U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Calls >

LIFE: Calls for Proposals to finance "Traditional Projects" under the LIFE sub-programme for Environment

Deadline

Inleiding

Calls in het kader van het LIFE-programma staan opnieuw open. Deze call is een oproep voor projecten die vallen onder de subcategorie "milieu".

Doelstellingen

LIFE Nature & Biodiversity (subprogramma milieu) zal goede praktijken, pilootprojecten en demonstratie-projecten financieren die: 

LIFE Environment & Resource Efficiency (subprogramma milieu) zal piloot- en demonstratie-projecten financieren over:

 • de ontwikkeling, toetsing en demonstratie van beleids- of managementstrategieën, beste praktijken en oplossingen, met inbegrip van ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën, voor milieuproblemen. Deze moeten geschikt zijn om te worden herhaald, overgebracht of geïntegreerd. Deze strategieën moeten het verband tussen milieu en gezondheid bevatten en het beleid en de wetgeving op het gebied van hulpbronnenefficiëntie ondersteunen, waaronder de routekaart naar een hulpbronnenefficiënt Europa; 
 • de kennis voor de verbetering van de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie, monitoring en evaluatie van het milieubeleid en de milieuwetgeving van de Unie bevorderen, 
 • de beoordeling van en het toezicht op de factoren, druk en reacties die van invloed zijn op het milieu binnen en buiten de Unie.

LIFE Environmental Governance & Information (subprogramma milieu) zal informatieve, bewustmakings- en verspreidingsprojecten financieren die: 

 • bewustmaking van het milieu te bevorderen, inclusief het genereren van steun van de bevolking en stakeholders voor beleidsvorming van de Unie op het gebied van het milieu, 
 • kennis over duurzame ontwikkeling en nieuwe patronen voor duurzame consumptie te bevorderen; 
 • ondersteuning van communicatie, beheer en verspreiding van informatie op het gebied van het milieu, en bevordering van kennisuitwisseling over succesvolle milieuoplossingen en -praktijken, onder meer door samenwerkingsplatforms tussen belanghebbenden en opleiding te ontwikkelen; 
 • bevorderen en bijdragen tot een effectievere naleving en handhaving van de milieuwetgeving van de Unie, met name door de ontwikkeling en verspreiding van beste praktijken en beleidsbenaderingen te bevorderen.

 

Voor meer informatie over wat 'goede praktijken', 'pilootprojecten', 'demonstratie-projecten', 'informatieve, bewustmakings- en verspreidingsprojecten' precies inhouden, zie 'Begunstigden'

Budget

Er is geen minimum of maximum budget vastgelegd in het LIFE-programma.

Begunstigden

Traditionele projecten worden beschreven als:

 • Goede praktijken: gepaste, kost-effectieve en de allernieuwste technieken, methodes en strategieën.

 • Demonstratie-projecten: zetten acties, methoden en strategieën om in de praktijk, verspreiden ze en evalueren ze. De acties, methoden of strategieën zijn nieuw in hun specifieke context en kunnen eventueel ergens anders ook toegepast worden.

 • Pilootprojecten: gebruik van een techniek of methode die voordien nog nooit gebruikt of getest is. Ze bieden mogelijks nieuwe milieu- of klimatologische voordelen met zich mee ten opzichte van de al bestaand beste methode. Ze kunnen later dan ook ingezet worden op een grotere schaal en in vergelijkbare omstandigheden.

 • Informatieve, bewustmakings- en verspreidingsprojecten: ondersteunen de communicatie en verspreiding van informatie en bewustmaking over de onderwerpen van de subprogramma’s milieu en klimaatactie.

Info & contact

Voor meer informatie over deze call, klik hier. 

Of contacteer de vlaamse contactpersoon voor LIFE: Els Martens via els.martens@vlaanderen.be  of 0478 551256 

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE

Inleiding

LIFE:

 • Is katalysator voor de overgang naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme en klimaatbestendige economie, en voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, biodiversiteit en ecosystemen
 • Verbetert de handhaving en implementatie van het Europese milieu- en klimaatbeleid, dient als katalysator voor milieu- en klimaatdoelstellingen en de integratie van deze doelstellingen in andere EU-beleidsdomeinen en in de werking van de publieke en private sectoren
 • Ondersteunt milieu- en klimaatbeheer en betrokkenheid van het middenveld en lokale actoren 
 • Ondersteunt de uitvoering van het zevende milieuactieprogramma.

Doelstellingen

Subprogramma’s:

1. Milieu:

 • Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: water inclusief marien milieu, afval, efficiënt gebruik van hulpbronnen met inbegrip van bodem en bossen, groene kringloopeconomie, milieu en gezondheid, luchtkwaliteit en emissies met inbegrip van het stedelijke milieu
 • Natuur: uitvoering van habitat- en vogelrichtlijn
 • Biodiversiteit: uitvoering van EU-biodiversiteitstrategie 2020 
 • Milieubeleid, -bestuur en informatie: campagnes in overeenstemming met prioriteiten van het zevende milieuactieplan, controle en maatregelen om de naleving van de milieuwetgeving te bevorderen en ondersteuning van informatiesystemen voor de uitvoering van milieuwetgeving.

2. Klimaatactie:

 • Mitigatie van de klimaatverandering
 • Aanpassing aan de klimaatverandering
 • Klimaatbeheer en informatie

Soorten projecten:

 • Proefprojecten
 • Demonstratieprojecten
 • Bestepraktijkprojecten
 • Geïntegreerde projecten
 • Projecten voor technische bijstand (enkel voor contactpunten)
 • Projecten capaciteitsopbouw (beperkt aantal landen - niet voor België)
 • Voorbereidende projecten (voorbereiding projecten klimaatbeleid) 
 • Informatie-, bewustmakings- en verspreidingsprojecten

Twee financiële instrumenten

 • Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE): leningen via banken in de EU-lidstaten voor projecten die de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie van de lidstaten ondersteunen.
 • Natural Capital Financing Facility voor projecten in
  • ecosysteemdiensten
  • groene infrastructuur
  • offsets voor biodiversiteit
  • investeringen voor innovatieve pro-biodiversiteit
  • commerciële activiteiten m.b.t. adaptatie aan klimaatverandering

Budget

Het LIFE programma beschikt over een budget van 3,5 miljard euro.

 • Milieu: 2,592 miljard euro en
 • Klimaatactie: 864,2 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het LIFE programma?

 • Alle juridische entiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het LIFE programma?

 • EU-lidstaten,
 • landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte,
 • begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun en van het Europees Nabuurschapsinstrument,
 • landen die lid zijn van het Europees Milieuagentschap.

Info & contact

Federaal contactpunt efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen, beleid en informatie over milieuproblematiek en klimaat
Stefanie Hugelier
stefanie.hugelier@milieu.belgie.be  
T 02 524 96 88

Vlaams aanspreekpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit
Wim Smits
wim.smits@vlaanderen.be
T 0492 237915

Meer lezen 
www.ec.europa.eu/environment/life  
http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm

Lees meer
Volg ons