U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie lanceert ideeën voor reflectie over implementatie SDG's in EU

30 januari 2019 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft op 30 januari haar reflectienota "Naar een duurzaam Europa tegen 2030" voorgesteld. Deze nota toont wat de toekomstige EU-strategie kan zijn voor de uitvoering van de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 en de 17 doelstellingen (SDG's) die de VN in 2015 heeft goedgekeurd.

De nota geeft een overzicht van de uitdagingen voor Europa en schetst scenario's voor de toekomst. Hiermee beoogt de Europese Commissie richting te geven aan het debat over de wijze waarop we deze doelstellingen het best kunnen behalen.

Commissie lanceert ideeën voor reflectie over implementatie SDG's in EU

Belangrijkste beleidsgrondslagen voor transitie

De reflectienota focust op de belangrijkste beleidsgrondslagen voor de transitie naar duurzaamheid, waaronder: 

 • Een herstel van het evenwicht van ons voedselsysteem
 • De overgang van een lineaire naar een circulaire economie
 • Het toekomstbestendig maken van onze energie, gebouwen en mobiliteit

Verder moeten we ervoor zorgen dat tijdens deze transitie niemand en geen enkele regio achterblijft.

Horizontale aspecten in de reflectienota

De reflectienota concentreert zich eveneens op horizontale aspecten voor de ondersteuning van de transitie naar duurzaamheid.

Belangrijke aspecten hierbij zijn:

 • Open en op regels gebaseerde handel
 • Bestuur en beleidscoherentie op alle niveaus
 • Financiering, prijsstelling, belastingen en mededinging
 • Onderwijs, wetenschap, technologie, onderzoek, innovatie en digitalisering
 • Verantwoord ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen en nieuwe bedrijfsmodellen

Wereldwijde transitie naar duurzaamheid

De reflectienota onderstreept ook het belang van het vrijmaken van de weg voor een wereldwijde transitie naar duurzaamheid, omdat EU-beleid slechts beperkte gevolgen heeft voor de planeet als anderen een tegengesteld beleid voeren.

Drie scenario’s om het debat over een duurzaam Europa tegen 2030 te stimuleren

De reflectienota stelt drie scenario's voor om het debat te stimuleren over de manier waarop in de EU gevolg moet worden gegeven aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. Deze scenario's zijn illustratief: zij hebben tot doel verschillende ideeën aan te dragen en tot discussie en nadenken aan te zetten. Het uiteindelijke resultaat zal waarschijnlijk een combinatie zijn van bepaalde elementen van elk van de drie scenario's. 

De drie scenario's zijn:

 1. Een overkoepelende EU-strategie met betrekking tot de SDG's als leidraad voor het optreden van de EU en haar lidstaten
 2. Een verdere integratie van de SDG's in alle relevante beleidsmaatregelen van de EU, maar zonder de lidstaten tot optreden te dwingen
 3. Een grotere nadruk leggen op het externe optreden en consolidatie van de huidige ambities op EU-niveau met betrekking tot duurzaamheid

Deze scenario's benadrukken dat verdere maatregelen nodig zijn als de EU en de wereld een duurzame toekomst in het belang van het welzijn van burgers willen veiligstellen.

Jyrki Katainen, vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen

"Duurzaamheid maakt deel uit van het DNA van Europa. Het gaat erom te garanderen dat de toekomstige generaties dezelfde kansen krijgen als wij, of zo mogelijk betere kansen, en tegelijk de beperkte hulpbronnen van onze planeet te eerbiedigen. Het Investeringsplan voor Europa helpt de privésector mee aan boord te krijgen en het actieplan inzake duurzame financiering bevordert de totstandbrenging van een nieuwe markt voor duurzame investeringen. Door onze maatschappijen op inclusieve wijze te moderniseren, de circulaire economie volledig te omarmen en voordeel te halen uit nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie kunnen we streven naar klimaatneutraliteit en ervoor zorgen dat onze planeet er beter aan toe is voor onze kinderen."

Achtergrond

Op 25 september 2015 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een reeks van 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te garanderen. Dit was als onderdeel van een nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling, de "Agenda 2030". Elk van de 17 doelstellingen bevat specifieke streefdoelen die tegen 2030 moeten worden bereikt. 

Bron en meer lezen

Reflection paper towards a sustainable Europe by 2030 

De discussienota gaat vergezeld van een gedetailleerde reeks bijlagen met een overzicht van de prestaties en de recente maatregelen van de EU met betrekking tot de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. De bijdrage van het multistakeholderplatform op hoog niveau van de EU is ook aan de discussienota gehecht. 

De links naar de bijkomende informatie vindt u in het EC persbericht (30/01/2019): Duurzaamheid: De Commissie stelt een discussienota voor over een duurzamer Europa tegen 2030

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons