U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Town Twinning

Deadline

Code

EACEA/52/2019

Inleiding

Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren. 

Doelstellingen

Deze maatregel 'town twinning' heeft tot doel projecten te ondersteunen die een grote verscheidenheid van burgers uit partnersteden samenbrengen rond onderwerpen die in de lijn van de doelstellingen van het programma liggen. Er wordt voorrang gegeven aan projecten die gericht zijn op de voor deze maatregel vastgelegde jaarlijkse prioriteiten. Door burgers op lokaal en Unieniveau te mobiliseren om over concrete vraagstukken uit de Europese politieke agenda te debatteren, probeert deze maatregel burgerparticipatie in het beleidsvormingsproces van de Unie te stimuleren en mogelijkheden voor maatschappelijk engagement en vrijwilligerswerk op Unieniveau uit te werken. Stedenverband moet hier in de ruimste zin worden geïnterpreteerd, dus als verwijzend naar gemeentendie stedenbandenovereenkomsten hebben gesloten of beloofd hebben te zullen sluiten alsook naar gemeenten die andere vormen van partnerschappen zijn aangegaan ter versterking van hun samenwerking en culturele banden. 

Budget

Projecten kunnen tot €25 000 steun krijgen.

Begunstigden

Steden en gemeenten, stedenbandencomités, vzw’s die de lokale autoriteiten vertegenwoordigen Organisaties van minimum 2 deelnemende landen (min. 1 EU lidstaat) 

Het programma staat open voor deelname van de volgende landen: 

 • de lidstaten;
 • de toetredende landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, overeenkomstig de algemene beginselen en algemene voorwaarden voor de deelname van die landen aan programma's van de Unie, die zijn vastgesteld in de respectieve raamovereenkomsten, besluiten van de Associatieraad of soortgelijke overeenkomsten;
 • de EVA-landen die partij zijn bij de EER-overeenkomst, krachtens die overeenkomst.

Info & contact

Indienen kan via het portaal van de Europese Commissie. Alle informatie vindt u terug in de programmagids 2020.

Met vragen kan u terecht bij NCP Jill Everaerdt via  europavoordeburger@vlaanderen.be of  02 553 06 26.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europa voor de Burger

Inleiding

Het Europa voor de burger programma bestaat uit twee acties:

 • Europees gedenken: om de betekenis van vrijheid, democratie en respect voor de mensenrechten naar waarde te schatten, moeten we de herinneringen aan het verleden levend houden. Binnen deze prioriteit ontwikkelt u acties die discussies stimuleren over de oorzaken van totalitaire regimes in Europa. Ook activiteiten rond andere sleutelmomenten komen in aanmerking. Daarbij staan tolerantie, wederzijds begrip, interculturele dialoog en verzoening centraal
 • Democratisch engagement en burgerparticipatie: burgers laten deelnemen aan het besluitvormingsproces van de Europese Unie – in alle fasen. Dat is het doel van deze prioriteit. Onder deze actie zijn stedenbanden mogelijk, netwerken van steden en projecten van maatschappelijke organisaties

Het programma wordt aangevuld met een horizontale actie. Het valorisatie-initiatief ondersteunt capaciteitsopbouw door het uitwisselen van beste praktijken, bundelen van ervaringen en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Europa voor de burger programma

 • Acties gericht op van elkaar leren en samenwerking
 • Ontmoetingen van burgers, stedenbanden, netwerken van partnersteden
 • Projecten in transnationale partnerschappen
 • Herdenkingsprojecten met een Europese dimensie
 • Uitwisselingen met behulp van ICT en sociale media
 • Structurele ondersteuning van organisaties
 • Analytische activiteiten op het niveau van de Unie, zoals specifieke studies
 • Bewustmakings- en verspreidingsactiviteiten
 • Conferenties, herdenkingen en prijsuitreikingen 
 • Deskundigenvergaderingen en studiebijeenkomsten

Doelstellingen

Europa voor de Burger draagt bij tot de kennis over de Unie en haar geschiedenis. En moedigt actief Europees burgerschap aan.

Budget

Het Europa voor de Burger programma is een redelijk ‘klein’ programma. Het bedraagt 185,47 miljoen euro.

Begunstigden

Wie kan er deelnemen aan het Europa voor de burger programma?
Het programma staat open voor alle belanghebbenden die het Europese burgerschap en de Europese integratie bevorderen, in het bijzonder:

 • Stedenbandencomités
 • Internationale organisaties
 • Maatschappelijke organisaties
 • Lokale en regionale overheden en organisaties
 • Culturele, jeugd-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen 
 • Europese organisaties die onderzoek naar overheidsbeleid doen

Welke landen komen in aanmerking voor het Europa voor de burger programma?

 • EU-lidstaten
 • begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
 • landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte

Info & contact

Europa voor de Burger - Contactpunt Vlaanderen: europavoordeburger@vlaanderen.be

Meer lezen
eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Lees meer
Volg ons