U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > dossiers >

Drinkwaterrichtlijn

De Europese Commissie wil de drinkwaterrichtlijn herzien om de kwaliteit van het drinkwater in de EU te blijven garanderen. Dit initiatief komt er na een burgerinitiatief Right2Water en een publieke consultatie in 2014. Het maakt deel uit van de implementatie van het actieplan kringloopeconomie.

Achtergrond

De Europese wetgeving die die door de Commissie werd voorgesteld is bedoeld om de huidige drinkwaterrichtlijn te herzien en te verduidelijken. De richtlijn dateert van 1998 en er zijn vandaag, 20 jaar later, dus zeker verbeterpunten. Het voorstel werd samen met een werkdocument van de diensten van de Commissie gepresenteerd. In dit werkdocument zit ook de door de Commissie opgestelde effectbeoordeling van het voorstel. De bedoeling van het voorstel is om de kwaliteit en de toegankelijkheid van het drinkwater te verbeteren en bovendien de burgers beter te informeren. Belangrijk is bovendien de actualisatie van de huidige monitoring- en analyse-bepalingen aan de hand van wetenschappelijke en technische vooruitgang.

De belangrijkste pijlers van het beleid

 • Ervoor zorgen dat de drinkwaterkwaliteit wordt gecontroleerd aan de hand van normen die gebaseerd zijn op de meest recente wetenschappelijke inzichten.
 • Zorgen voor een efficiënte en doeltreffende monitoring, evaluatie en handhaving van de drinkwaterkwaliteit.
 • De consumenten voorzien van adequate, tijdige en passende informatie.

De belangrijkste aanpassingen in het voorstel

Kwaliteitsparameters: Hierbij worden geactualiseerde parameters geïntroduceerd, gebaseerd op aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Risicobeoordeling: Invoering van de verplichting tot het uitvoeren van risico-analyses door waterleveranciers (inclusief regelmatige updates en beoordelingen en tijdschema's voor het opstellen van de risicobeoordelingen).

Informatie voor consumenten: Introductie van een nieuw artikel ter verbetering van de transparantie en toegang tot up-to-date actuele informatie voor consumenten. Bovendien krijgt men de verplichting om specifieke informatie te geven over bijvoorbeeld het verbruikte volume en de details van de factuur.

De toegang tot water voor menselijke consumptie: Dit bestaat uit twee hoofdverplichtingen. Ten eerste de verplichting voor lidstaten om de toegang tot en het gebruik van drinkwater te verbeteren via een aantal specifieke maatregelen (opgenomen in het artikel) en ten tweede de verplichting voor lidstaten om alle nodige maatregelen te nemen om de toegang tot drinkwater voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen te waarborgen. Deze maatregel is het antwoord van de Commissie op de oproep van het Europese burgerinitiatief "Right2Water".

Contactmaterialen: Het vroegere artikel 10, dat wederzijdse erkenning tussen de lidstaten impliceert en rechtsonzekerheid meebrengt, wordt geschrapt omdat het werd beschouwd als een belemmering voor de vrije handel in materialen die in contact komen met drinkwater. Het wordt daarom vervangen door een nieuw artikel 10 inzake risicobeoordeling voor de binnenlandse distributie, dat een deel van de verplichting die voorheen in dat artikel was opgenomen, zou overnemen.

Volgende stappen

Het voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure. Aangezien het Parlement zijn standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld, kan het voorstel nu de procedure "vroeg in tweede lezing" volgen. Een ‘vroeg in tweede lezing’ procedure betekent dat de wetgeving aangenomen wordt na een compromis met de lidstaten na de eerste lezing van het Parlement, maar vóór de eerste lezing van de Raad.

Gezien de verkiezingen van het Europees Parlement die gepland zijn voor mei 2019, wordt verwacht dat de triloog-onderhandelingen door het volgende Parlement zullen worden uitgevoerd. Dit betekent dat het werk aan het voorstel tot na de zomer van 2019 zou worden uitgesteld, omdat het Parlement zich na de verkiezingen moet reorganiseren.

Als informele onderhandelingen succesvol zijn, kan het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (eerste lezing), dat in feite het resultaat van informele trilogen goedkeurt, vervolgens door het Europees Parlement in tweede lezing zonder amendementen worden goedgekeurd. Als de triloog-onderhandelingen niet succesvol zijn, kan het voorstel vervolgens tot een volledige tweede lezing worden gebracht.

