U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

Raad milieu: Wat werd er beslist?

15 juni 2021 - door Celeste Wezenbeek

Eind vorige week stond er een Raad Milieu gepland. De ministers bespraken verschillende belangrijke Europese dossiers. 

Raad milieu: Wat werd er beslist?

Om te beginnen hebben de nationale ministers van gedachten gewisseld over de mededeling van de Commissie betreffende het EU-actieplan inzake nulverontreiniging. Het actieplan schetst een visie voor nulvervuiling in de EU tegen 2050. Het heeft tot doel de verontreiniging in de lucht, het water en de bodem te verminderen en een gifvrije omgeving te creëren. Het actieplan schetst belangrijke 2030-doelstellingen voor verschillende soorten verontreiniging en omschrijft een aantal acties om de ambitie van nulverontreiniging te verwezenlijken, waaronder verschillende lopende en geplande wetgevingsvoorstellen.

Ook heeft de Raad milieu de ontwerpconclusies over de Europese strategie voor aanpassingen aan de klimaatverandering aangenomen. (Lees er hier alles over).

Daarnaast hebben de ministers nota genomen van het door Portugal, gepresenteerde voortgangsverslag over de ontwerpverordening voor batterijen en batterijafval. (Lees er hier alles over). 

Verder heeft het voorzitterschap de ministers bijgepraat over de besprekingen die gevoerd worden over de Aarhus verordening betreffende toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.  De Raad heeft op 17 december 2020 een algemene oriëntatie over het voorstel vastgesteld. Sindsdien heeft het Comité voor de naleving van het Verdrag van Aarhus advies uitgebracht over het Commissievoorstel en haar bevindingen aangenomen. De politieke trialoogonderhandelingen tussen de Raad en het Parlement zijn op 4 juni 2021 van start gegaan.

Slowakije heeft de ministers ook geïnformeerd over de stand van zaken van het achtste milieuactieprogramma (8e MAP). Het actieprogramma zal dienen als overkoepelende leidraad voor het Europese milieubeleid tot 2030. Het voorstel voor een besluit bouwt voort op de Europese Green Deal en de lijst van initiatieven die daarin zijn opgenomen. De Raad heeft zijn onderhandelingsmandaat op 17 maart 2021 vastgesteld. Nadat het Europees Parlement zijn standpunt heeft bepaald, zullen de Raad en het Parlement trialoogonderhandelingen starten om een politiek akkoord over het dossier te bereiken.

De Nederlandse delegatie, gesteund door België en Luxemburg, vestigde de aandacht van de ministers op het voorkomen van fraude in de biobrandstoffensector. De Nederlandse delegatie heeft de ministers geïnformeerd over de Transport Decarbonisation Alliance. De Estse delegatie heeft informatie verstrekt over een bijeenkomst van het internationale waterverdrag. De Tsjechische delegatie, gesteund door Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Hongarije, Roemenië en Slowakije, vestigde de aandacht van de ministers op de gevolgen van de EU-belastingwetgeving voor de overgang naar een duurzame economie. De Zweedse delegatie, gesteund door Frankrijk en Luxemburg, vestigde de aandacht van de ministers op de achteruitgang van bestuivers. Tot slot presenteerde de Sloveense delegatie het werkprogramma voor haar komende voorzitterschap.

Bron en meer lezen

Lees hier de communicatie van de Raad.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons