-wijde netwerken die actief zijn op het gebied van jeugdzaken en de volgende algemene doelstellingen nastreven

 • Bewustmaking van de Europese beleidsagenda's op het gebied van jeugdzaken, in het bijzonder de EU-strategie voor jongeren 2019-2027, met inbegrip van de Europese doelstellingen voor jongeren.
 • De inzet van de belanghebbenden vergroten en de samenwerking met de overheid versterken met het oog op de uitvoering van beleidsmaatregelen en hervormingen op het gebied van jeugdzaken, met name de uitvoering van beleidsmaatregelen op voor jongeren relevante gebieden en de landenspecifieke aanbevelingen die in het kader van het Europees semester zijn gedaan.
 • de participatie van belanghebbenden op het gebied van jeugdzaken te stimuleren, onder meer door gebruik te maken van het potentieel van digitale communicatie, naast andere vormen van participatie.
 • De betrokkenheid van de belanghebbenden bij de verspreiding van beleids- en programma-acties en -resultaten en van goede praktijken onder hun leden en daarbuiten te vergroten.
 • Acties ontwikkelen, bevorderen en ondersteunen om jongeren te betrekken, met elkaar in contact te brengen en hun kansen te geven in de geest van de EU-strategie voor jongeren.
 • De bekendheid met en de participatie van jongeren in EU-acties voor jongeren, waaronder Erasmus+, het Europees Solidariteitskorps en DiscoverEU, vergroten.
 • de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de verspreiding van beleids- en programma-acties, met inbegrip van resultaten en goede praktijken, onder hun leden en daarbuiten, te vergroten.

De oproep omvat ook de vier algemene prioriteiten van de Commissie Von der Leyen die in het Erasmus+-programma zijn opgenomen, namelijk - inclusie en diversiteit, - digitale transformatie, - milieu en bestrijding van klimaatverandering, en deelname aan het democratische leven.

Deze algemene doelstellingen steunen op de troeven van ENGO's voor jongeren en EU-brede netwerken en op hun vermogen om grote aantallen belanghebbende partijen te bereiken en EU-beleidsprioriteiten te bepleiten. Zij moeten daarom duidelijk worden verankerd in de werkplannen, activiteiten en te leveren prestaties van de aanvragende organisaties.

 

Begunstigden

Europese niet-gouvernementele organisaties (ENGO's) en EU-wijde netwerken die actief zijn op het gebied van jeugdzaken

Info & contact

Alle informatie over deze oproep is terug te vinden op het Funding and Tenders Portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Jeugd

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma Erasmus+ Jeugd zich op de bevordering van de mobiliteit voor niet-formeel en informeel leren en de actieve participatie van jongeren, alsook van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op jeugdgebied

Doelstellingen

Niet-formele en informele leermobiliteit en actieve participatie van jongeren bevorderen, alsmede samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugdzaken.

Acties

Op het gebied van jeugdzaken ondersteunt het programma de volgende acties 

Kernactiviteit 1: 

 • de transnationale mobiliteit van jongeren
 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie
 • activiteiten in het kader van DiscoverEU
 • de mobiliteit van jeugdwerkers

Kernactiviteit 2: 

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma 
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa
 • online platforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking

Kernactiviteit 3: 

 • voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie voor jongeren, met steun van het Youth Wiki-netwerk 
 • instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties en vaardigheden, met name via de Youthpass 
 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder netwerken in de gehele Unie, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van jeugdzaken, de EU-jeugddialoog en steun voor het Europees Jeugdforum 
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma; 
 • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander beleid van de Unie 
 • activiteiten voor bewustmaking over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma

Raadpleeg de programmagids hier.

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)  
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Europees Solidariteitkorps

Bekijk hier een korte video over Erasmus+ Jeugd

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 10,3% voorzien is voor jeugdgerelateerde activiteiten.

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Energie en klimaat
  Justitie en burgerschap
  EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
  Jeugdbeleid
  Cultuur en Media

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons