U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals for action grants for limiting dual quality and strengthening consumer organisations in the EU

Deadline

Code

REC-CONS-RPPI-AG-2019

Inleiding

Vergelijkende tests die in verschillende lidstaten zijn uitgevoerd, hebben aangetoond dat bepaalde producten die onder hetzelfde merk en met dezelfde of zeer vergelijkbare verpakkingen worden verkocht, in de lidstaten een verschillende samenstelling of kenmerken hebben.

Bovendien heeft het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO) van de Commissie, in nauwe samenwerking met de betrokken industrie, een gemeenschappelijke testmethodologie ontwikkeld en geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onderzoeken naar problemen met dubbele kwaliteit op degelijk bewijs kunnen worden gebaseerd.

Ter aanvulling van de activiteiten van de bevoegde nationale autoriteiten bij het identificeren en tegengaan van potentieel misleidende merkstrategieën, is het van het grootste belang om de capaciteiten van consumentenorganisaties verder te ontwikkelen, ook op het gebied van vergelijkende producttests.

De huidige oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het proefproject "Beperking van dubbele kwaliteit en versterking van consumentenorganisaties in de EU" is daarom gericht op het versterken van de rol van consumentenorganisaties bij het testen en vergelijken van basisconsumptieproducten, zowel op nationaal als op grensoverschrijdend niveau. context, en bij het identificeren van potentieel misleidende merkstrategieën of misleidende informatie op de verpakking, inclusief met betrekking tot dubbele kwaliteit.

De empowerment van consumentenorganisaties is ook een sleutelelement van het toekomstige programma voor de interne markt en zal tegelijkertijd de uitvoering van het wetgevingspakket New Deal voor consumenten vergemakkelijken, nadat het door de medewetgevers is aangenomen.

De doelgroep zijn consumenten en consumentenorganisaties in de Europese Unie.

Doelstellingen

 • Om consumentenorganisaties in staat te stellen:
  (i) fundamentele voedsel- en niet-voedselconsumptieproducten te testen en te vergelijken met betrekking tot de kwestie van dubbele kwaliteit volgens degelijke methodologische praktijken;
  (ii) om de testresultaten te verspreiden, zowel in de nationale als in de grensoverschrijdende context;
 • Om een ​​effectieve implementatie te bereiken van het ‘Kader voor het selecteren en testen van voedselproducten om kwaliteitsgerelateerde kenmerken te beoordelen: geharmoniseerde EU-testmethodologie’, gepresenteerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie op 25 april 2018, op nationaal niveau;
 • Het ontwikkelen en implementeren van degelijke methoden voor het testen en vergelijken van non-foodproducten;
 • Om potentieel misleidende merkstrategieën of potentieel misleidende informatie op de verpakking te identificeren, en om hulpmiddelen te creëren voor het rapporteren ervan in alle relevante gevallen, om de consumentenbescherming te maximaliseren;
 • Best practices uitwisselen en grensoverschrijdende samenwerking tussen consumentenorganisaties en / of bevoegde autoriteiten en relevante particuliere spelers vergemakkelijken en het belangenbehartigingsbeleid van consumentenorganisaties op de bovengenoemde prioriteitsgebieden verbeteren.

Budget

1 260 000 euro 

Begunstigden

Hoofdaanvragers moeten consumentenorganisaties zijn (organisaties die niet-gouvernementeel zijn, geen winstoogmerk hebben, onafhankelijk zijn van de industrie, handel en bedrijven of andere tegenstrijdige belangen, en als primaire doelstellingen en activiteiten de bevordering en bescherming van de gezondheid, veiligheid en economische belangen van consumenten op nationaal of regionaal niveau) naar behoren gevestigd in een van de EU-lidstaten; mede-aanvragers moeten publieke entiteiten of particuliere organisaties zonder winstoogmerk zijn, naar behoren gevestigd in een van de EU-lidstaten, of internationale organisaties.

Entiteiten die gelieerd zijn aan een begunstigde en gelieerde derden worden niet als projectdeelnemers beschouwd, tenzij ze als partners in het voorstel worden opgenomen.

Subsidiabiliteit van de aanvraag

(a) Het project is transnationaal;
(b) Bij de aanvraag moeten ten minste twee organisaties zijn betrokken;
(c) De gevraagde EU-subsidie mag niet lager zijn dan 150 000 EUR en niet hoger dan 250 000 EUR

Info & contact

Alle info kan hier gevonden worden. Voor alle vragen en info, kan er gemaild worden naar EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Inleiding

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waar gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast.

Soorten acties:

 • Studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, handleidingen, educatief materiaal, workshops, seminaries, vergaderingen en conferenties
 • Opleidingsactiviteiten: uitwisseling van personeel, online opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules
 • Uitwisselen van beste praktijken, mediacampagnes, informatiecampagnes, verspreiden van resultaten, ontwikkelen van ICT-tools;
 • Steun aan Europese actoren, netwerken, diensten van maatschappelijk belang, bijstaan van lidstaten bij de uitvoering van acties met Europese meerwaarde en van het recht en het beleid van de Unie,
 • Europese netwerkactiviteiten, inclusief steun in de vorm van actie- en exploitatiesubsidies

Doelstellingen

Dit programma focust op:

 • Effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • Voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • Beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • Beschermen van de rechten van het kind
 • Beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • Uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • Uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Budget

Het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bedraagt 439,5 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma) 
 • Internationale organisaties

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte 
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons