U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

Deadline

Code

LC-GD-10-3-2020

Doelstellingen

De actieve rol van burgers en hun directe betrokkenheid is essentieel om klimaatverandering en andere menselijke acties die het milieu op het land, in de lucht en op zee schaden, aan te pakken. Veranderingen in het gedrag van burgers en consumenten in de richting van duurzamere patronen kunnen plaatsvinden door middel van onderwijs, bewustmaking, burgerwetenschap, observatie en monitoring van hun milieueffecten, maatschappelijke betrokkenheid en sociale innovatie. Het is essentieel om burgers en gemeenschappen rechtstreeks te betrekken bij het bijdragen aan klimaatactie en de bescherming van het milieu, en hen daarbij aan te moedigen hun persoonlijk gedrag en mentaliteit te veranderen, hun koolstofvoetafdruk en ecologische voetafdruk te verkleinen en actie te ondernemen op individueel en collectief niveau. Dit zou leiden tot een duurzamere levensstijl en relatie met het milieu.

Er wordt sterk de nadruk gelegd op het versterken van het milieubewustzijn van de jonge generatie door middel van onderwijs en andere vormen van jongerenbetrokkenheid. Leerlingen en studenten hebben het potentieel om ambassadeurs te worden voor klimaatactie, duurzame ontwikkeling en milieubescherming door hun kennis, ervaring en betrokkenheid te delen met hun families, lokale gemeenschappen, publieke en private besluitvormers, en door communicatie en het gebruik van sociale media. Zoals aanbevolen in de mededeling over de Europese Green Deal, zijn scholen, opleidingsinstellingen en universiteiten goed gepositioneerd om met leerlingen, ouders en de bredere gemeenschap in gesprek te gaan over de veranderingen die nodig zijn voor een succesvolle overgang naar een groene economie. Er is een Europees competentiekader nodig om kennis, vaardigheden en attitudes over klimaatverandering en duurzame ontwikkeling te helpen ontwikkelen en beoordelen. Aanverwante demonstratieactiviteiten over bijvoorbeeld op de natuur gebaseerde oplossingen, behoud van biodiversiteit, afvalbeheer, duurzame energieproductie en -consumptie, mariene wetenschap, enz. zullen het testen en de implementatie van het kader ondersteunen.

Burgerwetenschap is een krachtig instrument voor klimaatactie, duurzame ontwikkeling en milieubescherming door middel van maatschappelijke betrokkenheid. Citizen science moet breed worden opgevat en een scala van verschillende participatieniveaus bestrijken, van het vergroten van de kennis van de wetenschap van het publiek, het aanmoedigen van burgers om deel te nemen aan het wetenschappelijke proces door het observeren, verzamelen en verwerken van gegevens, tot het opstellen van een wetenschappelijke agenda en het gezamenlijk ontwerpen het implementeren van wetenschappelijk beleid. Het kan ook gaan om de publicatie van resultaten en het onderwijzen van wetenschap. Citizen science-activiteiten moeten gebaseerd zijn op een robuuste wetenschappelijke methodologie die de kwaliteit van de verzamelde gegevens en een eerlijke vertegenwoordiging van alle betrokken belanghebbenden garandeert. Citizen science zal helpen bij het vergroten van het bewustzijn, het onderwijzen in de wetenschap, het begrip van wetenschappelijke processen en wetenschappelijke geletterdheid. Het zal ook nieuwe instrumenten en gegevens opleveren voor milieumonitoring, in een brede Europese geografie. Citizen science kan een sterke bijdrage leveren aan de levering van milieugegevens met een aanzienlijk potentieel voor verder breed gebruik, onder meer door bij te dragen aan de verbetering van relevant Europees beleid. Het zal een reële impact hebben door aanpassingen in het persoonlijke gedrag van burgers / consumenten.

Initiatieven moeten in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal, het Europees klimaatpact en de Europese biodiversiteitsstrategie voor 2030 om burgers en gemeenschappen te betrekken bij maatregelen tegen klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en milieubescherming. De voorgestelde activiteiten zullen voortbouwen op bestaande initiatieven en praktijken die op internationaal, Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau innovatie in onderwijs- en leermethoden demonstreren en de bredere gemeenschap betrekken bij de veranderingen die nodig zijn voor een succesvolle en rechtvaardige transitie. Er kan bijvoorbeeld ervaring worden opgedaan met het European Ocean Literacy-platform, de European Atlas of the Seas, het Plastic Pirates-initiatief, het citizen science-platform, het Horizon 2020-project TeRRIFICA, Scientix, School Education Gateway, bronnen voor op de natuur gebaseerde oplossingen in het onderwijs, UNESCO-ervaring in onderwijs voor duurzame ontwikkeling, evenals culturele, creatieve en artistieke activiteiten als instrument voor empowerment van burgers.

Budget

Het budget voor deze oproep is 25 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons