U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > eu uitbreiding buitenlandse acties > calls >

AMIF: Call for proposals to support awareness raising and information campaigns on the risks of irregular migration in selected third-countries (AMIF-2017-AG-INFO)

Deadline

Inleiding

Deze oproep tot het indienen van voorstellen beoogt de financiering van informatieprojecten en bewustmakingscampagnes op het gebied van migratie in Algerije, Gambia, Guinee Conakry, Ivoorkust, Niger, Mali, Marokko, Senegal of Tunesië. Deze moeten gericht zijn op het voorkomen van illegale migratie en met name migrantensmokkel en mensenhandel, zoals gedefinieerd in het jaarlijkse AMIF-werkprogramma voor 2017.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van deze oproep tot het indienen van voorstellen is bij te dragen tot de verandering van percepties en gedrag van onderdanen van derde landen die nadenken over het illegale migratie naar de EU: Concrete acties: 

 • betrouwbare, feitelijke en gebalanceerde informatie verstrekken over de risico's van illegale migratie - tijdens de reis (gevaren van onregelmatige migratie) en na aankomst (ontbering illegaal in de EU wonen en terugkeren), alsook over relevante legale alternatieven voor migratie en economische kansen om in het land van herkomst te blijven;
 • geloofwaardige informatie verspreiden bij het tegengaan van migrantensmokkelaarsvertellingen over illegale migratie en de verhalen van de diaspora over illegaal leven in de EU;
 • versterking van multi-stakeholder samenwerking tussen actoren zoals maatschappelijke organisaties, onderzoekers, media, lokale overheidsactoren, diaspora en waar relevant andere belanghebbenden;
 • om de duurzaamheid van communicatieactiviteiten en resultaten van de campagne te verbeteren.

Budget

€ 4,500,000

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Goed om weten 

 • Projecttype

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

Meestal 75%, 100% in uitzonderlijke gevallen

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1147  inzake de oprichting van het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

 • Website fonds

Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

 • Verantwoordelijke autoriteit

FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be

+32 (0)2/500.23.79
+32 (0)2/500.23.07

 • Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):

Europa WSE
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@vlaanderen.be
T 0497 912 794 

https://www.vlaanderen.be/europawse

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
02 234 39 40
www.fse.be

Lees meer
Volg ons