U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Europese Commissie publiceert derde rapport over Persistente Organische Verontreinigende Stoffen (POP’s)

16 maart 2021 - door Stagiair

De Europese Commissie publiceert het derde rapport over de uitvoering van de verordening over Persistente Organische Verontreinigende Stoffen (POPs). Persistente Organische Verontreinigende Stoffen zijn chemische stoffen die gebruikt worden in pesticiden en industriële processen. Deze gaan voor vele jaren mee en ‘bioaccumuleren’ waardoor ze een risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu.

 

Europese Commissie publiceert derde rapport over Persistente Organische Verontreinigende Stoffen (POP’s)

Het rapport, dat betrekking heeft op de periode 2010-2013, concludeert dat de regulerende maatregelen die eerder vastgesteld werden de beoogde impact hebben gehad. Zo zijn namelijk:

  •  de emissies van chemische stoffen die vallen onder de verordening afgenomen binnen de Europese Unie
  • de uitstoot van dioxines en furanen, dit zijn stoffen die voornamelijk afkomstig zijn van het huishoudelijk gebruik van vaste brandstoffen, in de EU als geheel gedaald met 45% in de periode tussen 1990 en 2012
  • de emissies van polychloorbifenylen (PCB’s), waarvan de belangrijkste bron diëlektrische apparaten zijn, met ongeveer 50% gedaald tussen 1990 en 2012.
  • de emissies van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), die voornamelijk het gevolg zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen, en hexachloorbenzeen (HCB), dat voornamelijk gebruikt wordt als een bestrijdingsmiddel, gedaald met respectievelijk 37% en 54%.

De Commissie blijft voorzichtig optimistisch in het rapport. Hoewel de algemene trend in de EU dalend is, is er een toename in emissies van sommige POP’s in een aantal lidstaten. Dit noodzaakt verdere werkzaamheden volgens de Commissie.


 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons