U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

8e MAP: ontwerpbesluit Portugese VZS

03 februari 2021 - door Ina De Vlieger

Het Portugese voorzitterschap heeft een nieuw ontwerpbesluit voor 8e milieuactieprogramma van de EU (8e MAP) uitgewerkt.  Hierin zijn de schriftelijke bijdragen van experten van de Groep milieu van de Raad van de EU opgenomen. 

  • Het 8e MAP moet gericht zijn op duurzaamheid en welzijnseconomie
  • Bestrijding van woestijnvorming en bodemaantasting toegevoegd als prioriteit

In vergelijking met de vorige versie legt de tekst meer nadruk op duurzaamheid en worden de doelstellingen aanzienlijk uitgebreid en verduidelijkt.

Het 8e MAP moet dus zowel de doelstellingen van de Europese Green Deal (EU  klimaatneutraal tegen 2050) ondersteunen, als bijdragen tot de verwezenlijking van de VN-agenda 2030 en de bijbehorende doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).

8e MAP: ontwerpbesluit Portugese VZS

Het compromisvoorstel benadrukt dat het 8e MAP de overgang naar een economie van welzijn moet versnellen. Ook moet de economische activiteit zich ontwikkelen op een manier die geen schade berokkent, maar integendeel de klimaatverandering en de aantasting van het milieu terugdraait, de biodiversiteit beschermt, duurzaam gebruikt en herstelt, landdegradatie-neutraliteit bereikt, vervuiling voorkomt of, waar dat niet mogelijk is, tot een minimum beperkt. Bovendien moet het natuurlijke kapitaal worden in stand gehouden en verbeterd, en een duurzame bio-economie bevorderd.

Indien de zes thematische prioriteiten van het 8e MAP worden bevestigd, wordt in de tekst de bestrijding van woestijnvorming en bodemaantasting toegevoegd aan doelstelling 5 (bescherming, instandhouding en herstel van de biodiversiteit en verbetering van het natuurlijk kapitaal, met inbegrip van lucht, water, bodem en bos-, zoetwater-, wetland- en mariene ecosystemen).

De vorderingen moeten worden getoetst aan de hand van de meest recente gegevens en indicatoren, gebruikmakend van een systematische aanpak die aansluit bij bestaande monitoring- of governance-instrumenten, zowel op milieu- als op klimaatgebied. 

Verder benadrukt het compromisvoorstel het belang van de betrokkenheid van lokale en regionale overheden, NGO's en de particuliere sector voor het welslagen van het 8e MAP. 

Volgende stap

Het Portugese voorzitterschap hoopt op een goedkeuring van het ontwerpbesluit op de Raad Milieu van 18 maart.
 

Maak een account aan

Volg ons