U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: Evaluatie van het "de vervuiler betaalt" principe - PPP

18 november 2022 - door Frédéric Cabistan

Wat?

  • Europa vraagt uw mening over de evaluatie van het principe dat de vervuiler betaalt (PPP).

Waarom?

  • Het "de vervuiler betaalt"-principe is een basisbeginsel van Europese milieuwetgeving maar laat in de praktijk nog vaak te wensen over.

Belangrijke data:

  • Geef hier je mening vóór 9 december.
  • Uiteindelijke resultaten worden verwacht in 2024.
Jouw stem in Europa: Evaluatie van het "de vervuiler betaalt" principe - PPP

Aan de basis van het Europees milieubeleid en de Europese milieuwetgeving ligt het "de vervuiler betaalt"-principe (hierna afgekort tot PPP) stevig verankerd. Dit eenvoudig begrip verplicht vervuilers te betalen voor de milieuschade die ze zelf veroorzaken. Op deze manier pakt Europa milieuvervuiling al meteen bij de bron aan en neemt zo op een sociaal rechtvaardige manier de nodige maatregelen ter bescherming van het milieu.  

De Europese Commissie past nu een evaluatie toe om het effect van het "de vervuiler betaalt"-principe te controleren. Onderzoek van de Europese Rekenkamer wijst immers uit dat de toepassing ervan in de Europese Unie nogal wezenlijk verschilt en niet altijd even duidelijk terug te vinden valt in de huidige milieuwetgeving. Als de Commissie bovendien haar recent goedgekeurd pakket nulvervuiling tot een goed einde wil brengen, zal ze dit principe volgens de Rekenkamer beter moeten toepassen dan dat nu het geval is.

De precieze wijze waarop Europa dit wil aanpakken is erg breed: van een algemeen onderzoek van de verschillende beleidsmaatregelen tot de evaluatie van het milieubeleid per sector. Daarnaast is het ook belangrijk om te onderzoeken wie er nu precies verantwoordelijk is voor de toepassing van het PPP. Het resultaat hiervan verheldert in één weg ook hoe de juiste verdeling van verantwoordelijkheid in dit dossier tussen de EU enerzijds en haar lidstaten anderzijds. Daarbij houdt ze zoals altijd rekening met verschillende voorwaarden zoals de doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, samenhang en de Europese meerwaarde van dit principe.

Met de resultaten van deze evaluatie kan de Commissie aan de slag om uiteindelijk in 2024 aanbevelingen te geven over hoe dit beginsel beter kan worden toegepast.

Kortom: draag bij aan een betere Europese milieuwetgeving en geef je mening over het PPP tot 9 december 2022 via deze weg door!

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons