U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Justice: Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy

Deadline

Code

JUST-2018-AG-DRUGS

Inleiding

Deze call is gericht op de financiering van projecten m.b.t. het EU-drugsbeleid. 

Doelstellingen

 • Ondersteuning van activiteiten op het gebied van de epidemiologie van het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen, waaronder krachtige synthetische opioïden, alsmede activiteiten in verband met opkomende drugsproblemen, waaronder de onlinehandel in drugs;
 • Ondersteuning van de maatschappelijke organisaties door de versterking van hun (i) belangenbehartigingsfunctie, (ii) capaciteit om op lokaal niveau een verschil te maken, (iii) methoden voor de uitwisseling van beste praktijken;
 • De belangrijkste belanghebbenden te ondersteunen door hun kennis en vaardigheden uit te breiden in het kader van de toepassing van minimumkwaliteitsnormen voor de terugdringing van de vraag naar drugs, met name op het gebied van sociale integratie;
 • Het bevorderen van de praktische toepassing van drugsgerelateerd onderzoek, en in het bijzonder verslavingsonderzoek, met het oog op het aanpakken van de huidige uitdagingen en nieuwe bedreigingen.

Deze activiteiten komen in aanmerking voor steun

 • gegevensverzameling, enquêtes en onderzoeksactiviteiten;
 • opleidingsactiviteiten;
 • wederzijds leren, ontwikkeling van netwerken, identificatie en uitwisseling van goede praktijken, samenwerking;
 • evenementen, conferenties, vergaderingen van deskundigen;
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten.

Budget

€ 2,249,000    

Begunstigden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de aanvrager en de partners: 

 • rechtspersonen zijn.
 • gevestigd zijn in een land dat deelneemt aan het programma Justitie.
 • Internationale organisaties kunnen gevestigd zijn buiten de lidstaten van de Europese Unie die aan het programma Justitie deelnemen.
 • een overheidsinstantie, een particuliere organisatie zonder winstoogmerk of een internationale organisatie zijn. Organisaties met winstoogmerk kunnen alleen als medeaanvrager deelnemen. Agentschappen van de Unie kunnen geen aanvragen indienen of medeaanvragers zijn.
 • Internationale organisaties kunnen geen aanvragen indienen; zij kunnen echter wel als medeaanvrager deelnemen.
 • Aanvragen moeten transnationaal zijn en betrekking hebben op ten minste twee entiteiten die gevestigd zijn in twee verschillende EU-lidstaten die deelnemen aan het programma Justitie of één EU-lidstaat en Albanië.
 • Voorstellen voor medefinanciering door de EU van minder dan 250 000 EUR worden afgewezen.
 • Het project mag niet zijn gestart vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag.

Agentschappen van de Unie kunnen noch aanvragers noch medeaanvragers zijn.

Gelieerde entiteiten, d.w.z. rechtspersonen die een juridische of kapitaalband met de aanvragers hebben, nemen deel aan de actie als individuele medeaanvrager om de in aanmerking komende kosten aan te geven.

Om deze subsidiabiliteitsvereisten te bewijzen, moeten aanvragers en medeaanvragers de relevante informatie verstrekken en de nodige documenten waaruit hun juridische status blijkt, in het Begunstigdenregister uploaden.

Info & contact

Meer info vind je terug op het deelnemersportaal 

Nog vragen? Stuur een mailtje naar dit mailadres: HOME-DRUGS@ec.europa.eu 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Lees meer
Volg ons