Maak een account aan

Geen gerelateerd nieuws
 • Document trialoog
  Trialoog binnenkort van start

  Dankzij de gunstige stemming van de milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI), gaat de trialoog over minimumvereisten voor hergebruikt water binnenkort van start. 

  Er is nog geen exacte datum vastgelegd waarop de onderhandelingen van start gaan, hierop is het nog wachten op de nieuwe Commissie

 • Europees Parlement
  ENVI commissie benoemt (schaduw) rapporteurs

  Christophe Hansen (EPP, Luxemburg) is bevestigd als rapporteur voor het dossier.

  Parlementsleden Sven Giegold (Groenen / EFA, Duitsland), Simona Baldassarre (Identiteit en democratie, Italië) en Idoia Villanueva Ruiz (GUE / NGL, Spanje) zullen de schaduwrapporteurs. Dit samen met Rory Palmer (S&D, VK) en Ulrike Müller (Renew Europe, Duitsland), die in de vorige termijn schaduwrapporteurs waren.

   

 • Europees Parlement
  MEP Christopher Hansen (Luxemburg, EPP) tot nieuwe rapporteur benoemd

  De vorige rapporteur van het Europees Parlement over het voorstel, Michel Dantin (Frankrijk, EVP), zal naar verwachting niet deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019.

  De ENVI-commissie heeft beslist dat Christophe Hansen (Luxemburg, EPP) nu de nieuwe rapporteur voor het dossier is.

  Ook een aantal schaduwrapporteurs wordt vervangen. 

 • Europees Parlement
  EP plenaire vergadering neemt eerste lezing positie aan

  Het Europees Parlement heeft zijn standpunt in eerste lezing formeel goedgekeurd over het voorstel van de Commissie. Aangezien de eerste lezing nu is afgerond, kan het voorstel nu de procedure "vroeg in tweede lezing" volgen. Door de verkiezingen van het Europees Parlement in mei 2019, wordt verwacht dat de onderhandelingen door het volgende Parlement zullen worden uitgevoerd. 

 • Raad van de Europese Unie
  Verklaringen Estland, Letland en de Commissie over algemene oriëntatie van de Raad beschikbaar

  Zowel Estland, Letland en de Europese Commissie maken zich zorgen over de door de Raad voorgestelde bepalingen inzake minimum hygiënevoorwaarden voor materialen die in contact komen met drinkwater. 

 • Raad van de Europese Unie
  Oostenrijks voorzitterschap volgt de Raad Milieu

  Tijdens de zitting van de Milieuraad wisselden de ministers van de lidstaten hun gedachten met de Commissie en het Oostenrijkse voorzitterschap over het voorstel van de Commissie. Daarbij volgde het Oostenrijks voorzitterschap het advies van de raad milieu op. 

 • Ontwerprapport Europees Parlement
  Onderhandelingspositie van het EP beschikbaar

  Deze tekst zal de onderhandelingspositie van het Europees Parlement zijn met het oog op de verwachte informele onderhandelingen (trilogen) met de Raad.

 • Europees Parlement
  Plenaire leden keuren onderhandelingspositie van het EP op voorstel goed

  Plenaire EP-leden hebben op 23 oktober gestemd over het ENVI-commissierapport en de plenaire amendementen. Het verslag werd goedgekeurd door plenaire leden van het Europees Parlement met 300 stemmen voor, 98 tegen en 274 onthoudingen.

 • Europees Parlement
  Plenaire amendementen Europees Parlement beschikbaar

  De plenaire amendementen van het Europees Parlement in het verslag van de ENVI-commissie over het voorstel van de Commissie tot herziening van de EU-voorschriften voor de kwaliteit van het drinkwater zijn beschikbaar.

 • Europees Parlement
  ENVI-commissieverslag beschikbaar

  Het rapport van het Europees Milieucomité (ENVI) over het voorstel van de Commissie tot herziening van de EU-voorschriften voor de kwaliteit van het drinkwater is beschikbaar.

