U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Eu nieuws >

Raad gaat voor eenvoudigere rapportage over milieuwetgeving

21 mei 2019 - door Stagiair

De Raad wijzigt in totaal 10 EU-besluiten om de rapportage over milieuwetgeving coherenter en consistenter te maken. Het doel is om de verplichtingen rond rapportering te stroomlijnen, de administratieve kosten te verminderen, de kwaliteit van de beschikbare gegevens voor toekomstige evaluaties te verbeteren en de transparantie te vergroten.

 • Wijzigingen in 10 milieuwetgevingsbesluiten
 • Rapportage milieuwetgeving moet coherenter en consistenter
 • Doel: rapporteringsverplichtingen stroomlijnen, verminderen administratieve kosten, verbeteren van kwaliteit gegevens voor evaluatie, transparantie vergroten

 

Raad gaat voor eenvoudigere rapportage over milieuwetgeving

De wijzigingen gelden voor 10 milieuwetgevingsbesluiten:

 • de richtlijn zuiveringsslib (86/278/EEG);
 • de richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG);
 • de richtlijn betreffende infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (2007/2/EG);
 • de vogelrichtlijn (2009/147/EG);
 • de verordening betreffende een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR) (Verordening (EG) nr. 166/2006);
 • de richtlijn dierproeven (2010/63/EG);
 • de EU-houtverordening (Verordening (EU) nr. 995/2010);
 • de verordening betreffende wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) (Verordening (EG) nr. 2173/2005);
 • de verordening betreffende het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten (CITES) (Verordening (EG) nr. 338/97);
 • de richtlijn milieuaansprakelijkheid (2004/35/EG).

Volgende stappen

De goedkeuring door de Raad is de laatste stap in de wet­gevings­procedure. De wet treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU. Ze zal rechtstreeks toepasselijk zijn in alle lidstaten.

Meer lezen?

Tekst van de verordening. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons