U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Scientific support to designing mitigation pathways and policies

Deadline

Code

LC-CLA-10-2020

Inleiding

De vroege jaren 2020 zullen een belangrijke periode zijn voor EU-klimaatactie. In het kader van de Overeenkomst van Parijs werden alle partijen, inclusief de EU, verzocht om tegen 2020 zowel een update van de nationaal bepaalde bijdragen (NDC's) met betrekking tot kortetermijnacties tot 2030 als langetermijnstrategieën voor de ontwikkeling van broeikasgasemissies in te dienen tot 2050. Verwacht wordt dat deze strategieën de inzet van de EU voor de Overeenkomst van Parijs zullen ondersteunen om de opwarming van de aarde tot ver beneden 2 ° C te beperken en inspanningen te blijven leveren om deze onder 1,5 ° C te houden. Ze zullen ook ingaan op de noodzaak om tegen het midden van de eeuw CO2-neutraliteit te bereiken, zoals benadrukt in het recente speciale IPCC-rapport over 1,5 ° C. Het bereiken van de klimaatdoelstellingen en de EU-verplichtingen van Parijs zal ook afhangen van individuen, huishoudens en gemeenschappen, die systematisch koolstofarme opties moeten kiezen bij hun dagelijkse beslissingen over consumptie, levensstijl en investeringen. Effectieve communicatie over klimaatverandering en maatregelen aan de vraagzijde zal een instrument zijn voor actieve betrokkenheid van burgers. Een betrouwbaar beleidskader is nodig voor bedrijven en consumenten om beslissingen te nemen over koolstofarme consumptie, levensstijl en investeringen. Bovendien handelt de EU niet op zichzelf en kan zij de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs niet bereiken door haar eigen mitigatie-inspanningen. Ook zullen andere landen zich voorbereiden op hun volgende stappen met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe NDC's. Het bereiken van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs vereist een zeer aanzienlijke toename van ambitie en snelle implementatie op wereldschaal. Acties in het kader van dit onderwerp moeten wetenschappelijk bewijs, analyse en ondersteuning voor deze processen bieden en het verband tussen de nieuwste klimaatwetenschappen, mitigatietrajecten en het onderliggende beleid versterken.

Doelstellingen

a) Beoordeling en ontwikkeling van klimaatbeleid voor het komende decennium:

Acties moeten analyseren wat heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het energie- en klimaatbeleid voor 2020, op basis van beschikbare Europese en nationale gegevens en resultaten, met speciale aandacht voor onder meer beleidsuitvoering, koolstofarme investeringsstromen, industriële innovatie, de energie- verband tussen landgebruik, economische en ecologische impact, en technologieontwikkeling en -verspreiding, evenals gevolgen voor de periode na 2020. In het kader van de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en met het oog op wetenschappelijke ondersteuning bij het ontwerp van het klimaatbeleid na 2030, moeten acties ook de noodzakelijke evolutie van de beleidsmix voor mitigatie, aanpassing en innovatie op alle relevante schaalniveaus analyseren, inclusief hun innovatieve financiering, de bijbehorende macro-economische en sectorale impact, inclusief op productiviteit, concurrentievermogen, milieu, gezondheid en werkgelegenheid; de vereiste investeringsstromen voor koolstofvrije oplossingen; de relevante sociaal-technische overgangsprocessen, evenals de interactie tussen actie op de korte en middellange termijn en trajecten voor mitigatie op lange termijn. Ten slotte moeten bij acties relevante (particuliere en publieke) belanghebbenden worden betrokken om hun beleidsrelevantie verder te vergroten.

b) Decarbonisatie en veranderingen in levensstijl:

Betrokkenheid van burgers bij klimaatactie zal onontbeerlijk zijn om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te realiseren, daarom zijn cruciale gebieden van actie op individueel niveau, relevante structurele veranderingen en middelen om deze te stimuleren van cruciaal belang. Dienovereenkomstig moeten acties de rol van individuen (inclusief genderaspecten), huishoudens en gemeenschappen in de sociaal-technische transitie, kritieke gebieden van levensstijlverandering en bijbehorende sociale innovatieprocessen identificeren en analyseren die wereldwijd en in Europa nodig zijn om in fase te zijn met koolstofarme emissiepaden. Bij de analyse moet onder meer rekening worden gehouden met de economische en klimaatimpact van veranderende levensstijl- en consumptiepatronen en de gezondheidsvoordelen van actie, evenals de risico's van onbedoelde gevolgen (bijvoorbeeld rebound-effecten). Acties moeten ook onderzoeken hoe veranderingen op het niveau van burgers en huishoudens kunnen worden gestimuleerd en analyseer enablers voor en belemmeringen voor publieke betrokkenheid en acceptatie. Acties kunnen ook mogelijke beleids- en communicatiestrategieën over klimaatactie onderzoeken, in voorkomend geval in combinatie met voordelen voor de gezondheid om burgers en belanghebbenden uit relevante economische sectoren te betrekken en concrete aanbevelingen te ontwikkelen. Reeds bestaande koolstofarme levensstijlen binnen opzettelijke gemeenschappen zoals ecodorpen, transitiesteden, slow food, trage stadsbewegingen of autovrij wonen, kunnen worden onderzocht in termen van wat hun actie belemmert ondanks hoge motivatie en wat kan worden geleerd voor opschalen of dupliceren koolstofarme praktijken. Ten slotte kunnen acties burgerwetenschappelijke activiteiten onderzoeken als een manier om burgers te betrekken bij en te informeren over klimaatactie.

c) Wetenschap die de voorbereidingen van NDC's onderbouwt na de wereldwijde voorraad van 2023 op wereldschaal:

Na de Talanoa-dialoog van 2018 waarin de collectieve vooruitgang van landen in wereldwijde klimaatactie werd onderzocht, zijn de volgende mijlpalen van mondiaal klimaatbeheer de 2023 Global Stocktake en de voorbereiding van nieuwe NDC's voor de periode na 2030, die voor de meeste landen tegen 2025 moeten worden ingediend. De behoefte aan adequate wetenschappelijke capaciteiten op nationaal en subnationaal niveau - en verder reikend dan grote economieën - blijft aanzienlijk. Acties moeten in deze cruciale periode ultramodern bewijs leveren aan beleidsmakers. In het bijzonder moeten zij: bijdragen aan de gegevensbasis ter ondersteuning van de inspanningen van landen om NDC's in 2024 na de wereldwijde voorraad eind 2023 af te ronden door i) het proces van de ontwikkeling van bestaande NDC's te evalueren, inclusief of en hoe beleid tegen 2023 is geïmplementeerd om deze NDC's bereiken, ii) wetenschappelijke informatie verstrekken over de beschikbare opties voor het voorbereiden van NDC's na 2030 die compatibel zijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs (actie op middellange en lange termijn) en de nieuwste klimaatwetenschap, in de context van meervoudige economische en duurzame ontwikkeling prioriteiten en iii) aantonen door middel van kwantitatieve modelleringstechnieken hoe wetenschappelijke bevindingen, zoals die welke in het IPCC worden beoordeeld, kunnen worden vertaald in levensvatbaar beleid en duurzame koolstofarme routes op regionaal en nationaal niveau. Bovendien moeten acties inzichten verschaffen in de risico's van gestrande activa, evenals mogelijke interacties met beleid gericht op het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Acties moeten ook beoordelen in hoeverre, naast nationale actie in de context van NDC's, internationale bunkerbrandstoffen kunnen bijdragen aan het bereiken van de mitigatiedoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, en wat de risico's zijn voor dubbeltelling tussen sectoren.

Budget

25 000 000 euro

Begunstigden

Lees hier alles over de begunstigden. 

Info & contact

Kathleen Goris (VLAIO): kathleen.goris@vlaio.be/ 02 432 42 82

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons