U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Wat werd er besproken op de Raad milieu van 17 maart?

18 maart 2022 - door Celeste Wezenbeek

Op 17 maart hebben de ministers van milieu het in hun samenkomst onder meer gehad over het Fit for 55-pakket, batterijen, ontbossing en groen Europees semester. In dit artikel vind je een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst.

  • De ministers hadden het over de uitbreiding van het ETS-systeem naar gebouwen en transport.
  • De Interinstitutionele onderhandelingen over duurzame batterijen kunnen starten. 
  • De ministers hebben van gedachten gewisseld over het groener maken van het Europees semester.

Fit for 55

De Raad heeft een oriënterend debat gehouden over de dossiers van het "Fit for 55-pakket" die onder de bevoegdheid van de Raad Milieu vallen. Doel van het pakket is het wetgevingskader van de EU op het gebied van klimaat en energie in overeenstemming te brengen met de doelstelling om tegen 2050 een klimaatneutrale EU tot stand te brengen en haar doelstelling om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

De ministers hebben van gedachten gewisseld over een regeling voor de handel in emissierechten voor de sectoren wegvervoer en gebouwen (ETS), en met name over de doeltreffendheid van dit instrument bij het terugdringen van emissies met het oog op het bereiken van het streefcijfer van -55% in 2030. De ministers presenteerden opties en kernparameters die zij het meest relevant achten om de maatschappelijke aanvaarding van een dergelijke regeling te verbeteren en tegelijk de doeltreffendheid ervan te garanderen, alsook enkele mogelijke alternatieven voor deze regeling. De ministers bespraken de parameters die voor het sociaal klimaatfonds moeten worden vastgesteld, zodat het de meest kwetsbare groepen effectief kan steunen als de vernieuwde ETS wordt ingevoerd.

 

Wat werd er besproken op de Raad milieu van 17 maart?

Batterijen

De Raad Milieu heeft een algemene oriëntatie vastgesteld over een voorstel voor een verordening voor batterijen en afgedankte batterijen. Lees er hier alles over!

Ontbossing 

De ministers hebben het ook gehad over het voorstel van de Commissie om het verbruik van producten die afkomstig zijn uit toeleveringsketens die in verband worden gebracht met ontbossing of aantasting van de bossen, tot een minimum te beperken.

Het voorstel is op 17 november 2021 bekendgemaakt en voorziet in verplichte zorgvuldigheidseisen voor marktdeelnemers die grondstoffen en afgeleide producten, zoals leder, chocolade en meubelen, op de EU-markt aanbieden die in verband worden gebracht met ontbossing en aantasting van bossen. De ministers wisselden van gedachten over de vraag hoe kan worden gezorgd voor een efficiënt en doeltreffend stelsel van zorgvuldigheidseisen teneinde de traceerbaarheid te bereiken die nodig is om te waarborgen dat de in de verordening opgenomen producten niet betrokken zijn geweest bij ontbossing en aantasting van bossen. De ministers wisselden ook van gedachten en deden voorstellen voor gemeenschappelijke definities van kernbegrippen voor de operationele toepassing van de verordening.

Europees semester

De ministers hebben van gedachten gewisseld over het groener maken van het Europees semester. Het Europees semester is een cyclus van economische, budgettaire, arbeids- en sociale beleidscoördinatie binnen de EU. De ministers focusten in hun bespreking op de vraag hoe de uitdagingen van een inclusieve en eerlijke groene transitie beter in het Europees semester kunnen worden geïntegreerd, en hoe er tegelijkertijd voor kan worden gezorgd dat de Europese doelstellingen in de strijd tegen klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit worden verwezenlijkt.

De ministers hebben ook van gedachten gewisseld over de belangrijkste beginselen en goede praktijken om in het economisch beleid rekening te houden met de rechtvaardige overgang, met name wat betreft de analyse van de verdeling van de effecten, die in het Europees semester moet worden versterkt.

Kwik 

De Raad heeft zonder debat twee besluiten aangenomen betreffende het standpunt van de EU inzake het Verdrag van Minamata inzake kwik. Het verdrag biedt een kader voor het toezicht op en de beperking van het gebruik van kwik en kwikverbindingen en van antropogene emissies en vrijkomingen van dergelijke stoffen in lucht, water en bodem, met het oog op de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.

Het eerste besluit betreft de wijziging van bijlage A bij het verdrag om het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot andere kwikhoudende producten, waaronder bepaalde soorten lampen. Het betreft ook de wijziging van bijlage B om het toepassingsgebied ervan uit te breiden door een definitieve datum vast te stellen voor de geleidelijke eliminatie van een kwikproces dat onder die bijlage valt. Met het tweede besluit wordt beoogd de werkingssfeer van de bepalingen van het verdrag inzake afval nauwkeuriger te omschrijven.

Persistente organische verontreinigende stoffen

Het Franse voorzitterschap heeft de ministers geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het voorstel voor een verordening over persistente organische verontreinigende stoffen (POP's). De Raad heeft op 11 maart haar onderhandelingsstandpunt op het niveau van de ambassadeurs vastgesteld met het oog op toekomstige trialoogonderhandelingen met het Europees Parlement. Het voorstel wijzigt de bijlagen bij de huidige verordening, met als doel de emissie van deze chemische stoffen uit afval te elimineren of tot een minimum te beperken.

Hoewel persistente organische verontreinigende stoffen over het algemeen niet meer in nieuwe producten worden gebruikt, kunnen zij nog steeds worden aangetroffen in afval afkomstig van bepaalde consumentenproducten, zoals waterdicht textiel, meubilair, kunststoffen en elektronische apparatuur. Het voorstel introduceert strenge grenswaarden voor bepaalde stoffen. 

Overige 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het voornemen van de Commissie om zich aan te sluiten bij een niet-bindende gezamenlijke verbintenis om de overgang naar een energieneutraal systeem te versnellen door middel van het IEA (Internationaal Energieagentschap) Programma voor schone energietransities. Daarnaast werd er informatie uitgewisseld over de milieuvergadering van de VN, een nieuwe richtlijn inzake milieubescherming door strafrecht en het 30-jarig bestaan van het waterverdrag. 

Bron en meer lezen. 

 

 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons