U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Nieuws >

Commissaris Thyssen in het Vlaams Parlement: investeren in jobs & groei, maar ook in mensen

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Op 27 januari sprak Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen het Vlaams Parlement toe. Volgens voorzitter Jan Peumans past dit in de ambitie van het Vlaams Parlement om de banden met Europa aan te halen. Hij voegde eraan toe dat het Vlaams Parlement daarom ook congressen organiseert, zoals dat van vleva in september.  Commissaris Thyssen belichtte de grote plannen van de Commissie Juncker en lichtte een tipje van de sluier van de initiatieven die zijzelf op til heeft staan om meer te investeren in mensen. In zijn afsluitend woord hoopte Minister-President Geert Bourgeois dat dit het begin van een traditie is waarbij de EU-Commissaris 1 keer per jaar naar het parlement komt. 

Commissaris Thyssen in het Vlaams Parlement: investeren in jobs & groei, maar ook in mensen

Jobs & groei

Commissaris Thyssen herhaalde de prioriteiten van de Commissie Juncker voor jobs en groei: een beter investeringsklimaat en budgettaire en structurele maatregelen. Ze hamerde erop dat de investeringskloof gedicht moet worden. De investeringen liggen namelijk nog steeds 15% lager dan voor de crisis. Deze kloof kan gedicht worden via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en via het beleid, zei commissaris Thyssen. Voor EFSI wordt 16 miljard euro van het Europese budget ingezet. Vandaag zijn voor al meer dan 50 miljard contracten getekend. Ook in Vlaanderen is een eerste schijf van 40 miljoen voordelige kredieten ondertekend in partnerschap met ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). Zo zijn al aan meer dan 700 KMO’s investeringskredieten verleend. Daarnaast hamerde commissaris Thyssen op de noodzaak aan beleid gericht op innovatie en het afwerken en verdiepen van de interne markt, de digitale unie, de kapitaalmarkten-unie, de energie-unie en de banken-unie. 

Investeren in menselijk kapitaal

Tegelijk investeert de Europese Commissie ook volop in menselijk kapitaal, zei commissaris Thyssen. Zo krijgt België voor de periode 2014-2020 2,7 miljard euro aan cohesiefondsen, waarvan 885 miljoen euro voor Vlaanderen. 394 miljoen euro daarvan komt uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit fonds ondersteunt jobcreatie, professionele mobiliteit en investeringen in vorming en sociale integratie van de meest kwetsbaren. Daarnaast is er ook het Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen. België krijgt 73 miljoen euro in dezelfde periode om via de OCMW’s voedselhulp te bieden. Ook is er het Europees Globaliseringsfonds (EGF) om de gevolgen te helpen opvangen van ondernemingen die sluiten onder druk van globalisering. Onder meer ex-werknemers van Ford Genk werden via deze weg ondersteund. 

Commissaris Thyssen sprak ook over haar bevoegdheid voor Eurostat. Daar wil ze zorgen voor duidelijke ESR-regelgeving voor publiek-private samenwerkingen zodat overheden zekerheid hebben over de manier waarop hun investeringen worden geklasseerd en statistisch en boekhoudkundig worden ingeschreven. Ze wil daarbij ook zorgen voor voldoende assistentie, o.m. door het opstellen van modelcontracten. 

Daarnaast, zei Marianne Thyssen, investeert Europa volop in mensen via beleid. Voor dit jaar bereidt zijzelf een EU-strategie inzake vaardigheden voor om ervoor te zorgen dat mensen betere en relevante vaardigheden hebben, dat er een link is tussen de arbeidsmarkt en de onderwijswereld, en dat de erkenning van de kwalificaties over de landsgrenzen verbetert. Ook heeft ze een Pakket Arbeidsmobiliteit klaargestoomd. Dit Pakket had eind december voorgesteld moeten worden, maar liep vertraging op door de lopende onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. Commissaris Thyssen stelde de Vlaamse parlementsleden echter gerust: het Pakket komt er. In Europa, vermeldde ze, is de arbeidsmobiliteit vrij laag: slechts 4% van de actieve bevolking leven en werken in een andere lidstaat. In de VS is dat meer dan het dubbele. Nochtans weten we dat dit enorme voordelen heeft, zowel op persoonlijk als op macro-economisch vlak. We moeten die vrijheid koesteren en verder uitbouwen, vindt Thyssen. Dit moet gebeuren op een manier die eerlijk is voor iedereen, en dat geldt ook voor de detachering van werknemers. België is 1 van de belangrijkste ontvangers van gedetacheerde werknemers, het overgrote deel komt uit onze buurlanden. Ook sturen we zelf meer dan 60 000 mensen per jaar uit (en we ontvangen er 130 000). Met haar Mobiliteitspakket wil ze duidelijke en eerlijke regels creëren die afgedwongen worden op het terrein. Verder, zei ze, smeekt de vluchtelingencrisis om een Europees antwoord. Op dat punt heeft de Commissie al heel wat acties genomen. Een recent initiatief is de samenwerking met Turkije om ginds opvangprojecten te ondersteunen en onlangs werden voorstellen aangenomen voor een Europees stelsel van een kustwacht en een buitenlandwacht. Nog in haar werkprogramma voor dit jaar: de Europese Sociale Pijler. Hierover komt ze nog voor de lente met een document, waarover ze breed wil consulteren. Parallel daarmee herziet ze ook 24 richtlijnen over veiligheid en gezondheid op het werk. 

Ter afsluiting drukte Marianne Thyssen haar wens uit voor een sterk Vlaanderen, in een sterk België, in een sterk Europa. Ze riep alle politici op om weerstand te bieden aan het populistisch discours en samen, ieder op zijn terrein, oplossingen te bedenken voor de moeilijke uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. 

Lees meer

Lees de volledige toespraak hier

Verwante berichten

Drie grote uitdagingen voor werkgelegenheid en sociale zaken in 2016

Het Europees Parlement komt met een eigen initiatiefrapport over sociale dumping

Europa gaat zwartwerk aanpakken

 

Maak een account aan

DOSSIER

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer
Volg ons