U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Grants for cooperation between national authorities responsible for the enforcement of the consumer protection laws

Deadline

Code

CONS-CPC-2020

Inleiding

De subsidies kunnen een breed scala aan activiteiten ondersteunen, zoals het voorbereiden van autoriteiten, andere relevante instanties en andere belanghebbenden op de verordening (EU) 2017/2394, opleiding van personeel, het creëren van online interfaces en monitoringinstrumenten, netwerkinstrumenten, waaronder workshops, toezicht, e- handhavingsinstrumenten en andere handhavingscapaciteiten, waaronder de aanschaf van apparatuur voor producttests.

Budget

Het totale bedrag dat is uitgetrokken voor medefinanciering van de acties is 500.000 EUR.
De financiële bijdrage van de Unie bedraagt ​​niet meer dan:

 • 50% van de in aanmerking komende kosten of
 • 70% van de in aanmerking komende kosten in het geval van een actie van uitzonderlijk nut

Begunstigden

Om voor subsidie ​​in aanmerking te komen, moeten de aanvragers:

 • rechtspersoonlijkheid hebben
 • behoren tot een van de volgende categorieën: openbare of particuliere entiteiten
 • gevestigd zijn in een van de in aanmerking komende landen, namelijk:
  • EU-lidstaten (inclusief landen en gebieden overzee (LGO));
  • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte (EVA / EER-landen)

Aanvragers moeten op de datum van indiening van het voorstel een van de volgende entiteiten zijn:

 • Entiteiten die bij de Commissie zijn aangemeld overeenkomstig artikel 8 van de verordening (EU) 2017/2394:
  • bevoegde autoriteiten,
  • enkele verbindingsbureaus,
  • aangewezen instanties,
  • openbare of particuliere entiteiten die externe waarschuwingen geven overeenkomstig artikel 27, lid 1, van de Verordening (EU) 2017/2394;
 • ‘Andere overheidsinstanties’ om de bevoegde autoriteiten te helpen bij hun verzoek in het kader van de voorgestelde activiteit en in overeenstemming met artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2394.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Consumentenprogramma

Inleiding

Het Consumentenprogramma bewaakt de rechten van de Europese burgers op de markt en zet daarom in op:

 • Behoud en verbetering van productveiligheid door doortastende veiligheidscontrole in de EU
 • Steun voor consumentenorganisaties, voor betere opleidingen van (kwetsbare) consumenten en voor dataverzameling voor het consumentenbeleid
 • De garantie van de hoge standaard van consumentenrechten in de EU door slimme regelgeving en efficiënte, eenvoudige en goedkope rechtsmiddelen, zoals geschillenbeslechting 
 • Steun voor nationale handhavingsautoriteiten van consumentenrechten

Doelstellingen

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Consumentenprogramma

Veiligheid:

 • wetenschappelijk advies en risicoanalyse van producten met relevantie voor de gezondheid en de veiligheid van de consumenten
 • coördinatie van markttoezicht en acties om productveiligheid te garanderen 
 • onderhoud en verdere uitbouw van databanken over cosmetische producten

Informatie en opleiding van consumenten:

 • Betere toegang tot data voor besluitvorming binnen consumentenbeleid
 • Steun aan Europese consumentenorganisaties en capaciteitsopbouw voor sterkere nationale en regionale consumentenorganisaties
 • Meer transparantie van de markten voor vergelijkbare, eenvoudige en betrouwbare (grensoverschrijdende) handel
 • Verbetering van consumenteneducatie als levenslang proces, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen 
 • Organisatie van evenementen van het Europees voorzitterschap op het vlak van consumentenbeleid

Rechten en rechtsmiddelen:

 • Voorbereiding door de Europese Commissie van wetgeving die de consument beschermt
 • Monitoring en evaluatie van de omzetting van EU-regelgeving en van de impact ervan op de consumentenmarkten
 • Controle en ondersteuning van de toegang tot (alternatieve) geschillenbeslechting, zoals het Europese onlinesysteem en netwerking tussen nationale geschillenbeslechtingsinstanties

Handhaving:

 • Coördinatie en controle van handhavingacties 
 • Financiële steun voor gemeenschappelijke acties met publieke en non-profitorganisaties die bijstand geven aan consumenten voor betere rechtstoepassing en (buitengerechtelijke) (online)geschillenbeslechting

Budget

Het budget van het Consumentenprogramma bedraagt 189 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Consumentenprogramma?

 • Europese consumentenorganisaties
 • Internationale en Europese ngo’s, onafhankelijk van het bedrijfsleven en handel
 • Door de EU erkende wettelijke handhavingsautoriteiten
 • Klachtenorganen in de lidstaten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Consumentenprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten 
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Europees contactpunt
Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten
eahc@ec.europa.eu
T +352 430 13 20 15

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/consumers/index.html

Lees meer
Volg ons