U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Actief en gedeeld burgerschap

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep heeft als doelstelling om actief en gedeeld burgerschap bij derdelanders te versterken.Het bevorderen van actief en gedeeld burgerschap betekent enerzijds het verhogen van beleidsparticipatie bij derdelanders en anderzijds het stimuleren van de burgerzin (vb. vaardigheden, attitudes en kennis over waarden en normen, democratie, pluralisme, …) bij alle burgers (zowel derdelanders als ontvangende samenleving). De oproep ondersteunt lokale besturen die beleidsparticipatieve initiatieven opzetten waarbij derdelanders samen met andere burgers lokale uitdagingen bespreken en strategieën ontwikkelen om deze aan te pakken. De oproep zet lokale besturen aan om expertise te zoeken en capaciteit op te bouwen om duurzame initiatieven te ontwikkelen en te implementeren.

Daarnaast wordt binnen deze oproep de wetenschappelijke monitoring en evaluatie van de initiatieven gefinancierd om een opvolging, validering en verspreiding van de ontwikkelde expertise mogelijk te maken.Voor de lokale projecten “Actief en gedeeld burgerschap” richt de oproep zich tot samenwerkingsverbanden tussen een lokaal bestuur (individueel of een intergemeentelijke samenwerking) en een actor die aantoonbare praktijkervaring heeft rond het bevorderen van beleidsparticipatie bij moeilijk te bereiken groepen en het stimuleren van burgerzin. Samenwerking met zelforganisaties of andere organisaties die de AMIF-doelgroep vertegenwoordigen wordt sterk aangemoedigd.

 

Budget

Het budget voor de oproep bedraagt 2.500.000,00 euro, waarvan 1.875.000,00 euro AMIF en 625.000,00 euro Vlaamse cofinanciering AMIF. Een project kan tussen 100.000,00 en 250.000,00 euro subsidie aanvragen. Voor de ontwikkeling en implementatie van een monitoring-, evaluatie- en kennisvalideringsinstrument wordt een maximaal budget van 200.000,00 euro voorzien. Het budget van de oproep is onder voorbehoud van de goedkeuring van de Vlaamse cofinanciering AMIF door de Vlaamse regering.

Begunstigden

Binnen het partnerschap neemt het lokaal bestuur de rol op van promotor. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de VGC optreden als promotor, aangezien zij de regierol heeft over het lokale Vlaamse integratiebeleid.Voor de uitvoering van de monitoring- en evaluatieopdracht, richten we ons op actoren die ervaring hebben met gebruiksvriendelijke monitoring-, evaluatie- en kennisvalideringsinstrumenten.

 

Info & contact

Meer informatie vindt u op de website van ESF-Vlaanderen.

Er vindt op 16 januari 2018 om 13u00 een infosessie plaats in het Ellipsgebouw - A - 0.06 Auditorium. Schrijf je hier in.

Uw contactpersonen:

Lisa Van HeckeT: 02/552 83 41E: lisa.vanhecke@wse.vlaanderen.be

Delphine AmpeT: 02/552 83 01E: delphine.ampe@wse.vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Doelstellingen

1.Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

 • Voorzien van materiële, administratieve, sociale, medische en juridische steun
 • Verbeteren van de capaciteit van lidstaten om asielbeleid en -procedures te ontwikkelen, te volgen en te evalueren. Hoe? door het verzamelen van gegevens en statistieken, onderzoeken, effectbeoordelingen en het ontwikkelen van indicatoren
 • Hervestigen en overbrengen van personen die internationale bescherming vragen of genieten: o.a. door het inrichten van passende infrastructuur, gezondheidsonderzoek, acties voor gezinshereniging en opleiding van personeel

2. Integratie van onderdanen van landen buiten de EU en legale migratie

 • Ondersteunen van onderdanen van landen buiten de EU vóór vertrek: informatiepakketten, bewustwordingscampagnes, burgerschapscursussen, taalonderwijs, hulp bij integratie op de arbeidsmarkt en begeleiding van gezinshereniging
 • Integratiestrategieën en -maatregelen: verlenen van advies en steun, opleiding en het bevorderen van dialoog 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: o.a. gegevens en statistieken verzamelen, duurzame organisatiestructuren opzetten en platforms voor uitwisseling van informatie oprichten

3. Terugkeer

 • Begeleidende maatregelen bij terugkeerprocedures: ontwikkelen van alternatieve vormen van bewaring, verlenen van sociale bijstand, invoeren van doeltreffende controlesystemen, opleiden van personeel
 • Terugkeermaatregelen: samenwerking met consulaire en immigratiediensten van landen buiten de EU, acties rond begeleide vrijwillige terugkeer, verwijderoperaties, passende tijdelijke huisvesting en speciale steun aan kwetsbare groepen 
 • Maatregelen voor de praktische samenwerking en capaciteitsopbouw van bevoegde overheden: verzamelen van gegevens en statistieken, opzetten van duurzame organisatiestructuren, informatiecampagnes in landen buiten de EU

Budget

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie bedraagt 3 137 miljoen euro:

 • 2 752 miljoen euro: nationale programma's van lidstaten
 • 385 miljoen euro: EU-acties, noodsituaties, het Europese migratienetwerk en technische bijstand

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie?

 • Overheden
 • Internationale organisaties
 • Niet-gouvernementele organisaties en koepelorganisaties
 • Sociale partners

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie?

 • Alle landen

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Meer lezen:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Lees meer
Volg ons