 • Europees Parlement
  ENVI-commissie keurt verslag goed

  Tijdens de vergadering hebben de EP-leden van ENVI gestemd over het ontwerpverslag en over 760 amendementen van het comité en 45 compromis amendementen. Het verslag van de commissie wordt goedgekeurd met 30 stemmen voor, 13 tegen en 19 onthoudingen.

 • Raad van de Europese Unie
  Achtergrondinformatie van Raadsvoorzitterschap beschikbaar

  Een achtergrondnota van het voorzitterschap van de Raad over het voorstel van de Commissie tot herziening van de EU-voorschriften voor de kwaliteit van drinkwater is beschikbaar.

  Ter voorbereiding van de zitting van de Raad Milieu van 25 juni heeft het Bulgaarse voorzitterschap een vragenlijst rondgedeeld aan de delegaties van de lidstaten. Deze vragen zijn bedoeld als leidraad voor het debat over het voorstel in de komende Raadszitting.

 • Europees Parlement
  ENVI Commissie aanduidingen beschikbaar

  De Commissie milieu (ENVI) van het Europees Parlement publiceert de amendementen op het ontwerpverslag over het voorstel van de Commissie tot herziening van de EU-voorschriften voor de kwaliteit van drinkwater.

 • Raad van de Europese Unie
  Raad Milieu bespreekt voorstel

  Tijdens de zitting van de Milieuraad hebben de ministers van de lidstaten het voorstel besproken op basis van een achtergrondnota opgesteld door het voorzitterschap van de Raad. Deze notitie bevat een vragenlijst die bedoeld is als leidraad voor het debat over het voorstel.

 • Europees Parlement
  ENVI-commissie bespreekt conceptrapport

  De Commissie milieu van het Europees Parlement (ENVI) heeft het ontwerpverslag over het voorstel van de Commissie tot herziening van de EU-voorschriften voor de kwaliteit van het drinkwater besproken.

 • Europees Parlement
  ENVI-commissie Rapport beschikbaar

  Het ontwerpverslag van het ENVI-comité van het Europees Parlement, opgesteld door de rapporteur Michel Dantin (Frankrijk, EVP), is beschikbaar gesteld.

 • Europees Parlement
  ENVI-commissie bespreekt voorstel en uitvoering van richtlijn met Commissie

  De leden van het Europees Parlement hebben enige bezorgdheid geuit over de uitvoering van EU-regels over de kwaliteit van drinkwater en over het voorstel tot herziening van het huidige kader.

  Tijdens deze vergadering hebben de EP-leden van het ENVI een gedachtewisseling gehouden met de Commissie over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de drinkwaterrichtlijn en het recente Commissievoorstel.

  In het bijzonder heeft de Commissie een reeks schriftelijke vragen beantwoord die eerder door leden van het Europees Parlement waren ingediend.

 • Europees Parlement
  Effectbeoordeling voorstel heeft zwakke punten, aldus onderzoeksdienst van het Europees Parlement

  De onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) heeft een toelichting op het Commissievoorstel gepubliceerd. Deze nota beoogt een eerste analyse te geven van de sterke en zwakke punten van de effectbeoordeling van de Commissie bij het voorstel.

 • Europees Parlement
  Voorlopig beschikbaar tijdschema EP ENVI-commissie

  De commissie milieu van het Europees Parlement (ENVI) heeft een voorlopig tijdschema gepubliceerd voor de verwachte besprekingen over het voorstel van de Commissie. 

  Volgens het tijdschema zal de ENVI-commissie op 7 juni een gedachtewisseling over het voorstel houden. Tijdens deze vergadering bespraken de leden het ontwerpverslag dat moet worden opgesteld door rapporteur Michel Dantin (Frankrijk, EVP). ENVI-commissieleden hebben erna tot 13 juni de tijd om amendementen op het ontwerpverslag in te dienen. De stemming in de ENVI-commissie is gepland voor 10 september.

 • Raad van de Europese Unie
  Raad neemt algemene oriëntatie aan

 • Andere
  Aanbevelingen Wereldgezondheidsorganisatie beschikbaar

  Het eindverslag met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie over de herziening van de EU-regels voor de kwaliteit van drinkwater is beschikbaar. Het rapport bevat de wetenschappelijke aanbevelingen van de WHO die de Commissie heeft gebruikt als basis voor de herziening van de drinkwaterparameters.

 • Voorstel Europese Commissie
  Commissie presenteert voorstel

  De Commissie heeft op 1 februari 2018 een voorstel ingediend tot herziening van de EU-voorschriften voor de kwaliteit van het drinkwater.

  Het Commissievoorstel zou de drinkwaterrichtlijn herzien en zal bovendien de eerdere wijzigingen in één rechtsinstrument herschikken. Dit met het oog op duidelijkheid en vereenvoudiging. Het werd samen met een werkdocument van de diensten van de Commissie gepresenteerd, inclusief de effectbeoordeling van de Commissie over het voorstel.

 • Andere
  Richtlijn geschikt voor gebruik

  De drinkwaterrichtlijn is geschikt voor zijn beoogde doel en moet niet volledig worden herzien, volgens het eindrapport van het ondersteunende onderzoek.

  Het eindrapport over de voorbereidende studie ter ondersteuning van de evaluatie van de drinkwaterrichtlijn is beschikbaar. Het onderzoek concludeert dat de drinkwaterrichtlijn bijdraagt aan het beter beschermen van de menselijke gezondheid en zorgt voor proper drinkwater voor de meeste burgers in de EU.

 • Andere
  Eindrapport over voorbereidende studie van producten en materialen in contact met drinkwater

  Het eindrapport over een voorbereidende studie over de kwestie van producten en materialen die in contact komen met drinkwater is beschikbaar.

 • Voorstel Europese Commissie
  Commissie presenteert roadmap

  De roadmap voor de herziening van de drinkwaterrichtlijn geeft een eerste beschrijving van het geplande initiatief van de Commissie. De problemen die men wil aanpakken zijn beschreven, net als mogelijke oplossingen die de Commissie overweegt. 

  Volgens de roadmap zal het verwachte initiatief gericht zijn op het aanpakken van de problemen die zijn vastgesteld tijdens de evaluatie van de drinkwaterrichtlijn die in 2016 werd afgerond. Die evaluatie toonde aan dat de drinkwaterrichtlijn voldoet aan haar hoofddoel om de kwaliteit van het water te waarborgen, maar dat er nog steeds ruimte voor verbetering is.

 • Andere
  Resultaten van de Commissie voor REFIT-evaluatie beschikbaar

  Het werkdocument van de diensten van de Commissie over de geschiktheidscontrole van de drinkwaterrichtlijn is beschikbaar. Volgens de resultaten van de evaluatie voldoet de drinkwaterrichtlijn aan haar basisdoelstelling om de kwaliteit van het verbruikte water in de EU te waarborgen, maar is er ruimte voor verbetering. 

 • Andere
  Presentaties van de vergadering van belanghebbenden beschikbaar

  De presentaties van de stakeholderbijeenkomst over de herziening van de drinkwaterrichtlijn, gehouden op 22 januari 2016, zijn beschikbaar gesteld. 

 • Voorstel Europese Commissie
  Conceptvoorbereidende studie over evaluatie beschikbaar

  Het ontwerpverslag van de voorbereidende studie over de evaluatie van de drinkwaterrichtlijn is beschikbaar.

  Uit de voorbereidende studie blijkt dat de drinkwaterrichtlijn niet volledig moet worden herzien. De studie richt zich op de parameters effectiviteit, efficiëntie, relevantie, samenhang en EU-meerwaarde. 

De Europese Commissie 

Commissaris voor milieu, maritiem beleid en visserij: Karmenu Vella 

Vicevoorzitter van de energie-unie: Maroš Šefčovič 

Vicevoorzitter voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen: Jyrki Katainen 

Eerste vicevoorzitter voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, de rechtsstaat en het Handvest van de grondrechten: Frans Timmermans

De Raad

Bulgaars voorzitterschap van de Raad van de EU, Oostenrijks voorzitterschap van de Raad van de EU, Roemeens voorzitterschap van de Raad van de EU.

Het Europees Parlement 

Rapporteur voor de ENVI-commissie (hoofdcommissie): Christopher Hansen (Luxemburg, EPP) 

Schaduwrapporteurs: Sven Giegold (Groenen / EFA, Duitsland), Simona Baldassarre (Identiteit en democratie, Italië) en Idoia Villanueva Ruiz (GUE / NGL, Spanje) Rory Palmer (S&D, VK) en Ulrike Müller (Renew Europe, Duitsland).

 

Volg ons