U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europarlementsleden komen tot akkoord over kilometerheffing

25 mei 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de vergadering van de commissie Vervoer en toerisme van het Europees Parlement (TRAN commissie) op 24 mei is er gestemd over de ontwerpverslagen met betrekking tot de Eurovignetrichtlijn en de interoperabiliteit van elektronische tolsystemen. Beide verslagen werden goedgekeurd.

Na de debatten van 14 mei over het dossier van kilometerheffing in de TRAN commissie, stond op 24 mei de stemming over de herziening van de Eurovignetrichtlijn 1999/62/EG en de richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolsystemen op het programma. 

Europarlementsleden komen tot akkoord over kilometerheffing

Eurovignetrichtlijn

Een grote meerderheid in de TRAN commissie keurde het ontwerpverslag van rapporteur Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D) goed. Met dit verslag stellen de Europarlementsleden een verplichte verandering van een vignetsysteem naar een tolsysteem voor vrachtwagens en bestelwagens tegen 1 januari 2023 voor. 

Een groot vraagteken voorafgaand aan de stemming was de inclusie van lichte voertuigen in de richtlijn. De rapporteur stelde voor om van een vignetsysteem op basis van afstand over te stappen naar een tolsysteem op basis van tijd voor particuliere auto’s tegen 2026, in lijn met het principe van “de gebruiker betaalt”. Deze compromis werd weliswaar niet goedgekeurd door de MEPs, maar het einde van het vignetsysteem voor lichte voertuigen tegen 31 december 2025 werd wel aangenomen. Dit laatste moet de lidstaten aanmoedigen om tolsystemen op te stellen voor deze voertuigen. Ten slotte vallen niet-commerciële lichte voertuigen (minibussen) en motors wel onder de transfer van een vignet- naar een tolsysteem tegen 2023. 

Daarnaast werden ook 25 van de 27 compromisamendementen goedgekeurd. Deze handelen onder meer over:

  • De belasting voor externe kosten (als gevolg van luchtvervuiling en geluidsoverlast) voor alle voertuigen vanaf 2026, in lijn met het principe van “de vervuiler betaalt”.
  • De introductie van een congestiebelasting.
  • De oprichting van een European Road Transport Agency.

Daarentegen werd de mogelijkheid om de maatregelen van de richtlijn te laten gelden op het secundaire wegennetwerk afgewezen.

Interoperabiliteit van elektronische tolsystemen

Ook het ontwerpverslag van Massimiliano Salini (EPP) werd door een grote meerderheid gesteund. Het ontwerpverslag leunt dicht aan bij het originele voorstel van de Europese Commissie van 31 mei 2017. Op technisch vlak werden enkele punten en definities verduidelijkt en enkele amendementen toegevoegd over vergoedingen voor leveranciers van Europese elektronische toldiensten en de bescherming van gebruikersgegevens. 

Verdere stappen? 

Met de aanneming van de ontwerpverslagen, krijgen de rapporteurs nu ook het mandaat om interinstitutionele onderhandelingen (trialogen) aan te gaan met de Raad.

Aangezien de discussies over de Eurovignetrichtlijn in de Raad nog niet vergevorderd zijn, is het momenteel nog te vroeg om trialogen in te plannen. Wat betreft de interoperabiliteit van elektronische tolsystemen, staat de Raad wel al verder. Het Bulgaarse voorzitterschap zal op 25 mei een laatste compromistekst, die gelijkaardig is aan het standpunt van het Parlement, voorleggen aan de afgevaardigden van de lidstaten bij de EU (COREPER). Naar verwachting zal deze zonder moeilijkheden goedgekeurd worden en vervolgens aan de nationale ministers van transport op hun bijeenkomst op 7 juni voorgelegd worden. 

Meer info? 

Alle documenten kan u terugvinden via de Legislative Observatory van het Europees Parlement:

Eurovignetrichtlijn

Interoperabiliteit van elektronische tolsystemen 

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons