U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: Staatssteun - ontwerprichtsnoeren klimaat-, energie- en milieusteun

10 juni 2021 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie is gestart met een gerichte openbare raadpleging waarin alle belanghebbenden worden uitgenodigd opmerkingen te maken over de voorgestelde herziening van de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van energie en milieu (“richtsnoeren staatssteun energie en milieu”).

Dat klimaatbescherming steeds belangrijker wordt, blijkt ook uit de nieuwe naam voor de herziene richtsnoeren: de “richtsnoeren klimaat-, energie- en milieusteun”. De voorgestelde richtsnoeren bevatten ook verenigbaarheidsregels voor vlaggenschipgebieden zoals biodiversiteit en infrastructuur voor schone mobiliteit, en hulpbronnenefficiëntie ter ondersteuning van de transitie naar een circulaire economie. Belanghebbenden kunnen gedurende acht weken, tot 2 augustus 2021, op de raadpleging reageren.

Deelnemen aan de consultatie kan via deze link.

Jouw stem in Europa: Staatssteun - ontwerprichtsnoeren klimaat-, energie- en milieusteun

De Commissie een aantal gerichte wijzigingen van de huidige regels voor:

  • Uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtsnoeren om steun mogelijk te maken op nieuwe gebieden (bv. schone mobiliteit, energie-efficiëntie in gebouwen, circulariteit en biodiversiteit) en verruiming tot alle technologieën die de Green Deal kunnen verwezenlijken, met inbegrip van steun voor hernieuwbare energie. Met de herziene regels zouden in het algemeen steunbedragen mogelijk worden die tot 100 % van de financieringskloof dekken en nieuwe steuninstrumenten worden ingevoerd, zoals carbon contracts for difference.
  • Meer flexibiliteit en stroomlijning van de bestaande regels door de invoering van een vereenvoudigde beoordeling van transversale maatregelen in het kader van één afdeling van de richtsnoeren en afschaffing van de verplichte individuele aanmeldingen van grote groene projecten binnen al door de Commissie goedgekeurde steunregelingen.
  • Invoeren van de nodige garanties dat de steun ook echt gaat naar waar hij nodig is om de klimaat- en milieubescherming te verbeteren, dat hij beperkt blijft tot hetgeen nodig is om de milieudoelstellingen te bereiken en dat hij de mededinging of de integriteit van de eengemaakte markt niet verstoort. In bepaalde omstandigheden zullen lidstaten die een steunregeling opzetten, bijvoorbeeld belanghebbenden moeten raadplegen over de belangrijkste kenmerken ervan.
  • Afstemmen op en waarborgen van samenhang met de relevante EU-wetgeving en beleid op het gebied van milieu en energie, onder meer door het geleidelijk afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen, met name de meest vervuilende en die waarvoor gezien hun grote negatieve milieueffecten een positieve beoordeling door de Commissie onwaarschijnlijk is. Maatregelen die nieuwe investeringen in aardgas inhouden vallen alleen onder de richtsnoeren voor zover kan worden aangetoond dat de investeringen verenigbaar zijn met de klimaatdoelstellingen van de Unie voor 2030 en 2050.

Neem tot 2 augustus deel aan de openbare consultatie over deze richtsnoeren via de website van de Europese Commissie.

Maak een account aan

Volg ons