U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF - Transnationale acties rond asiel, migratie en integratie

Deadline

Code

AMIF-2023-TF2-AG-CALL

Inleiding

Het waarborgen van effectieve integratie en insluiting van onderdanen van derde landen is een noodzakelijke sociale en economische investering in de EU. Het zorgt voor meer meer samenhang, veerkracht en welvaart. Integratie en integratie kunnen en moeten een win-win proces zijn dat de hele samenleving ten goede komt. In het actieplan inzake integratie 2021-20273 heeft de Europese Commissie strategische richtsnoeren en meer dan zestig concrete acties vastgelegd ter bevordering van de integratie van onderdanen van derde landen en EU-burgers met een migrantenachtergrond. Het actieplan bestrijkt alle verschillende stadia en fasen van het integratieproces: maatregelen vóór vertrek, opvang en vroegtijdige integratie, integratie op middellange en lange termijn die samen bijdragen tot de opbouw van inclusieve en samenhangende samenlevingen.

In het kader van deze oproep worden onder "migranten" verstaan: onderdanen van derde landen, inclusief personen die internationale en tijdelijke bescherming genieten en aanvragers van internationale bescherming.

De oproep heeft betrekking op de volgende onderdelen:

 • AMIF-2023-TF2-AG-CALL-01 - Bevordering van community sponsorship en integratie van personen die bescherming nodig hebben

 • AMIF-2023-TF2-AG-CALL-02 - Integratie op regionaal en lokaal niveau

 • AMIF-2023-TF2-AG-CALL-03 - Steun voor integratie in het onderwijs van migrantenkinderen en jonge volwassenen

 •  AMIF-2023-TF2-AG-CALL-04 - Multi-stakeholderinitiatieven voor integratie van migranten op de arbeidsmarkt

 • AMIF-2023-TF2-AG-CALL-05 - Bevordering van aanvullende trajecten in verband met onderwijs en/of werk

 • AMIF-2023-TF2-AG-CALL-06 - Transnationale acties ter ondersteuning van de lidstaten op het gebied van de bescherming van kinderen

Doelstellingen

Deze oproep bevat een aantal acties die nodig zijn om de doelstellingen op de sectorale en horizontale gebieden van het actieplan te behalen.

De Europese Commissie streeft ernaar het haar toegewezen budget zo goed mogelijk te gebruiken en bevordert de totstandbrenging van synergieën tussen talrijke transnationale acties, die in het verleden reeds gefinancierd werden in het kader van het AMIF 2014-20204 en de programma's REC 2014-20205 van DG JUST.

Aanvragen voor deze oproep moeten daarom aantonen hoe zij daadwerkelijk zullen voortbouwen op de relevante eerdere of lopende door de EU gefinancierde projecten in het kader van AMIF-acties van de Unie of nationale programma's en andere EU (bv. het EU-kaderprogramma voor onderzoek) of nationale fondsen. 

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 40 000 000. 

Begunstigden

Publieke en private organisaties kunnen indienen, bijvoorbeeld:

 • staats- en federale autoriteiten

 • lokale overheidsinstanties

 • niet-gouvernementele organisaties

 • humanitaire organisaties

 • privaat- en publiekrechtelijke bedrijven

 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen

opmerking: Samenstelling van het consortium hangt af van het onderdeel waarop je indient

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal en het call document

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Goed om weten 

 • Projecttype

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

Meestal 75%, 100% in uitzonderlijke gevallen

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1147  inzake de oprichting van het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

 • Website fonds

Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

 • Verantwoordelijke autoriteit

FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be

+32 (0)2/500.23.79
+32 (0)2/500.23.07

 • Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):

Europa WSE
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@vlaanderen.be
T 0497 912 794 

https://www.vlaanderen.be/europawse

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
02 234 39 40
www.fse.be

Lees meer
Volg ons