U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

MFK: Günther Oettinger bekritiseert beperkte vooruitgang Raad

12 december 2018 - door Nand De Klerck

De Europese ministers bevoegd voor het volgend MFK herhaalden op dinsdag 11 december in Brussel hun bekende en uiteenlopende standpunten over de voorstellen voor het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor 2021-2027. De Europese Raad zal er op vrijdag 14 december over debatteren.

"We boeken niet veel vooruitgang, de voet wordt op de rem gezet", aldus commissaris voor Begroting Günther Oettinger na de interventies in de Raad Algemene Zaken. Binnen de komende tien maanden zullen er negen Raadsvergaderingen plaatsvinden om een compromis te vinden tussen de Raad en Commissie.

MFK: Günther Oettinger bekritiseert beperkte vooruitgang Raad

Oktober 2019

Volgens de Commissaris moeten we nog steeds proberen landen in oktober 2019. Indien het langer duurt zitten we met een nieuwe voorzitter van de Commissie en de Raad, en dan zal alles voor een groot deel opnieuw moeten gedaan worden. 

Besparingen

Hij rechtvaardigde ook de voorgestelde besparingen op landbouw (5%) en cohesie (6%). "Een krimpende unie betekent ook een krimpend budget."

Voorzitterschap 

De Europese Raad van maart 2019 en de top van Sibiu van 9 mei 2019 moeten duidelijke richtsnoeren geven voor het volgende MFK, aldus de heer Oettinger. Het Oostenrijkse voorzitterschap concludeerde dat er een debat had plaatsgevonden over het ontwerponderhandelingskader en dat het aan de Europese Raad is om de hoofdlijnen van de compromissen en tijdschema's over dit belangrijke onderwerp vast te stellen. Roemenië, dat in januari 2019 het voorzitterschap van de Raad overneemt, heeft aangetoond vastbesloten te zijn om "het tempo van de onderhandelingen met het oog op het bereiken van een akkoord te handhaven"

De standpunten

  • Kalender. Verscheidene landen, waaronder Spanje, Kroatië, Tsjechië, Ierland en Estland, hebben gevraagd om de termijn van oktober 2019 te respecteren.
  • De Duitse minister erkende dat een overeenkomst "voor het einde van volgend jaar" ervoor zal zorgen dat de programma's normaal kunnen starten. Frankrijk en Litouwen waren van mening dat de kwaliteit van de debatten "voorrang moet krijgen boven het tijdschema". Snelheid mag niet worden verward met haast, zo benadrukten de Italiaanse, de Letse en de Hongaarse delegatie.
  • Niet meer dan 1%. Zweden en Denemarken hebben gevraagd om de uitgaven voor het landbouwbeleid en de cohesie-uitgaven te verlagen, zodat het totale begrotingsvolume niet meer dan 1% van het bruto nationaal inkomen van de EU bedraagt. Finland verwees ook naar de 1%. Nederland verzocht ook om een lagere begroting vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. De Commissie stelt voor dit percentage te verhogen tot 1,114%.
  • Cohesie. Slowakije herinnerde eraan dat 16 EU-landen tijdens de top van Bratislava hebben aangedrongen op handhaving van de financiering van het cohesiebeleid. Polen heeft om voldoende financiering verzocht. Italië, dat vijandig staat tegenover bezuinigingen op het cohesiebeleid, was van mening dat de nieuwe definitie van transitieregio's, die de "Berlijn-methode" wijzigt, onjuist is.
  • Bescherming van de begroting van de Unie. Een meerderheid van de landen (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Finland, Zweden, Denemarken....) is voorstander van de invoering van een een voorwaardelijkheidsregeling om de wijdverbreide tekortkomingen van de rechtsstaat aan te pakken. Sommige landen, zoals België en Letland, benadrukten de noodzaak van een juridisch solide systeem. 
  • Landbouw. Griekenland, Frankrijk, Letland, Portugal, Ierland, Italië, Italië en Spanje hebben opnieuw kritiek geuit op de voorgestelde verlaging van de landbouwuitgaven. Finland heeft kritiek geuit op de daling van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling.
  • Migratie. Italië riep op tot een holistische aanpak van migratie.
  • Eigen middelen. Nederland, Ierland, Malta en Bulgarije uitten kritiek op een hervorming van het systeem, die met name Frankrijk en Italië wilden. Italië verwees naar de uitgifte van staatsobligaties met staatsgarantie voor de financiering van grote projecten. 
  • Verschillende landen, waaronder Slovenië en Cyprus, hebben kritiek geuit op het ontwerp van de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB). Frankrijk en andere landen hebben opgeroepen tot een snelle afschaffing van kortingen, maar Zweden is daartegen.

Bron: Agence Europe (12/11/18)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons