U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

The Future of Seas and Oceans Flagship Initiative

Deadline

Code

BG-07-2019-2020

Doelstellingen

De voorstellen hebben betrekking op een van de volgende subonderwerpen: blauwe cloudservices of observaties en voorspellingen over de oceaan of technologieën voor observaties (in 2020). Acties tonen integratie, capaciteit en (wetenschappelijk, economisch enz.) Potentieel. Ze zullen een aanvulling vormen op en voortbouwen op bestaande observatie-instrumenten en -systemen zoals EuroGOOS / EOOS, IOOS, GEO / GEOSS, COPERNICUS Marine Service of EMODnet, Europese onderzoeksinfrastructuren zoals Euro-Argo ERIC en EMSO ERIC evenals gefinancierde H2020-projecten zoals SeaDataCloud. Het interdisciplinaire en sectoroverschrijdende karakter van het voorstel moet ook van toepassing zijn op opleidingsactiviteiten ter verbetering van de professionele vaardigheden en competenties van werknemers en ter ondersteuning van het scheppen van nieuwe banen in de blauwe economie.

2020 - Technologieën voor observaties

De voorstellen hebben betrekking op i) de demonstratie van nieuwe en innovatieve technologieën om de essentiële oceaanvariabelen (EOV) op alle diepten te meten, en ii) sensoren om variabelen te meten voor aquacultuur, visserij, micro- en nanoplastics en zwerfvuil en zwerfvuil, iii ) de demonstratie van nieuwe benaderingen om de oceaan te observeren met meerdere onderwater-, oppervlakte- en luchtvoertuigen (oppervlakte- en luchtvoertuigen zijn optioneel, maar onderwater moet altijd worden opgenomen) met het oog op de realisatie van de digitale oceaan. Optionele luchtvoertuigen kunnen mogelijk, onder andere, bijdragen aan de ontwikkeling van volledig gedocumenteerde visserij.

Sensoren moeten in-situ biogeochemische en biologische EOV's meten en kunnen nieuwe of opkomende EOV's omvatten (mogelijk gedefinieerd bij OceanObs19 [20] of die nodig zijn voor MSFD Descriptors), evenals technologieën die nodig zijn voor "uitgebreide" observatoria (dwz multidisciplinaire observatoria met genoom) om dieper onderzoek van mariene biologie en ecologie mogelijk te maken en als locaties om de nieuwe technologie te testen. Demonstraties om diepzee oceanografie, met name biologische oceanografie, te bevorderen door combinaties van vloten van zweefvliegtuigen, vaste stations, onderzoeksschepen, enz. Moeten TRL 6 of hoger bereiken. Voorstellen kunnen ook betrekking hebben op de normen, protocollen en communicatie die nodig zijn voor de waarnemingen, voor open toegang tot gegevens, normen voor gegevensbeheer en communicatie. Activiteiten om technologieën van andere sectoren over te dragen (bijvoorbeeld combinaties met gegevens van satellieten) zullen ook worden overwogen. De voorstellen hebben ook betrekking op kwesties als laag vermogen, miniaturisatie, modulariteit, interoperabiliteit en lage kosten. De voorstellen houden rekening met overeengekomen normen (bijvoorbeeld normen voor Open Geospatial Consortium). De ontwikkeling van nieuwe voertuigen of andere platforms is uitgesloten van deze oproep. Verzamelde gegevens (behalve gegevens voor tests) moeten worden opgesteld in overeenstemming met algemeen overeengekomen normen en beschikbaar worden gesteld in een vorm die geschikt is voor EMODnet en clouds.

Dit onderwerp ondersteunt de Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie. Geselecteerde projecten onder dit onderwerp, evenals projecten geselecteerd onder andere onderwerpen in H2020 ter ondersteuning van de kunststofstrategie, worden sterk aangemoedigd om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten, voor zover van toepassing. Deze gezamenlijke activiteiten kunnen de vorm aannemen van clustering van projecten, deelname aan workshops, gemeenschappelijke exploitatie en verspreiding enz. De projecten moeten beschrijven hoe zij complementair zullen zijn met reeds bestaande relevante nationale activiteiten of andere multilaterale activiteiten die door de EU worden gefinancierd of gezamenlijk door verschillende worden gefinancierd. Lidstaten. Van de voorstellen wordt verwacht dat zij steun tonen voor gemeenschappelijke coördinatie- en verspreidingsactiviteiten. Daarom moeten de voorstellen voorzien in een specifiek werkpakket voor dit doel en passende middelen reserveren. Verdere details over deze coördinatieactiviteiten zullen worden vastgesteld tijdens de voorbereidingsfase van de subsidie ​​met de Commissie.

Budget

6 miljoen euro

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Vragen? Contacteer Patrick Demolder (patrick.demolder@vlaio.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons